Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Arolwg Llygoden Bengron y Dŵr

25 Gorffennaf 2016

Diwrnod llwyddiannus yn arolygu Llygod Pengron y Dŵr ar y Migneint eleni.

Dydd Mawrth y 19eg o Orffennaf bum yn ddigon lwcus i gael cymryd rhan yn arolwg Llygod Pengron y Dŵr a diwrnod hyfforddiant ar y Migneint, yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Roedd Bill Taylor y Warden lleol unwaith eto wedi trefnu ac yn arwain yr arolwg blynyddol, arbenigwr ar ddarganfod olion Llygod Pengron y Dŵr.

Llygod Pengron y Dŵr (arvicola terrestris) yw llygoden bengron fwyaf Prydain, yn cyrraedd hyd o tua 18-22cm, a gyda chôt drwchus brown, ac fel mae’r enw yn awgrymu yn nofiwr gwych, yn byw ar dyrchfa glan afon yn agos i ddŵr rhediad araf.  Mae’r Llygoden Bengron y Dŵr yn greadur gwibiog, a fydd yn plymio i mewn i’r dŵr gyda thwrw ‘plop’ pan mae wedi dychryn gan nofio i ffwrdd gan aflonyddu’r gro ar wely'r afon sydd yn creu rhywfath o orchudd i’w chymorthi i ddianc.

A Water Vole

Llygoden Bengron y Dŵr - hawlfraint Pat Waring

Yn anffodus mae Llygod Pengron y Dŵr yn raddol brinhau gan eu bod yn colli eu cynefin naturiol ynghyd a’r ffaith bod y Minc Americanaidd yn eu herlid.  A dweud y gwir Llygoden Bengron y Dŵr yw’r mamal sydd a’i niferoedd yn gostwng fwyaf sydyn yn y D.U, ffaith sydd yn gwneud yr arolwg blynyddol yma yn bwysicach byth.

Ar y 19eg o Orffennaf bu i Bill Taylor a minnau gael cwmni staff Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd a gwirfoddolwyr o Gymdeithas Eryri, ac roedd pawb yn frwdfrydig i ddysgu am Lygoden Bengron y Dŵr ac i gychwyn arolygu. Ar ôl cael sgwrs ardderchog gan Bill Taylor a Dave Thorpe, un o ecolegwyr mentrus Cyfoeth Naturiol Cymru, ar Lygod Pengron y Dŵr a sut i ddarganfod arwyddion o’u presenoldeb, cychwynnodd pawb trwy’r brwyn wrth Afon Taihirion i geisio darganfod yr arwyddion.

A Talk from Bill

Sgwrs gan Bill

A Talk from Dave

Dave Thorpe yn dangos beth i chwilio am

Pan fu'r llygod yn oedolion maen nhw'n macio'i tiriogaethau eu hunain gyda geudai o gwmpas eu tyrchfa neu’r platform ar ochr y dŵr ble maen nhw yn mynd a dod allan. Mae’r baw siâp sigâr sydd i’w darganfod yn y geudai yma yn arwyddion clir o bresenoldeb Llygod Pengron y Dŵr.

A Latrine Site

Safle Geudy

Yn ffodus, roedd ein diwrnod arolygu yn llwyddiant, gyda rhyw 28 o safleoedd geudai wedi cael eu cofnodi, fydd yn cael eu llwytho ar wefan Cofnod, gan gadarnhau fod poblogaeth weithredol o Lygod Pengron y Dŵr ar y Migneint, sydd wrth gwrs yn newyddion gwych. Cafodd y grŵp hefyd gyfle i weld rhai o olion trafeilio’r lygoden, twneli, tyrchoedd ar lan yr afon ac olion bwydo ynghyd ac arwyddion o bresenoldeb Llygod Pengron y Gwair, a chyfle i arsylwi rhai adar ysglyfaethus wrth eu gwaith gan gynnwys Barcud Coch, Cudyll Coch a Boda tinwyn.

Looking for Signs

Chwilio am olion

Cafodd pawb ddiwrnod diddorol a hwyliog a diolch i ymdrechion brwdfrydig y gwirfoddolwyr a’r sgyrsiau gwych a’r hyfforddiant a ddarparwyd gan Bill a Dave Thorpe.

Os oes ganddo’ch diddordeb mewn dysgu mwy, neu i gymryd rhan mewn a gwirfoddoli gydag arolygon natur eraill, gan gynnwys arolygon pellach o Lygod Pengron y Dŵr, yna mae croeso i chi gysylltu gyda ni:

Simon Roberts – simon.roberts@eryri-npa.gov.uk 01766 772241

Bill Taylor -   billy.taylor@eryri-npa.gov.uk 01678 520626

The Survey Team

Y Tîm Arolygu