Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Harlech Castle

alt=

Yr Ysgwrn

Nid ffermdy Cymreig cyffredin yw'r Ysgwrn. Un o brif resymau prynwyd y lle gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym mis Mawrth 2012 yw'r hanes a symboliaeth mae'r lle yn gynrychioli.

Mae'r cartref yn adlewyrchiad cyfnod o hanes cymdeithasol, diwylliant ac amaethyddiaeth ar droad yr G20. Mae bywyd a marwolaeth Hedd Wyn yn cynrychioli cenhedlaeth gyfan o ddynion ifanc o Gymru, Prydain ac Ewrop aberthodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Arwydd

Mynedfa Yr Ysgwrn (© APCE)

Trwy warchod a datblygu'r safle mae'r Awdurdod yn gobeithio rhannu stori Hedd Wyn a negeseuon oesol Yr Ysgwrn ar gyfer yr holl ymwelwyr. Mi fyddwn yn manylu ar y themau canlynol wrth gyflwyno profiadau a deallusrwydd pellach i'n gwesteion:

  • Bywyd ac etifeddiaeth farddonol Hedd Wyn
  • Y Rhyfel Byd Cyntaf a'i gyd-destun
  • Y traddodiad barddol a diwylliant yr iaith Gymraeg
  • Hanes cymdeithasol Cymru wledig ar droad yr G20
  • Treftadaeth amaethyddol a defnydd tir cynaliadwy

Safle heddychlon yw'r Ysgwrn yng nghanol tirlun godidog ac hardd Cwm Prysor, gallwn gynnig cyfle i encilio a'i hyrwyddo fel lle digynnwrf.

Lleoliad

Mae fferm Yr Ysgwrn wedi ei lleoli milltir i'r dwyrain o Drawsfynydd oddi ar yr A470. Wrth deithio tua'r gogledd, trowch i'r dde gyferbyn â'r troad cyntaf mewn i Drawsfynydd a pharhewch ar hyd y lôn gul am oddeutu milltir nes cyrraedd arwydd Yr Ysgwrn. Byddwch yn wyliadwrus o draffig fferm a cherbydau yn dod i'ch cyfarfod. Efallai bydd angen i chi ddefnyddio'r mannau pasio sydd wedi eu lleoli ar hyd y ffordd. Ewch trwy'r giat fynediad a dilyn y trac am tua 300m nes cyrraedd y maes parcio ar eich chwith.

Ffi Mynediad

Gall Yr Ysgwrn deilwro ar gyfer unigolion a grwpiau; rhestr pris mynediad.

Amseroedd Agor

Gellir canfod yr amseroedd agor llawn ar wefan Yr Ysgwrn.

Cysylltu

Ffôn: 01766 772508

Gwefan: www.yrysgwrn.com