Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Prosiectau Cyfredol

Fel rhan o’u gwaith, mae’r wardeiniaid yn ymgymryd â nifer o brosiectau amrywiol a diddorol sy’n golygu eu bod, ar adegau, yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i hyrwyddo’r Parc Cenedlaethol. Mae gan y wardeniaid eu prosiectau amrywiol eu hunain o fewn y Parc Cenedlaethol.

Mae'r prosiectau isod yn rhoi braslun o'r gwaith sydd dan law Gwasanaeth Wardeinio Parc Cenedlaethol Eryri.

Gwarchodfa Natur Morfa Dyffryn

Wedi ei leoli yn Nolgellau, mae ein warden Gethin Corps yn gyfrifol am Warchodfa Natur Morfa Dyffryn a’r twyni tywod a’r traethau hir sy’n nodweddiadol o’r ardal. Mae’r twyni yn ddeinamig iawn gyda agoriadau yn galluogi’r gwynt ymwthio tywod tua’r warchodfa gan newid siâp y tirwedd yn gyson.

Un o’i brosiectau yw cynnal a chadw’r rhwydwaith o lwybrau pren sy’n gwneud mynediad i’r traethau yn fwy hygyrch i’r llai abl. Mae’r gwaith yn cynnwys atgyweirio a sicrhau fod y llwybrau pren yn strwythurol ddiogel. Cedwir Gethin lygaid ar y bywyd gwyllt a’r planhigion prin sy’n cynefino yn y warchodfa. Mae’r gwaith cadwraeth yma yn hanfodol wrth amddiffyn yr amrywiaeth bywyd gwyllt a chynefinoedd yr ardal. Mae gwaith arall yn cynnwys monitro lefel dŵr yn y warchodfa gan gofnodi’r canlyniadau.

Traeth Benar

Traeth Benar (© APCE)

Gwaith Llwybrau a Fideos Diogelwch

Wedi ei leoli yn swyddfa’r warden ym Metws y Coed, mae rhaglen waith Ioan Ll. Davies yn amrywio o waith llwybr i hyrwyddo cyngor diogelwch mynydd trwy fideos y Parc Cenedlaethol. Mae’n gysylltiedig âc amryw o brosiectau megis monitro bywyd gwyllt ar y Migneint, cadw golwg fanwl ar adar prin, llygod y dŵr a rheoli poblogaeth y minc yn ei ardal. Mae ei waith o gynnal a chadw’r rhwydwaith llwybrau cyhoeddus yn cynnwys gosod camfeydd a giatiau i wneud y llwybrau’n fwy hygyrch i’r cyhoedd. Mae Ioan hefyd yn gweithio ar fideos diogelwch y Parc Cenedlaethol trwy gynnig cyngor i ymwelwyr ar sut i baratoi cyn cychwyn allan.

Warden Awdurdon Parc Cenedlaethol, Ioan Davies

Warden Awdurdon Parc Cenedlaethol, Ioan Davies (© APCE)

Morfa Harlech

Mae’r Warchodfa Natur Genedlaethol yn Morfa Harlech yn cael ei reoli gan Warden Parc Cenedlaethol Eryri Ifan Eryl Jones, ar y cyd â Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae’r warchodfa yn cynnwys system o dwyni tywod sydd o fewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig er mwyn amddiffyn cynefinoedd a rhywogaethau unigryw. Mae gwaith cadwraethol Ifan yn cynnwys gweithio ar amryw o brosiectau o gynnal arolygon i fonitro anifeiliaid megis geifr, mincod a ffwlbart.

Mae cynefinoedd amrywiol yr ardal yn le delfrydol i adar ysglyfaethus fel Barcud Coch a Gweilch y Pysgod gyda’r pâr cyntaf i fridio yng Nghymru wedi cynefino yma. Yn ôl ym Mis Medi 1988, daeth Morfa Harlech dan sylw rhyngwladol y cyfryngau pan gafodd crwban y môr gwrywaidd anferth ei olchi ar draeth Harlech. Fe amcangyfrifwyd fod y crwban tu 100 oed. Hyd heddiw, dyma’r sampl mwyaf sydd wedi ei gofnodi – yn mesur 2.91m o hyd ac mae’n cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd.

Warden Parc Cenedlaethol, Ifan Eryl Jones

Warden Parc Cenedlaethol, Ifan Eryl Jones (© APCE)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)