Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Calan Gaeaf - Eryri Arallfydol

Mae Eryri’n llawn hanesion a chwedlau, ond oeddech chi wedi clywed am rai o’r hanesion arswydus yma…?

Cysgod Castell y Bere

Un o gestyll Llywelyn Fawr yw Castell y Bere ger Tywyn yn ne’r Parc Cenedlaethol. Nid oes llawer o’r castell yn parhau i sefyll heddiw, ond mae gwaelodion y muriau a’r tyrrau i’w gweld yn glir. Yn ôl y sôn, weithiau, pan fydd yr haul yn machlud bydd cysgod person i’w weld yn sefyll ger y gweddillion, ac yna yn araf bach bydd y cysgod yn diflannu…

Marchog dirgel Penllyn

Yn ystod y 1880au roedd y Parch. John Jones yn teithio ar gefn ei geffyl yn ardal Penllyn pan sylwodd ar ddyn amheus yn ei wylio gyda chryman yn ei law. Gan ofni’r gwaethaf fe ynganodd pwt o weddi, a’r eiliad honno fe ymddangosodd marchog mewn dillad tywyll ar geffyl gwyn gan gyd-gerdded gydag ef nes y diflannodd y dihiryn. Diolchodd y Parchedig i’r dieithryn, ac wedi iddo ymateb gydag ‘Amen’ fe ddiflannodd…

Rhufeiniaid Bwlch y Tyddiad

Ar droed y Rhinog fawr rhwng Ardudwy a Ffestiniog mae hen ffordd y porthmyn sy’n arwain drwy Fwlch y Tyddiad. Yn ôl y sôn, weithiau gellir gweld mintai o ysbrydion milwyr Rhufeinig  gyda mulod yn ymlwybro i fyny’r llwybr, ac mae’n debyg y byddai unrhyw un fyddai’n dilyn y milwyr yn cael eu harwain at bentwr o aur na wyr neb amdano…

Fflam las Harlech

Adrodda hen hanes o 1964 am fflam las ryfedd a ddechreuai ym Morfa Bychan gan groesi’r môr a’r morfa i Harlech. Byddai’r fflam yn cynnau tasau gwair, a chollwyd dwy ysgubor. Ymddangosodd y fflam yn rheolaidd dros gyfnod o fisoedd – ar nos Sadwrn a Sul yn bennaf. Erbyn y diwedd rhoddodd y fflam y gorau i losgi, gan ddechrau gwenwyno’r gwair gan ladd nifer fawr o anifeiliaid…

Anne Holborn

Glywsoch chi am hanes Anne Holborn o Drawsfynydd? Yr oedd wedi syrthio mewn cariad â llanc lleol, ond nid oedd teulu’r llanc yn cytuno â’i ddewis. Ofer oedd eu hymdrechion i wahanu’r pâr, felly fe dalodd teulu’r llanc i ddihurun ei llofruddio. O’r diwrnod hwnnw ymlaen daeth dim ond anffawd i deulu’r llanc, a fesul dipyn bu farw holl anifeiliaid y fferm. Am ugeiniau o flynyddoedd wedyn honai trigolion yr ardal eu bod wedi gweld Anne yn marchogaeth ei cheffyl ond ni fyddai byth yn codi ofn ar neb…

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)