Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cylchdaith Tan y Bwlch

Cylchdaith Tan y Bwlch - 1 Ionawr 2018


Cylchdaith Tan y Bwlch
Ifan Eryl Jones

Grade: Hamddenol

Distance: 5 Km / 3 milltir

Time: 2 – 3 awr

Terrain: Llwybr Coedwig


Cyfle gwych i waredu ‘chydig o bwysa Nadolig yn un o ardaloedd nodedig Eryri.

Mae’r daith bron yn 5km (3 milltir) o hyd, gyda’r pwynt uchaf yn 140 medr a’r isaf yn 35 medr. Mae’r daith yn mynd heibio Llyn Mair a Llyn Hafod y Llyn, yn croesi gorsaf Rheilffordd Ffestiniog a thrwy gerddi plasdy hanesyddol Plas Tan y Bwlch sydd heddiw’n Ganolfan Astudio Parc Cenedlaethol Eryri.

Dyma ardal goediog iawn gyda phlanhigfa conifferaidd a choedtir llydanddail godidog sydd yn Warchodfa Natur Genedlaethol ac yn ran o Ardal Gadwraeth Arbennig (Coed Derw Meirionnydd). Un o’r esiamplau gorau o goedydd derw Iwerydd yn Ewrop.

Mae’r daith yn ran o Rwydwaith Hamdden Dyffryn Maentwrog gyda rhan helaeth ar lwybrau goddefol (caniataol) gan amrywiaeth o berchnogion tir gan gynnwys y Parc Cenedlaethol, Coed Cadw, Tilhill EFG, Cyfoeth Naturiol Cymru a pherchnogion preifat. Cofiwch mai drwy ganiatâd mae’r llwybr ar agor, felly gofalwch eich bod yn dilyn y Côd Cefn Gwlad.

Mae pedwar maes parcio a dau gaffi ar y daith er fod gorsaf Tan y bwlch wedi cau ym mis Ionawr. Bydd gwaith cynnal a chadw yn cymryd lle ym maes parcio’r orsaf ar ddechrau’r flwyddyn, felly efallai bydd llai o lefydd parcio. Mae caffi Plas Tan y Bwlch ar agor, safle bendigedig am gacen a phaned. Neu os am binic mae safle gwych wrth Llyn Mair.

Y daith – o’r map:
Fel y gwelwch o’r map islaw mae nifer fawr o lwybrau goddefol yn yr ardal, gyda marcwyr glas wedi eu gosod mewn cyfeiriad clocweddol ar bob cyffordd. Cymerwch bwyll wrth ddewis y cyffordd cywir ac wrth groesi y rheilffordd.

Mwynhewch!

Ifan Eryl Jones (Warden Ardal)