Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Tŷ Hyll, Betws y Coed

alt=

Atyniadau

Mae gan Eryri nifer o atyniadau ar gael i'r ymwelydd - fel teithiau clyweled o dan ddaear ac ymweliadau fferm, trên stêm ar hyd y rheilffyrdd culion, neu rafftio dŵr gwyn os byddwch yn teimlo'n fentrus.

P'un ai aros am ddiwrnod ynteu bythefnos yn Eryri y byddwch chi, mae yna rywbeth arbennig i'w weld a'i wneud.

Inigo Jones

Sut i gyrraedd yno?:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Gwaith Copr Sygun

Sut i gyrraedd yno?:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Tŷ Siamas

Sut i gyrraedd yno?:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Tŷ Hyll

Sut i gyrraedd yno?:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Ceudyllau Llechwedd

Crwydrwch drwy'r twneli a'r ceudyllau anferth ar daith Tramffordd y Chwarelwyr – antur wych i ddarganfod gwaith y Chwarelwr Fictorianaidd. Neu ewch ar daith Y Mwynglawdd Dwfn i archwilio'r siambrau tanddaearol dwfn ble y byddai chwarelwyr mor ifanc â 12 oed yn gweithio 6 diwrnod yr wythnos, 12 awr y dydd. Ar y safle, mae siopau, caffi, gweithdy llechi ac mae'r Pentref Fictorianaidd ar agor o fis Ebrill i fis Medi.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Ceudyllau Llechi Llechwedd wedi'u lleoli oddi ar yr A470 yn union i'r gogledd o Flaenau Ffestiniog.

Ionawr - Canol Mawrth: Dydd Mercher - dydd Sul: 09.30 - 17.30
Canol Mawrth - Rhagfyr: 09.30 - 17.30
Hydref - Mawrth: 10.00 - 17.0
Hanner Tymor Chwefror: Ar agor

Cyfeiriad: Ceudyllau Llechi Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd. LL41 3NB

Ffôn: 01766 830306
Ebost: info@welsh-slate.com
Gwefan: www.llechwedd-slate-caverns.co.uk

Gelli Gyffwrdd

Mae Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd yn barc antur i'r teulu sy'n llawn eco-hwyl a chyfleoedd di-ri i grwydro'r parc. O'r Ddraig Werdd enwog - y reid cyntaf yn y byd i'w bweru gan bobl - i'r Llwybr Troednoeth therapiwtig, mae Gelli Gyffwrdd yn brofiad teuluol bythgofiadwy ar gyfer pob tywydd. Mae caffi a siop anrhegion ar y safle.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd wedi'i leoli oddi ar Ffordd Bethel (B4366), rhwng Bangor a Chaernarfon.

Mae gan Barc Coedwig Gelli Gyffwrdd neges peiriant ateb 24 awr gyda manylion dyddiau ac oriau agor. Ffoniwch nhw ar 01248 670076.

Cyfeiriad: Gelli Gyffwrdd, Y Felinheli, Gwynedd. LL56 4QN

Ffôn: 01248 671493
Ebost: info@greenwoodforestpark.co.uk
Gwefan: www.greenwoodforestpark.co.uk

Tŷ Mawr Wybrnant

Teithiwch yn ôl mewn amser i'r ffermdy carreg traddodiadol a diarffordd hwn, sef man geni'r Esgob William Morgan – y cyntaf i gyfieithu'r Beibl cyfan i'r Gymraeg, a hynny yn 1588. Bellach, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n berchen ar y ffermdy, ac maent wedi ei adfer i'w edrychiad tebygol yn y G16. Ewch draw i weld y casgliad enfawr sydd yno o Feiblau o bedwar ban y byd ac yna cerddwch ar hyd y daith goediog gerllaw.

Sut i gyrraedd yno?:
Dilynwch yr A5 i'r dwyrain o Fetws y Coed, am 2 filltir (3km) i gyfeiriad Llangollen. Trowch i'r dde wrth gaffi Conwy Falls i gyfeiriad Penmachno (B4406) a dilynwch arwyddion Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i "Tŷ Mawr".

Canol Mawrth - diwedd Hydref Iau - Sul 12.00 - 17.00
Ar agor ar Ddydd Llun Gwyliau Banc

Cyfeiriad: Tŷ Mawr Wybrnant, Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy. LL25 0HJ

Ffôn: 01690 760213
Ebost: tymawrwybrnan@nationaltrust.org.uk
Gwefan: www.nationaltrust.org.uk

Amgueddfa Lechi

Wedi ei leoli yn hen weithdai Fictorianaidd Chwarel Lechi Dinorwig, mae Amgueddfa Lechi Cymru yn adrodd hanes y diwydiant llechi yng Nghymru. Dysgwch am bwysigrwydd y diwydiant anferth hwn yn hanes diweddar Cymru wrth wylio’r ffilm rhagarweiniol a’r chwarelwyr yn dangos sut i hollti llechi, a crwydrwch ar hyd Fron Haul, sef y rhes o dai’r chwarelwyr sy’n cofnodi gwahanol gyfnodau yn y diwydiant. Hefyd ar gael yn yr Amgueddfa mae siop anrhegion, caffi a lle chwarae i blant.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Amgueddfa Lechi Cymru wedi ei leoli oddi ar yr A4086 yn Llanberis, ym Mharc Gwledig Padarn.

