Ymweld ag Eryri

Gwasanaeth Wardeinio

alt=

Gwasanaeth Wardeinio

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cael ei oruchwylio gan dîm ymroddedig o wardeiniaid, sy’n gyfrifol am ardaloedd penodedig o fewn y Parc. Mae cyfrifoldebau’r wardeiniaid yn ddiddorol ac amrywiol ac yn cynnwys cynghori’r cyhoedd ynghylch diogelwch a defnydd cyfrifol o gefn gwlad, trafod gyda tirfeddianwyr ar sut i reoli ymwelwyr a helpu ysgolion a grwpiau cymunedol gyda prosiectau cadwraeth. Maent hefyd yn gweithio i hybu gwaith Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a chryfhau’r berthynas rhwng ymwelwyr a’r gymuned leol.

Gyda chymorth y Gweithwyr Stâd, mae’r Gwasanaeth Wardeinio yn helpu i wneud y Parc Cenedlaethol yn fwy hygyrch i’r cyhoedd drwy reoli hawliau tramwy cyhoeddus, llwybrau caniataol a ‘Chefn Gwlad Agored’. Mae’r gwaith yn cynnwys codi a chynnal camfeydd, giatiau ac arwyddion ynghyd ag ailwynebu llwybrau a gwaith cynnal a chadw cyffredinol. Mae wardeiniaid y Parc yn byw yn yr ardaloedd lle maent yn gwasanaethu ac mae ganddynt wybodaeth eang o ddaeareg a bywyd gwyllt yr ardal. Maent yn darparu gwasanaeth allweddol i ymwelwyr drwy gynnig cyngor i gerddwyr, dringwyr a thwristiaid ar sut i gadw’n ddiogel tra’n mwynhau ‘r arlwy sydd ar gael ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Simon Roberts - Uwch Warden (De)

Simon Roberts, Uwch Warden (De)

Rwyf wedi gweithio yn adran Wardeinio a Mynediad Parc Cenedlaethol Eryri ers 2008 fel Swyddog Priosect ar lwybr aml-bwrpas, cyn dod yn Uwch Warden ar gyfer de y parc yn 2014. Mae de y Parc yn ymestyn yr holl ffordd o bentref Trawsfynydd i ben draw'r ffin yn Aberdyfi.

« mwy o fanylion

Alan Pritchard - Warden Ardal (Gogledd)

Alan Pritchard, Warden Ardal (Gogledd)

Cefais fy magu ger Abergwyngregyn, ardal sy’n cynnig y gorau o fôr a mynydd. Wrth gwrs, y mynydd aeth a hi! Mae’n fraint cael gwasanaethu fy mhlwyf genedigol fel warden.

« mwy o fanylion

Ioan Ll. Davies - Warden Ardal (Gogledd)

Ioan Ll. Davies, Warden Ardal (Gogledd)

Rwy’n byw yng nghyffiniau Betws y Coed ac yn gweithio fel warden i Barc Cenedlaethol Eryri ers wyth mlynedd. Cyn ymuno â’r Parc llawn amser, gweithiais fel warden tymhorol yng Nghwm Idwal.

« mwy o fanylion

Arwel Morris -

Llyn Tegid, Bala

Rwyf wedi gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ers 1988 ac yn gyfrifol am Lyn Tegid sef Llyn naturiol mwyaf Cymru yn nalgylch y Bala.

« mwy o fanylion

Rhys Gwynn - Warden Ardal (De)

Rhys Gwynn, Warden Ardal (De)

Fel un o’r tîm wardeiniaid ers 2004, mae fy ardal yn cynnwys plwyfi Ganllwyd, Llanfachreth, Brithdir, Rhydymain, Corris a Dolgellau.   Mae’n le braf iawn i weithio ac er ei bod yn ardal gymharol dawel, mae’n denu nifer fawr o ymwelwyr bob blwyddyn.

« mwy o fanylion

Gethin Corps - Warden Ardal (De)

Gethin Corps, Warden Ardal (De)

Rwyf wedi bod yn warden i’r Parc Cenedlaethol ers 2006 ar ôl treulio saith mlynedd fel gweithiwr stâd yn ardal Dolgellau. Fel warden rwy’n hybu’r berthynas rhwng ymwelwyr, trigolion lleol a’r gymuned amaethyddol.

« mwy o fanylion

Myfyr Tomos - Warden Cynorthwyol

Cader Idris

Ymunais a staff yr Awdurdod yn 1994 gan ganolbwyntio ar Gader Idris ac ardaloedd Trawsfynydd a'r Ganllwyd. Cefais fy ngeni a'm magu yn Llawrplwy', Trawsfynydd, felly rwy'n adnabod yr ardal a'i thrigolion yn bur dda.

« mwy o fanylion

Warden Service -

Fan Warden

« mwy o fanylion

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)