Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Camfa Wedi Torri

alt=

Rhoi Gwybod am Broblem gyda Llwybr neu Broblem Mynediad

A ydych chi wedi bod ar daith gerdded yn Eryri yn ddiweddar ac wedi dod ar draws camfa wedi torri, llwybr wedi gordyfu neu wedi cael eich atal rhag defnyddio tir mynediad? Fel rhan o'u dyletswyddau dydd i ddydd, mae ein wardeiniaid yn cadw llygad am unrhyw broblemau posibl fel hyn ac wedyn yn gweithio gyda staff yr ystâd, gwirfoddolwyr a'r cyngor lleol i'w hatgyweirio.

Gallwch helpu ein wardeiniaid i gywiro’r mathau hyn o broblemau drwy logio ymholiad mynediad neu drwy roi gwybod am broblem ar ein system map Rheoli Hawliau Tramwy). Bydd ein wardeiniaid yn ymchwilio ymhellach ac yn helpu i ddatrys y broblem.

Mae'n bwysig nodi nad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw'r Awdurdod Priffyrdd dynodedig ac felly nid yw'n gyfrifol am y rhwydwaith o Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC), y dodrefn na'i arwyneb. Fodd bynnag, bydd unrhyw gwyn a dderbynnir gennym ni yn cael eu cyfeirio at sylw yr awdurdod perthnasol a'r tirfeddianwyr.

Sut mae rhoi gwybod am broblem?

Os ydych chi wedi dod ar draws problem ar HTC yn Eryri neu os oes gennych ymholiad cyffredinol ynghylch y rhwydwaith hawliau tramwy a mynediad yn Eryri, rhowch wybod i ni:

  • drwy logio eich ymholiad / problem ar ein map rhyngweithiol
  • neu ffoniwch ni ar 01766 770274. (Llinellau ar agor 9am - 5pm Dydd Llun - Dydd Iau, 9am - 4:30pm Dydd Gwener)

Sut ydw i'n defnyddio'r map Hawliau Tramwy i roi gwybod am broblem?

I ddefnyddio'r map Hawliau Tramwy mae'n rhaid i chi gofrestru eich manylion o fewn y safle, mae hyn yn ein galluogi ni i gysylltu â chi petawn angen rhagor o wybodaeth. Mae cofrestru hefyd yn golygu nad oes rhaid i chi ail-roi eich manylion i mewn os ydych am roi gwybod am ragor o broblemau yn y dyfodol.

Mae gwybodaeth bersonol yn ofynnol er mwyn dilyn a datrys y materion a godwyd. Mae’r manylion fyddwch yn darparu yn cael ei ddefnyddio mewn perthynas a materion rheoli mynediad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn unig. Ni fydd byth yn cael ei rannu a thrydydd parti ac mae’n cael ei ddal yn unol a gofynion Deddf Gwarchod Data 2018.

Noder os gwelwch yn dda drwy gofrestru eich bod yn cytuno gyda’r Telerau a’r Amodau sy’n berthnasol i wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a mapio ar-lein, a gellir darllen y Telerau a’r Amodauyma.

« Gofrestru a chael mynediad at y map Hawliau Tramwy ar-lein

Ar ôl cofrestru, bydd map o'r parc yn agor yn eich porwr. Defnyddiwch yr offer llywio i leoli eich problem ar y map a'r offer cwyno i agor y ffurflen gwyno i gofnodi eich problem.

Help

Cliciwch yma Help i gael help.

Mae'r map hawliau tramwy, yn dangos hawliau tramwy cyhoeddus ar gyfer dibenion gwybodaeth yn unig. Cofnodir Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar Fap Diffiniol a Datganiad (cofnod cyfreithiol o hawliau tramwy cyhoeddus), a gedwir gan y cyngor lleol. Mae pob llwybr yn cael ei dosbarthu yn ôl pwy sy'n cael ei ddefnyddio a hawliau'r cyhoedd ar ei hyd. Gall union linell HTC ddim ond gael ei bennu drwy gyfeirio at y Map Diffiniol (graddfeydd 1:10560), cynhyrchwyd llwybr haen Hawliau Tramwy ar y map Hawliau Tramwy trwy ddigido’r Map Diffiniol. Ni all Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriad neu anghywirdeb a all godi yn sgil digido HTC o'r Map Diffiniol.

Beth Sydd yn Digwydd Nesaf?

Bydd eich ymholiad yn cael ei gofrestru o fewn 2 ddiwrnod gwaith ac yn cael ei roi i warden a fydd yn ymchwilio i'r mater. Bydd y warden yn blaenoriaethu'r gwaith sydd ei angen ac yn cysylltu â chi cyn pen 10 diwrnod gwaith o gofrestru’r ymchwiliad i roi gwybod i chi beth y bwriedir ei wneud. Mae rhai materion yn gymhleth ac nid yw’n hawdd eu datrys, ac efallai y bydd angen i bartïon eraill megis rheolwyr tir a'r awdurdod lleol weithredu. Mae hyn yn golygu y bydd rhai adroddiadau’n cymryd mwy o amser i'w datrys nag eraill."

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)