Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Medi a mwynhau ffrwythau'r perthi!

Yr adeg hon o’r flwyddyn mae cefn gwlad Eryri’n llawn ffrwythau a chnau aeddfed – o eirin tagu a mwyar duon, i afalau surion a chnau cyll. Felly beth am roi bag neu ddau yn eich poced a mynd allan am ychydig bach o awyr iach i gasglu ffrwythau? Gallwch wneud diwrnod ohoni, a dilyn un o’r teithiau crdded yn ein hadran Cerdded.

Wedi dychwelyd cewch roi eich sgiliau coginio ar waith, a mynd ati i greu jelïau a jamiau yn anrhegion Nadolig i’ch teulu neu'ch ffrindiau, neu wirodydd melys i’ch cynhesu ar nosweithiau oer gaeafol.

Mieri - Bramble

Felly...beth wnewch chi gyda’ch ffrwythau? Dyma ychydig o’n ffefrynnau ni…

Jam Mwyar Duon

Byddwch angen (i wneud 1 jar 350ml):

450g o fwyar duon

450g o siwgr

Sudd 1 lemon

Dull:

 1. Golchwch y jar a’r caead a’u rhoi mewn popty ar wres o 180˚ am o leiaf 5 munud er mwyn ei ddiheintio.
 2. Golchwch y ffrwythau a’u stiwio’n ysgafn gyda 170ml o ddŵr mewn sosban gyda gwaelod trwchus am tua 20-25 munud. Stwnsiwch nhw bob hyn a hyn er mwyn gwasgu cymaint â phosib o’r sudd allan.
 3. Ar wres isel, ychwanegwch y siwgr a’r sudd lemon gan adael i’r siwgr doddi’n llwyr. Ni ddylid gadael yr un gronyn o siwgr – dylai hyn gymryd tua 10-15 munud.
 4. Cynyddwch y gwres a gadael i’r gymysgedd ferwi’n dda am 8 munud gan gymysgu bob hyn a hyn rhag i’r gymysgedd sticio.
 5. Yn y cyfamser, cynheswch bowlen mawr yn y popty. Pan fydd wedi cynhesu gosodwch gogr gyda llian meinwe dros y bowlen a thywallt y gymysgedd trwy’r gogr. Gwasgwch gymaint â phosib o’r sudd trwyddo mor gyflym â phosib gyda llwy bren.
 6. Tywalltwch y sudd i mewn i’r jar cynnes a’i gau cyn iddo oeri (bydd y sudd yn setio’n gyflym wrth oeri, os bydd hyn yn digwydd cyn i chi ei roi yn y jar, yna ail-gynheswch y gymysgedd yn ysgafn)

(Rysáit – Delia Online https://www.deliaonline.com/recipes/international/european/british/quick-bramble-blackberry-jelly)

Jin Eirin Tagu

Byddwch angen:

Potel 1 litr o jin

450g o eirin tagu (wedi eu golchi a’u rhewi dros nos)

225g o siwgr mân

Jar mawr wedi ei ddiheintio neu 2 botel wag

Dull:

 1. Rhowch yr eirin tagu wedi rhewi yn y jar neu’r poteli gwag
 2. Ychwanegwch y jin ac yna’r siwgr ar ben yr eirin tagu. Bydd eu croen yn hollti sy’n golygu nad oes rhaid i chi ymgymryd â’r dasg lafurus o bricio pob un eirinen!
 3. Caewch y jar neu botel yn dynn ac ysgwyddwch yn dda.
 4. Cadwch y jar mewn man tywyll ac oer a’i ysgwyd bob yn ail ddiwrnod am wythnos. Ar ôl yr wythnos gyntaf, ysgwyddwch y jar unwaith yr wythnos am 2 fis.
 5. Ar ôl 2 fis bydd yr hylif yn goch tywyll ac yn barod i’w yfed, ond bydd yn gwella gydag amser.

(Rysáit - https://www.woodlandtrust.org.uk/blog/2018/09/sloe-gin-recipe/ )

Jeli Afalau Surion

Byddwch angen (i wneud 6 x jar 500ml):

6kg o afalau surion

1kg o siwgr mân

Sudd 1 lemon

6 jar 500ml

Dull:

 1. Golchwch yr afalau gan dorri unrhyw ddarnau wedi cleisio. Rhowch hwy mewn sosban gyda digon o ddŵr i’w gorchuddio.
 2. Berwch y dŵr ac yna mudferwch am tua 30 munud nes bydd bod y ffrwyth yn feddal.
 3. Tywalltwch y pwlp i mewn i fag jeli neu haenau o fwslin gan adael iddo ddiferu i mewn i sosban dros nos. Peidiwch â gwasgu’r bag neu bydd y jeli’n gymylog.
 4. Pan fydd y sudd wedi stopio diferu, mesurwch y sudd gan ychwanegu siwgr ar raddfa 7 siwgr i bob 10 sudd. Ychwanegwch y sudd lemon a’i ferwi, gan gymysgu er mwyn i’r siwgr doddi.
 5. Berwch am 40 munud gan sgimio’r ewyn oddi arno. Er mwyn gweld os yw’r jeli yn barod i setio, oerwch lwy yn yr oergell ac yna’i roi i mewn yn y sudd. Os yw’r jeli’n barod, bydd yn troi’n solid ar gefn y llwy.
 6. Tywalltwch yr hylif i mewn i jariau cynnes wedi eu diheintio a chau’r caead tra meant dal yn eithaf poeth.

(Rysáit - https://www.bbcgoodfood.com/recipes/7661/crab-apple-jelly)

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)