Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Y Bwystfil Symudol

14 Mehefin 2016

Warden Alan Pritchard a Larry Beale o Molten Rock Engineering yn profi gallu'r Boma7 - cadair olwyn all fynd i unrhyw le - yng Nghwm Idwal

Ychydig wythnosau yn ôl trefnodd Cymdeithas y Cerddwyr Anabl taith gerdded o Ogwen i Fethesda ar hyd llwybr Lôn Las, ond yn anffodus oherwydd y tywydd eithafol penderfynodd y trefnwyr i ohirio'r daith tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Dyna oedd fy nghyflwyniad cyntaf i Larry Beale ein cynrychiolydd lleol o Molten Rock Engineering, sydd wedi dylunio ac adeiladu’r bwystfil o gadair olwyn all fynd i unrhyw le...y Boma7. Buom yn trafod gallu’r peiriant ac, fel yr arfer rwy'n hoff o godi her a gwthio’r terfynau, a holais a allai'r Boma7 wneud ei ffordd i fyny i Gwm Idwal. Heuwyd hedyn a chwpl o wythnosau yn ddiweddarach fe gefais e-bost gan Larry yn gofyn i ni drefnu prawf rhedeg yn ystod wythnos gyntaf mis Mehefin.

Gyda rhywfaint o anesmwythder y gadawes i’r Ganolfan gyda Larry a chychwyn am y Llyn, ond roeddwn i wedi dychryn ar ba mor gyflym esgynnodd y Boma7 i fyny’r llwybr creigiog i fyny am y giât i Gwm Idwal. Llywiodd y Boma7 y giât a’r bont yn weddol hawdd gydag ychydig o yrru medrus gan Larry oedd erbyn hyn yn barod iawn am yr her.

Boma7 near Cwm Idwal

Larry Beale yn rhoi'r Boma7 drwy'i bethau yng Nghwm Idwal

Yn anffodus, o ganlyniad i rai problemau technegol nid oedd y Boma7 ar ben ei gêm ... daethom i'r casgliad ei fod wedi gor-wresogi ond fe lwyddom i roi prawf caled iawn i’r peiriant. Mae'n bwysig fel gwasanaeth Wardeinio ein bod yn ymwybodol o allu peiriannau fel hyn ac mae'n rhaid i mi gyfaddef ei fod yn un o’r goreuon hyd yn hyn - digon o torque, cad-defnus iawn ac wrth gwrs roedd gyrru medrus Larry yn help! Yn fy marn i prawf gyrru llwyddiannus dros ben.