Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cylchdaith Fron Feuno

Cylchdaith Fron Feuno - 1 Ebrill 2018


Cylchdaith Fron Feuno
Billy Taylor

Grade: Taith Hamddenol

Distance: 2 filltir

Time: 2 awr

Terrain: Cymysg o dir ffem a choedtir


Dyma lwybr hamdden gwerth chweil trwy goedtir a thir fferm sy’n cynnig cyfoeth o dirwedd naturiol a golygfeydd rhagorol o’r ardal leol. Gyda chymaint o fywyd gwyllt o gwmpas, cofiwch fynd a’ch ‘sbienddrych gyda chi!

Gadewch faes parcio Fron Feuno a cherddwch ar hyd y palmant nes cyrraedd Eglwys Llanycil. Wedi i chi basio mynedfa Byd Mary Jones, croeswch y ffordd a dilynwch yr arwyddbyst i fyny’r llwybr march. Ymhen ychydig ewch i’r dde trwy’r giât i’r goedlan. Parhewch i ddilyn yr arwyddbyst gyda disgiau melyn a glas gan basio fferm Fron Feuno ar eich chwith. Mae’r gwrychoedd uchel a choetir agored yn berffaith ar gyfer adar sy’n nythu megis y wybedog brith, y tingoch a’r titw cynffon hir.
Wrth agosau at fferm Penlan, ewch i’r chwith oddi ar y llwybr march trwy’r giatiau metal dwbl gan ddilyn yr arwyddbyst â disgiau melyn a gwyrdd trwy ddau gae nes cyrraedd giat arall. Cymerwch funud neu ddwy i fwynhau golygfeydd godidog yr ardal a chlywed cân nodedig y gylfinir, yr ehedydd a chorhedydd y waun. Mae’r mawdir agored yn cynnig ei hun fel y lle perffaith i fwydo’r barcud coch, y cudyll coch a’r bwncath. O’r man yma, ewch drwy’r cae, sy’n gartref i’r wningen a’r ‘sgwarnog. Ewch trwy’r giat fetal i’r goedlan sy’n cael ei adnabod yn lleol fel Coedwig Bwtsias y Gog.
Gwrandewch am drydar y gnocell fraith fwyaf yn y coed wrth chwilota am bryfed, efallai cewch gyfle i weld neu glywed galwad unigryw y gnocell werdd hefyd. Mae’r coed yma’n gartref i nifer eraill o anifeiliaid megis moch daear, gwenci, carlwm a draenogod.
Aber Gwenwyn-feirch yw’r nan tar y dde ond ‘Nant y Gwenwyn’ yw’r enw lleol arni. Ar ôl Brwydr Naseby (1645, gorchmynodd Oliver Cromwell helfa am Frenhinwyr – roedd Rowland Vaughan, brenhinwr tanbaid yn byw yng Nghaer Gai, ger Llanuwchllyn. Tra roedd dynion Cromwell yn gwersylla ar lan y nant ar y ffordd i Gaer Gai, rhoddodd rhai o’r merched lleol ddail ywen yn y nant uwchben y wersyllfa, yfodd ceffylau dynion Cromwell o’r nant a fe’u gwenwynwyd gan roi cyfle i Rowland Vaughan ffoi. Heddiw mae’r nant yn cael ei defnyddio’n aml gan ddyfrgwn, bronwen y dŵr a’r sigl-di-gwt.
. Gadewch y goedlan trwy’r giat metal fychan a gwneud eich ffordd i lawr y cae at yr arwyddbost ble cychwynoch ar eich taith. I’r rhai sydd awydd lluniaeth ar ôl gorffen, beth am ymweld â’r caffi yng nghanolfan ymwelwyr Byd Mary Jones.
Mwynhewch!

Billy Taylor (Warden Cynorthwyol Llyn Tegid)