Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Gwersylla Gwyllt yn Eryri

Gall gwersylla gwyllt fod yn brofiad gwerth chweil a dod â phobl yn nes at eu hamgylchedd naturiol.

Fodd bynnag, perchnogion preifat sydd berchen ar y rhan fwyaf o’r tir ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac mae defnydd penodol ar gyfer y tir fel ffermio (defaid a gwartheg yn bennaf) neu goedwigaeth, ac ni chaniateir gwersylla gwyllt oni bai fod caniatâd yn cael ei roi yn benodol gan y tirfeddiannwr/wyr neu ffermwr, fel arall rydych yn cyflawni gweithred o dresmasu.

Mae hyn hefyd yn wir mewn unrhyw ardaloedd ucheldirol pellennig sydd heb eu ffensio. Mae darpariaethau tir mynediad y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CGaHT) yn datgan yn benodol (o dan y rhestr o gyfyngiadau yn Atodlen 2{1} s) nad yw gwersylla gwyllt yn weithgaredd a ganiateir oni bai fod caniatâd yn cael ei roi.

Hefyd, fe ddylech fod yn ymwybodol y gall fod gan rai ardaloedd ddynodiadau sensitif eraill fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig neu Ardaloedd Cadwraeth Arbennig er mwyn gwarchod nodweddion naturiol fel daeareg a chynefinoedd bywyd gwyllt megis coedlannau hynafol, adar sy’n nythu ac amryw o rywogaethau eraill a warchodir.

Fodd bynnag, yn yr achosion hynny pan fo tirfeddianwyr wedi rhoi caniatâd yna fe awgrymwn y dylai unrhyw wersylla gael ei wneud yn gyfrifol ac yn ddisylw yn y bryniau a’r mynyddoedd ac y dylech ddilyn y Cod Gwersylla Gwyllt fel isod:

 • Dylech wersylla yn uchel a draw oddi wrth unrhyw draciau ar fryniau a gweundiroedd agored ac yn ddigon pell i ffwrdd o unrhyw dai a ffermydd.
 • Dechreuwch wersyllu yn hwyr a gadewch yn gynnar er mwyn lleihau eich presenoldeb gweledol gymaint â phosibl.
 • Arhoswch am un noson yn unig er mwyn lleihau eich effaith.
 • Peidiwch â gadael olion sy’n dangos eich bod wedi gwersylla yno.
 • Peidiwch â chynnau tân, a defnyddiwch stôf nwy i goginio.
 • Mynd i’r toiled – dylai fod o leiaf 30m i ffwrdd o unrhyw ffynhonnell dŵr neu lwybr, a dylid claddu gwastraff o leiaf 15cm o ddyfnder a’i orchuddio. Ewch â’ch papur ac eitemau iechydol adref gyda chi.
 • Peidiwch â gadael sbwriel ar eich ôl; ewch â’ch holl sbwriel a gweddillion bwyd adref gyda chi.
 • Peidiwch â llygru'r ardal â glanedyddion nad ydynt yn ecogyfeillgar a pheidiwch â defnyddio nentydd ac afonydd ar gyfer ymolchi â sebon neu unrhyw gynnyrch ymolchi arall. Ewch â bowlen fach gyda chi a’i waredu yn ddigon pell o unrhyw ddyfrffosydd.
 • Symudwch yn eich blaen yn ddiffwdan a heb ddadlau os bydd tirfeddiannwr yn gofyn i chi wneud hynny.
 • Defnyddiwch babell lliw anymwthiol sy'n cydweddu â'r olygfa.
 • Gwersyllwch gydag un neu ddwy babell yn unig; nid grwpiau ohonynt.
 • Dewiswch eich llain yn ofalus ac osgowch gloddio ffosydd, sathru planhigion a symud creigiau a cherrig er mwyn gwneud lle ar gyfer eich pabell.
 • Byddwch yn dawel.
 • Os oes gennych unrhyw amheuaeth pa un a allwch wersylla yn rhywle, yna dewiswch leoliad arall.

Ffynhonnell Wreiddiol: Gwefan yr Arolwg Ordnans Ebrill 2014 www.magazine.ordnancesurveyleisure.co.uk

O ran ‘gwersylla’ swyddogol, mae rhestr o feysydd gwersylla trwyddedig ffurfiol a llai eu maint ar gael gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Canolfannau Croeso Conwy a Gwynedd, a gwefannau Croeso Cymru

.

www.visitsnowdonia.info

www.visitwales.com/holiday-accommodation

Am ragor o wybodaeth am wersylla gwyllt yn gyffredinol, ewch i wefan hynod ddefnyddiol y Backpack Club www.backpackersclub.co.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)