Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn

alt=

Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn

Llwybr anturus yw hwn, na ddylid ei ddilyn oni bai fo’r sawl sydd yn ei defnyddio yn teimlo yn gwbl hyderus. Dylid cymryd gofal wrth deithio ar hyd y llwybr – yn enwedig wedi tywydd garw.

Sut i gyrraedd yno?
Lleolir pentref Abergwyngregyn ger arfordir gogledd Cymru. Gadewch yr A55 wrth gyffordd 13, a dilynwch yr arwyddion ar gyfer ‘Abergwyngregyn’. Yna dilynwch yr arwyddion brown ar gyfer ‘Rhaeadr Aber’ / ‘Aber Falls’.

Cyfleusterau:
Meysydd parcio hygyrch, toiledau cyhoeddus a bwrdd picnic hygyrch yn y maes parcio uchaf, canolfan ddehongli ar y llwybr.

Taith Glywedol:

Pellter: 2 milltir - 3.2km (un ffordd)

Esgyniad: Ond gydag elltydd

Gradd: Llwybr Mynediad i Bawb

Dechrau/Diwedd: Maes parcio Rhaeadr Fawr.

Parcio: Maes parcio APCE Rhaeadr Fawr. Caiff ei redeg gan y gymuned.

Côd Post: LL33 0LP

Map Perthnasol: Arolwg Ordnans Exp OL17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Beth sy'n arbennig am y llwybr hwn?
Bu Abergwyngregyn yn safle pwysig iawn ar gyfer Tywysogion Gwynedd, ac mae adfeilion archaeolegol yn awgrymu fod dyn wedi byw yn yr ardal hon ers y cyfnod cyn-hanesyddol, dros ddwy fil o flynyddoedd yn ôl. Mae’r Rhaeadr Fawr (‘Rhaeadr Aber’) a Choedlan Abergwyngregyn yn ddrych bendigedig ar gyfer treftadaeth a natur Eryri, ac mae’r amrywiaeth o goed a phlanhigion sy’n byw ar gyrion y llwybr yn syfrdanol. Wrth deithio ar hyd y llwybr, cewch flas ar natur a bywyd gwyllt Eryri, y coed brodorol amrywiol, a golygfeydd trawiadol, gan gynnwys y Rhaeadr Fawr ei hun.

Y Comisiwn Coedwigaeth sydd yn berchen ar y maes parcio uchaf, ac mae’r maes parcio is yn eiddo i APCE, er mai y Cyngor Cymunedol sydd yn ei reoli. Y Cyngor Cefn Gwlad sy’n gyfrifol am waith cynnal a chadw ar y llwybr at y Rhaeadr, ac maen nhw, a Phrifysgol Bangor, yn berchen ar rannau o’r tir yno. Y Comisiwn Coedwigaeth sy’n berchen ar y goedlan.

Hygyrchedd:

  • Mae yna fwrdd picnic hygyrch yn y maes parcio uwch.
  • Ceir toiled cyhoeddus mwy yn y maes parcio uwch.
  • Cewch fynediad mwy hygyrch i’r llwybr at y rhaeadr trwy’r giât sydd ychydig i lawr y ffordd o'r maes parcio uwch i'r maes parcio is.
  • Mae’r llwybr yn llydan.
  • Mae’r llwybr yn anwastad a serth ar brydiau, gyda rhai tyllau yn y llwybr.
  • Nid yw’r goedlan yn hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn.
  • Gellir agor y giatiau llydan gyda goriad RADAR pan fyddant  wedi cloi.
  • Mae yna giatiau mochyn llydan ar hyd y llwybr.
  • Gall y sawl sydd yn defnyddio cadair olwyn a gaiff ei gwthio brofi rhagor o anawsterau na’r sawl sy’n defnyddio cadair olwyn trydanol ar y llwybr hwn.
  • Ceir llwybr mwy garw trwy’r goedlan (sydd yn anaddas ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau), neu lwybr mwy hygyrch sy’n dilyn yr afon.