Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Gwneud y Mwyaf o'r Dyddiau Hir: cyngor arbenigol ar sut i gael y diwrnod perffaith yn y mynyddoedd

21 Mehefin 2019

Gyda’r diwrnod hiraf wedi cyrraedd, bydd llawer yn gwneud y mwyaf o’r ychydig olau dydd ychwanegol ac yn mynd allan i fwynhau cefn gwlad ac ucheldiroedd Eryri – boed hynny’n ddiwrnod llawn yn y mynyddoedd, neu fynd allan am rhyw ddwy awr neu dair o awyr iach gyda’r nos ar ôl diwrnod yn y gwaith.

Dyma gyngor gan ein Gwasanaeth Wardeiniaid ynghylch sut i fwynhau cefn gwlad a mynyddoedd Eryri’n ddiogel…

1. Yr offer cywir

Fel eich bod yn barod i fynd mewn da bryd, beth am gasglu eich offer at ei gilydd ymlaen llaw, fel mai’r unig beth sydd angen ei wneud arnoch unwaith y byddwch wedi cynllunio eich taith yw llenwi potel ddŵr a thaflu ychydig o fwyd i mewn i’ch sach gefn (heb anghofio het ac eli haul ar ddiwrnod heulog wrth gwrs)! Cewch wybodaeth gynhwysfawr ynghylch beth fyddwch chi ei angen trwy ddilyn y ddolen yma http://www.adventuresmart.uk/cy/meddwl-am-offer/

2. Gwirio rhagolygon y tywydd (ar gyfer copa’r mynydd!)

Cadwch olwg ar ragolygon y tywydd yn rheolaidd wrth gynllunio eich taith – mae gwefan y Swyddfa Dywydd www.metoffice.gov.uk yn darparu rhagolygon manwl ar gyfer y copaon, ond mae’n werth cofio y bydd hi dipyn oerach i fyny yn y mynyddoedd, ac y gall y tywydd newid yn gyflym, felly mae’n well gwisgo haenau o ddillad a chario côt a throwsus glaw. Os bydd amodau’r tywydd yn newid ac y tu hwnt i’ch gallu yna mae’n well troi’n ôl. 

3. Pwerwch eich batri'n llawn, ac ewch a map a chwmpawd bob tro!

Mae’r ystod o ‘apps’ sydd ar gael ar ein ffonau clyfar yn golygu bod mapiau a chyfarwyddiadau teithiau cerdded ar gael yn gyfleus ar flaenau ein bysedd. Er bod hyn yn beth da, ni ellir dibynnu ar signal yng nghefn gwlad. Y peth da am fap papur a chwmpawd ydi nad ydyn nhw’n rhedeg allan o fatri nac yn colli signal - felly mae’n well cario’r rhain hefyd rhag ofn!

4. ‘Sgidiau sy’n ffitio’n dda

Does dim i ddifetha diwrnod da o gerdded na phothell boenus ar eich troed, neu’n waeth fyth – codwm neu lithro. Cadwch eich traed yn gyfforddus braf trwy wisgo esgidiau cerdded sy’n ffitio’n dda, ac sy’n cynnal y ffêr os byddwch yn anelu am y mynyddoedd.

5. Ewch ȃ thorsh a chwiban...rhag ofn

Os byddwch chi yn mynd allan am daith fach rhyw fin nos braf, cofiwch amseru’r daith yn ofalus, ac ewch ȃ thortsh a chwiban efo chi rhag ofn i chi fethu cyrraedd yn ôl cyn iddi dywyllu. Wyddoch chi mai’r arwydd rhyngwladol o fod mewn trafferthion yw 6 fflach neu floedd chwiban, wedi eu hailadrodd ar ôl munud o ysbaid?

6. Cynlluniwch y daith ymlaen llaw

Os hoffech chi syniadau ar gyfer amrywiaeth o deithiau cerdded yn Eryri yna pam na ewch chi i’n tudalen Cerdded lle cewch wybodaeth gynhwysfawr am lwybrau o bob math ar draws Eryri – o deithiau byr, perffaith ar gyfer noswaith braf, i deithiau hamddenol i’r teulu cyfan, neu lwybrau ‘chydig bach mwy heriol i’r rhai anturus yn eich plith. 

7. Dewiswch daith sy’n gweddu gallu a sgiliau’r grŵp cyfan

Er mwyn eich helpu i benderfynu ar daith sy’n addas ar gyfer eich gallu chi a phawb o’ch cymdeithion mae’r holl deithiau yr ydym yn eu hyrwyddo wedi eu graddio – dilynwch y ddolen yma am ragor o wybodaeth ynghylch ein diffiniadau ar gyfer pob ‘graddfa’.

Y peth pwysicaf i chi gofio ei wneud yw mwynhau, a chymryd eich amser i werthfawrogi’r gornel arbennig hon o Gymru. Felly beth amdani?