Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

alt=

Llwybr Panorama, Bermo

Cewch fwynhau rhai o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Eryri ar hyd y llwybr amrywiol a hyfryd hwn! Mae ymwelwyr wedi bod yn troedio rhannau o'r daith hon ers y cyfnod Fictorianaidd gan fwynhau'r golygfeydd ysblennydd o forfa Mawddach, o fynyddoedd Cader Idris ac o Fae Ceredigion.

Mae rhan gyntaf y daith hyd at olygfan Llwybr Panorama yn hawdd ac yn addas iawn ar gyfer teuluoedd ifanc, ond mae gofyn dringo'n serth ar rannau eraill o'r gylchdaith hon. Mae rhannau o'r daith yn gallu bod yn wlyb iawn dan draed felly gwisgwch esgidiau cerdded sy'n dal dŵr.

Byddwch yn mynd heibio hen erddi Fictorianaidd a arferai fod yn atyniad poblogaidd dros ben i ymwelwyr Abermaw. Yno mae hen adfail a arferai fod yr hen gaffi ar gyfer yr ymwelwyr.

Tuag at ddiwedd y daith byddwch yn mynd heibio'r Garn sy'n graig ddringo boblogaidd. Caiff ei hadnabod yn aml yn Saesneg fel 'Barmouth Slabs'.

Sut i gyrraedd yno?
Wrth fynd ar hyd yr A496 o Ddolgellau i mewn i dref Abermaw, cymerwch droad siarp i'r dde cyn y stryd o dai Fictorianaidd 4 llawr (Porkington Terrace), a dilynwch y ffordd gul i fyny'r bryn gan fynd heibio Gwesty Bae Abermaw. Mewn rhyw filltir fe gyrhaeddwch faes parcio APCE ar y dde.

Pellter: 4 milltir - 6.5 km

Esgyniad: Caeau, coedwigoedd a rhai rhannau garw a gwlyb. Gwisgwch esgidiau addas sy'n dal dŵr

Amser: Tua 3-4 awr

Gradd: Llwybr Cymhedrol

Dechrau/Diwedd: Maes parcio APCE 1 milltir o Abermaw (SH 625 166)

Parcio: Maes parcio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Côd Post: LL42 1DJ

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL23 (Cader Idris a Llyn Tegid)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

1. O'r maes parcio, cerddwch i lawr yr allt i gyfeiriad Abermaw ac ymhen dim trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddbost 'Llwybr Panorama'. Ewch trwy giât a dilynwch y llwybr gwelltog.

2. Wrth ddilyn yr hen ffordd, fe ddowch at goedlan amrywiol. Ewch trwy'r giât o'ch blaen ac yna ewch trwy'r giât sydd ar y dde gan ddilyn yr arwyddbost 'Llwybr Panorama'. Bydd y llwybr hwn yn mynd â chi hyd at olygfan Llwybr Panorama. (Byddwch yn ailymuno â'r hen ffordd wedi i chi fynd at yr olygfan.) Cadwch i'r chwith wrth ddringo'r llwybr trwy'r coed i gopa'r graig.

3. Wedi i chi gael amser i fwynhau'r golygfeydd godidog ewch yn eich blaen gan gerdded o amgylch y graig ac i lawr y llwybr cul yr ochr draw. Cerddwch yn ôl tuag at y giât ger yr hen ffordd.

4. I barhau â'r gylchdaith, trowch i'r dde gan ailymuno â'r hen ffordd. (Gall fod yn wlyb iawn dan draed yma.) Dilynwch yr hen ffordd am tua 1km (0.6 milltir) i lawr i bentref Cutiau gan fynd heibio'r hen erddi Fictorianaidd ar y dde.

5. Pan ddowch at ffordd darmac, trowch i'r chwith a cherddwch i fyny'r allt i mewn i bentref bach Cutiau. O'ch blaen mae'r ffordd yn rhannu'n dair. Dilynwch y ffordd ganol gyda'r arwydd llwybr cyhoeddus ar y ffens. Mae'r llwybr yn fforchio wrth i chi nesáu at gapel. Dilynwch y llwybr i'r dde gan fynd trwy'r giât.

6. Wedi i chi fynd heibio'r capel, dilynwch y llwybr cyhoeddus ac ymhen dim fe ddowch at groesffordd o dan y ceblau trydan. Dilynwch y llwybr cul i'r chwith sy'n dringo'n serth drwy'r coed ac i fyny'r bryn. (Gall fod yn wlyb iawn dan draed yma.) Byddwch yn mynd trwy ddwy giât.

7. Mae'r llwybr yn ymuno â ffordd darmac wrth i chi basio hen dyddyn. Dilynwch y ffordd nes cyrraedd cyffordd.

8. Yn y gyffordd, trowch i'r chwith a cherddwch ar hyd y ffordd am rhyw 100 metr.

9. Ger troad ffordd ar y dde, dilynwch yr arwydd llwybr cyhoeddus i fyny'r bryn rhwng y waliau cerrig ar y dde i chi. Croeswch y gamfa a dilynwch y llwybr i gyfeiriad y mast radio gan fynd trwy un giât.

10. Cadwch i'r dde wrth i'r llwybr fforchio gan gerdded o amgylch y mast radio ac ar hyd ymyl y wal gerrig. Ewch trwy'r giât ger y gamfa a dilynwch y llwybr aneglur sy'n dringo'n serth i Fwlch y Llan.

11. Pan gyrhaeddwch ben Bwlch y Llan ewch trwy'r giât a dilynwch y llwybr cul ymlaen. Ymhen dim, trowch i'r chwith gan ymuno â llwybr Taith Ardudwy.

