Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Arwel Morris

Rwyf wedi gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ers 1988 ac yn gyfrifol am Lyn Tegid sef Llyn naturiol mwyaf Cymru yn nalgylch y Bala.

Mae fy nghyfrifoldebau yn eang, o werthu trwyddedau i bobl sydd am hwylio, hwylfyrddio, canŵio a physgota ar y llyn i weithio gyda ysgolion a cholegau sy’n ymweld â’r ardal. Un o’m cyfrifoldebau yw gofalu am y rhwydwaith hamdden o amgylch Llyn Tegid trwy weithio’n agos gyda Chyngor Gwynedd i wneud gwelliannau i rwydwaith llwybrau cyhoeddus yr ardal. Mae hyn yn fy rhoi mewn cysylltiad gyda tirfeddianwyr a cherddwyr a wneir defnydd helaeth o’r llwybrau yn yr ardal. Rwyf hefyd yn gyfrifol am fonitro safon dŵr Llyn Tegid, yn enwedig pan fydd algae glaswyrdd ar y dŵr. Os oes angen, byddaf yn torri gwair y meysydd parcio hefyd. Mae fy swydd yn golygu fy mod yn gweithio’n agos gyda chyrff eraill megis Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Chynghorau lleol.

Llyn Tegid, Bala

Llyn Tegid, Bala (© APCE)

Mae afon Tryweryn yn boblogaidd iawn ar gyfer canŵio a rafftio ac yma mae Canolfan Tryweryn wedi ei lleoli, sef Canolfan Genedlaethol Dŵr Gwyn. Mae Llyn Tegid yn cefnogi pob math o weithgareddau hamdden gan gynnwys hwylio a hwylfyrddio. Os ydych yn hoffi pysgota yna mae cyfleoedd gwych i’w cael ar Lyn Tegid ac ar yr Afon Ddyfrdwy. Mae’r ardal yn cynnig cyfleoedd cerdded a mynydda gwych, o lwybrau hamddenol o amgylch Llyn Tegid i lwybrau’r Aran, Yr Arenig a mynyddoedd y Berwyn.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01678 520 626

Symudol: 07766 255504

Ebost: arwel.morris@eryri.llyw.cymru

Bulletins

Y Falwen a'i Wyau

Prosiect y Falwen Ludiog

14 Tachwedd 2016

Nawr bod misoedd prysur yr haf y tu ôl i ni, mae’r Wardeiniaid yma yn Llyn Tegid nawr yn gallu troi eu sylw at faterion eraill sy’n ymwneud â chadwraeth a hamdden. Er y byddant yn parhau i uwchraddio dodrefn ar ein Rhwydwaith Hamdden drwy gydol y gaeaf, mae prosiect cadwraeth diddorol wedi dechrau er mwyn ceisio dod i ddeall mwy am un o'r rhywogaethau prinnaf yn Llyn Tegid.

« mwy o fanylion

Strimio

Prosiect Jac y Neidiwr Cyffdy

11 Hydref 2016

Canlyniadau Prosiect ymchwil i lwyddiant wahanol ddulliau o reoli Jac y Neidiwr. Blog wedi ei ysgrifennu gan Rhodri Dwyfor Parry.

« mwy o fanylion