Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Simon Roberts

Uwch Warden (De)

Rwyf wedi gweithio yn adran Wardeinio a Mynediad Parc Cenedlaethol Eryri ers 2008 fel Swyddog Priosect ar lwybr aml-bwrpas, cyn dod yn Uwch Warden ar gyfer de y parc yn 2014. Mae de y Parc yn ymestyn yr holl ffordd o bentref Trawsfynydd i ben draw'r ffin yn Aberdyfi.

Er fod de y parc yn ddistawach na’r gogledd o ran perspectif twristiaeth, mae yr un mor hardd a syfrdanol, ac yn cynnig amrywiaeth o dirluniau megis y Gadair Idris chwedlonol, golygfeydd syfrdanol o Lyn Tegid yn ogystal a’r morlin trawiadol, dim ond i enwi rhai.

Oherwydd i mi gael fy ngeni a’m magu ym mhentref Llanuwchllyn, rwy’n gogwyddo tuag at harddwch anhygoel de y parc, a bellach rwy’n falch iawn o gael ei gynrhychioli fel Uwch Warden, mae’n wir anrhydedd i mi fod yn gyfrifol am yr ardal.

Fel Uwch Warden, fy nghyfrifoldebau, law yn llaw a wardeiniaid eraill, yw gwarchod a mireinio harddwch naturiol a bywyd gwyllt yr ardal, yn ogystal ag hyrwyddo cyfleoedd deallusrwydd y cyhoedd o’i ansawdd arbennig.

Mae llawer o’n gwaith yn golygu cynnal a chadw Hawliau Tramwy presennol, ble rydyn ni’n cydwethio gydag Awdurdodau Priffyrdd a thirfeddiannwyr i wella llwybrau yn ogystal ag edrych mewn i bosibiliadau o ddatblygu llwybrau newydd a theithiau hyrwyddedig.

Simon Roberts, Uwch Warden (De)

Simon Roberts, Uwch Warden (De)

Mae digonedd o gyfleoedd hamdden i’w canfod yn ne y parc, yn amrywio o deithiau mynyddig hardd i nifer o wahanol ffyrdd beicio, maent i gyd yn sicr o gynnig golygfeydd anhygoel a’r cyfle i wir edmygu mawredd yr amrywiaeth yn y tirwedd.

Mae’r amrediad o fynyddoedd yn y de yn dueddol o fod yn ddistawach na rhai y gogledd, ond maen nhw yr un mor drawiadol a’u cymdogion yng ngogledd y parc, ac yn rhoi profiad o wir anial dir oherwydd eu hunigedd. Os nad yw uchelfannau’r mynyddoedd yn apelio atoch chi mae digon o lwybrau lefel isel yn ne y parc, gan gynnwys rhai cylchlwybrau arbennig megis llwybrau Cynwch a Chlywedog yn ardal Dolgellau, manylion sydd ar gael ar y wefan yma.

Gall beicwyr hefyd gael amser gwych yn ne y parc. Mae llwybr Mawddach yn cynnig taith addas i bawb ac yn cyd-redeg ochr yn ochr ag Aber y Fawddach, neu am fwy o sialens, rhowch gynnig ar ganolfan feicio adnabyddus Coed y Brenin. Mae’r ganolfan yma, wedi ei leoli i’r gogledd o Ddolgellau, yn cynnig nifer o lwybrau sy’n addas ar gyfer beicwyr o bob safon.

Mae digon o gyfleoedd chwaraeon dŵr yn ne y Parc, gan gynnwys Llyn Tegid, llyn naturiol mwyaf Cymru, sydd yn ddewis poblogaidd ar gyfer hwylio a hwylfyrddio.

Gydag ardal eang o hyfrydwch naturiol, mynyddoedd trawiadol, llynoedd hardd, aberoedd, mawndiroedd heddychlon a choedwigoedd llawn natur, mae de y parc yn wirioneddol ysbrydoledig ac yn bendant yn werth ei ymweld.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 770 274

Symudol: 07734 799249

Ebost: simon.roberts@eryri.llyw.cymru

Bulletins

Sgwrs gan Bill

Arolwg Llygoden Bengron y Dŵr

25 Gorffennaf 2016

Diwrnod llwyddiannus yn arolygu Llygod Pengron y Dŵr ar y Migneint eleni.

« mwy o fanylion