12. Dilynwch y llwybr nes cyrraedd ochr draw i'r bwlch. (Gall fod yn wlyb iawn dan draed yma.) Pan ddaw giât i'r golwg ar y chwith i chi, dilynwch y llwybr i'r chwith tuag ati. O fynd trwy'r giât, dilynwch y trac amlwg am gyfnod hyd nes cyrraedd fferm Gellfawr.

13. Pan gyrhaeddwch Gellfawr cerddwch heibio blaen y tŷ a dilynwch y ffordd glaswelltog. Croeswch y gamfa a dilynwch y ffordd ac ymhen ychydig byddwch yn mynd heibio'r Garn ar y dde i chi.

14. Croeswch gamfa olaf y daith hon a dilynwch y ffordd yn ôl i'r maes parcio.

Golygfa 360 Panorama

Panorama Walk

 • Llwybr Panorama, Bermo

  1. O'r maes parcio, cerddwch i lawr yr allt i gyfeiriad Abermaw ac ymhen dim trowch i'r chwith gan ddilyn yr arwyddbost 'Llwybr Panorama'. Ewch trwy giât a dilynwch y llwybr gwelltog.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  2. Wrth ddilyn yr hen ffordd, fe ddowch at goedlan amrywiol. Ewch trwy'r giât o'ch blaen ac yna ewch trwy'r giât sydd ar y dde gan ddilyn yr arwyddbost 'Llwybr Panorama'. Bydd y llwybr hwn yn mynd â chi hyd at olygfan Llwybr Panorama. (Byddwch yn ailymuno â'r hen ffordd wedi i chi fynd at yr olygfan.) Cadwch i'r chwith wrth ddringo'r llwybr trwy'r coed i gopa'r graig.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  3. Wedi i chi gael amser i fwynhau'r golygfeydd godidog ewch yn eich blaen gan gerdded o amgylch y graig ac i lawr y llwybr cul yr ochr draw. Cerddwch yn ôl tuag at y giât ger yr hen ffordd.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  4. I barhau â'r gylchdaith, trowch i'r dde gan ailymuno â'r hen ffordd. (Gall fod yn wlyb iawn dan draed yma.) Dilynwch yr hen ffordd am tua 1km (0.6 milltir) i lawr i bentref Cutiau gan fynd heibio'r hen erddi Fictorianaidd ar y dde.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  5. Pan ddowch at ffordd darmac, trowch i'r chwith a cherddwch i fyny'r allt i mewn i bentref bach Cutiau. O'ch blaen mae'r ffordd yn rhannu'n dair. Dilynwch y ffordd ganol gyda'r arwydd llwybr cyhoeddus ar y ffens. Mae'r llwybr yn fforchio wrth i chi nesáu at gapel. Dilynwch y llwybr i'r dde gan fynd trwy'r giât.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  6. Wedi i chi fynd heibio'r capel, dilynwch y llwybr cyhoeddus ac ymhen dim fe ddowch at groesffordd o dan y ceblau trydan. Dilynwch y llwybr cul i'r chwith sy'n dringo'n serth drwy'r coed ac i fyny'r bryn. (Gall fod yn wlyb iawn dan draed yma.) Byddwch yn mynd trwy ddwy giât.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  7. Mae'r llwybr yn ymuno â ffordd darmac wrth i chi basio hen dyddyn. Dilynwch y ffordd nes cyrraedd cyffordd.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  8. Yn y gyffordd, trowch i'r chwith a cherddwch ar hyd y ffordd am rhyw 100 metr.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  9. Ger troad ffordd ar y dde, dilynwch yr arwydd llwybr cyhoeddus i fyny'r bryn rhwng y waliau cerrig ar y dde i chi. Croeswch y gamfa a dilynwch y llwybr i gyfeiriad y mast radio gan fynd trwy un giât.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  10. Cadwch i'r dde wrth i'r llwybr fforchio gan gerdded o amgylch y mast radio ac ar hyd ymyl y wal gerrig. Ewch trwy'r giât ger y gamfa a dilynwch y llwybr aneglur sy'n dringo'n serth i Fwlch y Llan.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  11. Pan gyrhaeddwch ben Bwlch y Llan ewch trwy'r giât a dilynwch y llwybr cul ymlaen. Ymhen dim, trowch i'r chwith gan ymuno â llwybr Taith Ardudwy.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  12. Dilynwch y llwybr nes cyrraedd ochr draw i'r bwlch. (Gall fod yn wlyb iawn dan draed yma.) Pan ddaw giât i'r golwg ar y chwith i chi, dilynwch y llwybr i'r chwith tuag ati. O fynd trwy'r giât, dilynwch y trac amlwg am gyfnod hyd nes cyrraedd fferm Gellfawr.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  13. Pan gyrhaeddwch Gellfawr cerddwch heibio blaen y tŷ a dilynwch y ffordd glaswelltog. Croeswch y gamfa a dilynwch y ffordd ac ymhen ychydig byddwch yn mynd heibio'r Garn ar y dde i chi.

 • Llwybr Panorama, Bermo

  14. Croeswch gamfa olaf y daith hon a dilynwch y ffordd yn ôl i'r maes parcio.

Nodyn ar Ddiogelwch

Cyn mentro allan ar y mynyddoedd, darllenwch ein Cyngor ar Ddiogelwch ar y Mynydd.

Cofiwch

Er eich bod ym Mharc Cenedlaethol Eryri, cofiwch fod y llwybr yn mynd trwy dir fferm, lle nad oes croeso i gŵn oni bai eu bod o dan reolaeth glòs neu ar dennyn.