Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Ras Ryngwladol Yr Wyddfa - Gorffennaf 20fed 2019

12 Gorffennaf 2019

Mae’r adeg honno o’r flwyddyn bron ȃ chyrraedd unwaith eto… yr adeg pan fydd cannoedd o redwyr o bedwar ban byd yn heidio i Lanberis er mwyn cymryd rhan yn Ras Ryngwladol yr Wyddfa.

Yn ei phedwaredd flwyddyn ar ddeg, y ras eiconig hon yw un o brif ddigwyddiadau Llanberis a’r cylch, sy’n cael ei mwynhau gan bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, yn ogystal ȃ dod ȃ llawer o fudd economaidd i’r ardal. Mae’r digwyddiad ei hun yn dipyn o achlysur: bydd rhwng 600 a 650 o redwyr yn herio’r mynydd, a’r rhai ifanc yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ras at Giȃt y Mynydd ac yn ôl, yn ogystal ȃ llu o stondinau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar y cae ger canol y pentref.

Nid yw ras mor enwog ar fynydd mor eiconig a phoblogaidd yn dod heb ei heriau. Ar ddiwrnod y ras bydd tua 3000 o gerddwyr a gwylwyr yn cerdded Llwybr Llanberis, gyda’r un nifer eto yn troedio’r rhan uchaf o’r mynydd. Yr her sy’n wynebu trefnwyr y ras yw sicrhau nad oes gwrthdaro rhwng y rhedwyr a’r cerddwyr, yn enwedig yn y rhannau mwyaf cyfyng; yn bennaf rhwng Bwlch Glas a’r copa (lle bydd llwybrau’r Mwynwyr/Pyg yn uno ȃ Llwybr Llanberis a Llwybr Cwellyn ac yna ymlaen am y copa).

Er mwyn ceisio lleihau tagfa a pheryg o anaf, bydd rhedwyr yn derbyn cyfarwyddyd gan drefnwyr y ras i gadw at ochr chwith y llwybr, a’u cyngor i gerddwyr yw i fod yn wyliadwrus ac i gymryd pwyll, yn enwedig wrth adael cŵn yn rhydd ar y llwybr. Cadwch olwg am redwyr, a rhowch wybod i’ch cyd-gerddwyr os bydd rhywun y tu ôl iddyn nhw ar eu ffordd i fyny neu i lawr!

Fel yr arfer, gofynnwn i bawb gadw at y côd cefn gwlad ac i fynd ȃ’u sbwriel adref efo nhw; mae hyn yn cynnwys gwastraff organig fel croen oren a banana a chalon afal! Mae’r tymheredd ar y mynydd llawer is na’ch bin compost adref, a gall hyd yn oed y deunyddiau pydradwy yma gymryd blynyddoedd i bydru ar y mynydd! Nid effeithio ar harddwch naturiol yr ardal yn unig wna sbwriel, mae hefyd yn hynod o niweidiol i fywyd gwyllt; gofynnwn i chi barchu’r ardal trwy’r amser, nid ar ddiwrnod y ras yn unig.

Ras Ryngwladol yr Wyddfa yw un o’r prif ddigwyddiadau a gynhelir ar Yr Wyddfa, ond rydym yn gweld cynnydd yn y nifer o ddigwyddiadau trefnedig a gynhelir ledled Eryri. Er mwyn ceisio taro cydbwysedd rhwng cynnal digwyddiad llwyddiannus, a gwarchod yr amgylchedd a bod yn ystyriol o bobl leol ac ymwelwyr eraill ar yr un pryd, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cyhoeddi Canllaw ar Gyfer Digwyddiadau Trefnedig. Y gobaith yw y bydd trefnwyr digwyddiadau yn cysylltu gyda’r Awdurdod er mwyn derbyn cyngor arbenigol, fydd yn sicrhau bod grwpiau yn cael cyflawni eu heriau ond heb effeithio’n negyddol ar yr amgylchedd nag andwyo mwynhad eraill o’r ardal.

Felly os ydych yn mwynhau gwylio digwyddiadau fel hyn - ni chewch le gwell na’r Wyddfa ar ddiwrnod braf i werthfawrogi ras fynydd dda! Ond os ydych yn bwriadu cyrraedd y copa ar y diwrnod yma yna cofiwch y bydd yn hynod o brysur rhwng tua 2.30yp a 4yp felly efallai yr hoffech fynd i fyny yn gynt neu yn gynharach yn y dydd (gan gofio'r cyfarpar ychwanegol y byddwch eu hangen er mwyn gwneud hyn yn ddiogel e.e. tortsh a dillad ychwanegol). Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i fod yn ddiogel yn y mynyddoedd yna ewch i’r dudalen Diogelwch Mynydd ar ein gwefan. Er gwybodaeth, mae’r Wyddfa’n hynod o brysur yn ar benwythnosau, gwyliau cyhoeddus ac yn ystod gwyliau’r haf (yn enwedig ar ddiwrnod ras). Os byddai’n well gennych chi fwynhau’r mynydd neu’r ardal ehangach ar adegau tawelach (h.y tu allan i’r tymor brig fel yn ystod yr wythnos neu ar ôl gwyliau’r haf), neu am fanylion llwybrau mynyddig amgen y gallwch chi eu mwynhau yn lle yna ewch i  wefan Parc Cenedlaethol Eryri am ragor o wybodaeth a chyngor ynghylch sut i wneud hynny’n ddiogel neu rhowch ganiad i’r Tîm Wardeinio ar 01286 872 555.

Bethan Wynne Jones (Warden Ardal - Yr Wyddfa)