Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Teithiau Eraill

Llwybr Llechi Eryri

Llwybr cylch 83 milltir sy’n galluogi cerddwyr i ddarganfod treftadaeth diwydiannol pentrefi chwarelyddol Eryri ydy hwn.

Mae’r llwybr yn cychwyn yn Aber Ogwen ger Bangor ac yn gorffen ym Methesda a mae’n denu cerddwyr i bentrefi Llanllechid, Bethesda, Llanberis, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Beddgelert, Croesor, Ffestiniog a Phenmachno. Mae’n mynd heibio nifer o fentrau cymdeithasol a chyfleusterau cymunedol ac mae’n darparu cyfleoedd i bobl gael well dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth llechi'r ardal.

www.snowdoniaslatetrail.org

Taith Pererin Gogledd Cymru

Centuries ago, pilgrims in their thousands were finding their way to Bardsey Island, drawn there by stories of the special peace to be found at the edge of the western world – drawn to the place of the setting sun, with only the vast ocean between them and the unknown.

Today a route has been waymarked, linking ancient churches dedicated to the saints of the 6th century whose gentle faith, entwined with a sense of the beauty and wonder of nature, still echoes with us today.

www.pilgrims-way-north-wales.org

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn llwybr cerdded pell sy'n mynd o Gaer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de: pellter o 870 milltir (1400km).

Llwybr Arfordir Cymru Ardal C - Menai, Llŷn a Meirionnydd
(15.8 MB) Yn cynnwys Mapiau 12-15 a 29-51.

Llwybr Arfordir Cymru, Bangor i Borthmadog (184 kb).

Llwybr Arfordir Cymru Arweinlyfrau Swyddogol (696 kb).

Ewch i wefan swyddogol Llwybr Arfordir Cymru am fwy o wybodaeth.

Mae Bws Arfordir Llŷn yn cynnig trafnidiaeth o sawl pwynt ar hyd llwybr yr arfordir, cofiwch wirio'r manylion oddi ar eu gwefan er mwyn cynllunio eich taith.

Llwybr y Gogledd

Mae gan Ogledd Cymru hefyd Lwybr y Gogledd sy'n mynd am 60 milltir (96km) o Fangor yn y gorllewin i Brestatyn yn y dwyrain.

Lawrlwythwch lyfryn Llwybr y Gogledd (4.7 MB)

Taith Ardudwy

Mae Taith Ardudwy yn lwybr ucheldirol 24 milltir sy’n mynd o dde Abermaw i ogledd Llandecwyn.

Lawrlwythwch Taith Ardudwy - y Rhan Ogleddol (1.7 MB)

Lawrlwythwch Taith Ardudwy - Canol y Daith (1.6 MB)

Lawrlwythwch Taith Ardudwy - y Rhan Ddeheuol (1.9 MB)

Ewch i wefan swyddogol Taith Ardudwy am fwy o wybodaeth.

Trywydd Trefriw

Prosiect datblygu, a arweinir gan y gymuned, sy’n gwella mynediad at lwybrau troed ym mhentref Trefriw a’r cyffiniau yw Trywydd Trefriw.
Hyd yma, mae naw trywydd wedi’u datblygu gyda amrywiaeth o bellteroedd ac anhawsterau, ac yn cynnwys amrywiaeth eang o dirwedd.
Mae’r wefan hon yn darparu gwybodaeth am y trywyddau a chysylltiadau â gwybodaeth bellach am Drefriw a’r cyffiniau.
Gwefan Trywydd Trefriw »

Llwybrau cerdded Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru nifer o lwybrau cerdded o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Ystyrir Parc Coedwig Coed y Brenin yn ganolfan beicio mynydd o safon byd-eang ond y mae hefyd yn meddu ar nifer o lwybrau cerdded godidog ar gyfer y teulu. Mae Coedwig Dyfi wedi'i leoli'n bennaf i'r gogledd o Afon Dyfi rhwng trefi Dolgellau i'r gogledd a Machynlleth i'r de. Mae Parc Coedwig Gwydyr yng ngogledd Parc Cenedlaethol Eryri yn amgylchynu pentref prydferth Betws-y-coed ac yn gartref i nifer o lynnoedd hardd fry yn y mynyddoedd.

Llwybrau a Hyrwyddir yng Ngogledd Orllewin Cymru

Llwybrau Cerdded gan Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Y lle cyntaf i'w roi i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol oedd Dinas Oleu, 5 acar o dir ar ben clogwyn uwchben Abermaw. Ers hynny mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi derbyn nifer o ystadau mawr ac eiddo yn Eryri. Dyma rai o'u llwybrau cerdded yn Eryri (mae gwefan Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Saesneg yn unig):

Llwybrau cerdded yng Nghraflwyn a Beddgelert

Llwybr Tŷ Mawr a Chwm Wybrnant, ger Betws-y-coed

Llwybr Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd, ger Dolgellau

Llwybr Ystad Dolmelynllyn, ger Dolgellau

Llwybrau Cerdded gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn hyrwyddo nifer o lwybrau cerdded. Bob blwyddyn, maent yn cynnal Wythnos Gerdded Conwy ym mis Gorffennaf.

Teithiau Cerdded y Gwanwyn a roddwyd at ei gilydd gan wirfoddolwyr grŵp Cerdded Conwy Walks. Mae’n bosibl mynd at y rhaglen o'r wefan hon drwy glicio ar Teithiau Cerdded y Gwanwyn ar ben yr adran dogfennau cysylltiedig.

Llwybrau Troed a Rhodfeydd sy’n cael eu Hyrwyddo gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Conwy.

Llwybrau Cerdded gan Gyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn hyrwyddo eu llwybrau ar wefan Eryri Mynyddoedd a Môr.

Llwybrau sy'n cael eu hyrwyddo gan Gyngor Gwynedd.

Dewch i Y Bala

Mae Byd o Weithgareddau a Llwybrau Awyr Agored
Croeso i’n safle sef adnodd i’ch cynorthwyo wrth ddarganfod prydferthwch ardal y Bala a’r cylch. Darganfyddwch y llwybrau/teithiau sydd ar gael yn y rhan yma o Barc Cenedlaethol Eryri.
www.gobala.org

Gwyl Gerdded Abermaw

www.barmouthwalkingfestival.co.uk

Ramblers Cymru

www.ramblers.org.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)