Pasg - Hydref10.00 - 17.00
Tachwedd - Pasg 10.00 - 16.00
(ar gau ar Sadyrnau)

Cyfeiriad: Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Gwynedd. LL55 4TY

Ffôn: 01286 870630
Ebost: -
Gwefan: www.museumwales.ac.uk

Mynydd Gwefru

Ewch i ymweld â’r Ganolfan Mynydd Gwefru yn Llanberis ble y gallwch fynd ar daith danddaearol ar fws a theithio i ddyfnderoedd mynydd Elidir a thrwy’r twneli tywyll i Bwerdy Dinorwig. Yno gallwch weld y tyrbinau anferth ar waith a gweld ffilm tanddaearol yn adrodd y stori am y gamp beirianyddol wych hon. Yn y ganolfan ymwelwyr, mae siop anrhegion, caffi a lle chwarae meddal i blant - atyniad gwych i’r teulu.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Mynydd Gwefru wedi ei leoli oddi ar yr A4086 yn Llanberis.

Medi - Mai: 10.00 - 16.30
Mehefin - Awst: 09.30 - 17.30
Gwyliau Banc ac Ysgol: 09.30 - 17.30

Cyfeiriad: Mynydd Gwefru, Llanberis, Gwynedd. LL55 4UR

Ffôn: 01286 870636
Ebost: info@electricmountain.co.uk
Gwefan: www.electricmountain.co.uk

Portmeirion

Sut i gyrraedd yno?:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Melin Wlân Trefriw

Mae Melin Wlân Trefriw yn cynhyrchu gorchuddion gwely, tapestrïau a dillad brethyn. Gall ymwelwyr edrych ar wehyddu ar waith a gweld y tyrbin trydan-dŵr sy'n cynhyrchu trydan ar gyfer y felin. Gallwch brynu eu cynnyrch gwlân pur yn siop y felin.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Melin Wlân Trefriw wedi'i leoli oddi ar y B5106 rhwng Betws y Coed a Chonwy, yng nghanol Trefriw.

Ewch i'w gwefan am amseroedd agor.

Cyfeiriad: Melin Wlân Trefriw, Trefriw, Dyffryn, Conwy. LL27 ONQ

Ffôn: 01492 640462
Ebost: info@t-w-m.co.uk
Gwefan: www.t-w-m.co.uk

Yr Ysgwrn

Sut i gyrraedd yno?:

Cyfeiriad:

Ffôn:
Ebost:
Gwefan:

Labyrinth y Brenin Arthur

Antur Adrodd Stori Dan y Ddaear
Hwyliwch drwy raeadr, ar draws mil o flynyddoedd ac yn ddwfn i mewn i geudyllau helaeth y Labrinth. Mwynhewch chwedlau rhyfeddol am y Brenin Arthur, dreigiau, brwydrau, cewri a mwy wrth i chi archwilio'r lleoliad tanddaearol dramatig hwn.

Dechreua Labrinth y Brenin Arthur yng Nghanolfan Grefftau Corris, lle mae gweithdai crefft gwych ac atyniad arall, Chwedlau Coll y Cylch Cerrig. Ymlwybrwch trwy'r ddrysfa droellog i gwrdd â chymeriadau diddorol sy'n aros i gael adrodd eu hanes. Enillwch fedal aur ar ôl cyflawni'r cwis.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Canolfan Grefftau Corris wedi'i lleoli ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth.

23 Mawrth - 1 Dachwedd:
dyddiol 10.00 - 17.00

Cyfeiriad: Labyrinth y Brenin Arthur, Canolfan Grefftau Corris, Corris, Machynlleth. SY20 9RF

Ffôn: 01654 761584
Ebost: web@kingarthurslabyrinth.co.uk
Gwefan: www.kingarthurslabyrinth.co.uk

Corris Mine Explorers

Archwiliwch hen waith segur hanesyddol hen chwarel lechi Gymreig gydag un o chwilotwyr chwareli mwyaf profiadol Cymru. Agorwyd y chwarel gyntaf ym 1836, ac fe adawodd y chwarelwyr tua 40 mlynedd yn ôl. Mae dros 130 mlynedd o hanes chwarela wedi ei ddal oddi mewn yn aros i gael ei ddarganfod.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae teithiau Corris Mine Explorers yn cychwyn o’r Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid yng Nghanolfan Grefftau Corris yng Nghanolbarth Cymru. Mae wedi’i leoli ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth.

Ar agor trwy’r flwyddyn. Mae angen archebu lle ymlaen llaw ar gyfer y teithiau 1, 2 a 4 awr. Yn ystod cyfnodau tawel, efallai na fydd teithiau oni bai fod digon o alw.

Cyfeiriad: Corris Mine Explorers, Canolfan, Grefftau Corris, Corris, Machynlleth. SY20 9RF

Ffôn: 01654 761244
Ebost: info@corrismineexplorers.co.uk
Gwefan: www.corrismineexplorers.co.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)