Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Alan Pritchard

Warden Ardal (Gogledd)

Cefais fy magu ger Abergwyngregyn, ardal sy’n cynnig y gorau o fôr a mynydd. Wrth gwrs, y mynydd aeth a hi! Mae’n fraint cael gwasanaethu fy mhlwyf genedigol fel warden.

Rwyf wedi bod gyda Parc Cenedlaethol Eryri ers deunaw mlynedd ac yn rhan o dîm sy’n gyfrifol am ran ogleddol y Parc.  Mae’r swyddfa wedi ei lleoli yng ngwaelod y prif lwybr i Gwm Idwal ac wedi ei amgylchynu gyda mynyddoedd godidog y Glyderau, Y Garn, Y Carneddau ac wrth gwrs, Tryfan. Rhaid cyfaddef mai’r Carneddau yw fy hoff le oherwydd ei natur gwyllt.

Mae’r trawstoriad o wahanol gynefinoedd yn yr ardal yn ymestyn o flodau prin arctig-alpaidd a choedlannau hynafol Coedydd Aber tua’r rhostiroedd ar fynydd Conwy. Rwy’n hoffi defnyddio fy hunain fel enghraifft o rywun sydd wedi arallgyfeirio o’r byd amaeth i’r diwydiant twristiaeth ac nawr yn bugeilio pobl yn hytrach na defaid! Rwy’n ffodus o gael fy ngwadd i ganolfannau awyr agored i addysgu pobl ifanc am waith y Parc â’m gwaith fel warden. Does dim yn rhoi mwy o bleser i mi na sgwrsio gyda chymdeithas leol gyda’r hwyr yn y Gymraeg.

Alan Pritchard, Warden Ardal (Gogledd)

Alan Pritchard, Warden Ardal (Gogledd)

Mae Dyffryn Ogwen yn denu tros 300,000 o ymwelwyr bob blwyddyn gyda’r mwyafrif yn mynd i gerdded neu ddringo. Mae’n braf gweld cynnydd yn y nifer sy’n beicio ar hyd Lôn Las Ogwen o Fethesda ac ar hyd yr hen lôn bost tua Capel Curig.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad: Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01690 710022

Symudol: 07766 255508

Ebost: alan.pritchard@eryri.llyw.cymru

Bulletins

Boma7 ger Cwm Idwal

Y Bwystfil Symudol

14 Mehefin 2016

Warden Alan Pritchard a Larry Beale o Molten Rock Engineering yn profi gallu'r Boma7 - cadair olwyn all fynd i unrhyw le - yng Nghwm Idwal

« mwy o fanylion