Ymweld ag Eryri

Tŷ Hyll, Betws y Coed

alt=

Atyniadau

Mae gan Eryri nifer o atyniadau ar gael i'r ymwelydd - fel teithiau clyweled o dan ddaear ac ymweliadau fferm, trên stêm ar hyd y rheilffyrdd culion, neu rafftio dŵr gwyn os byddwch yn teimlo'n fentrus.

P'un ai aros am ddiwrnod ynteu bythefnos yn Eryri y byddwch chi, mae yna rywbeth arbennig i'w weld a'i wneud.

Inigo Jones

Darganfyddwch gyfrinach llechi Cymreig trwy fynd ar daith hunan dywys drwy’r Gweithfeydd sy’n cynnwys cyflwyniad DVD ac arddangosfeydd newydd amrywiol. Edrychwch ar y peiriannau a’r crefftwyr wrth eu gwaith yn gwneud cynnyrch llechi hyfryd. Hefyd, mae siop grefftau a chaffi ar y safle.

Sut i gyrraedd yno?:

Gweithdy Llechi ac Ystafell Arddangos:
Bob dydd 09.00 - 17.00

Cyfeiriad: Inigo Jones, Tudor Slate Works, Y Groeslon, Caernarfon. LL54 7UE

Ffôn: 01286 830242
Ebost: info@inigojones.co.uk
Gwefan: www.inigojones.co.uk

Gwaith Copr Sygun

Crwydrwch drwy hen Waith Copr Sygun sydd wedi'i leoli yn nyffryn hyfryd Nant Gwynant. Darganfyddwch y gwythiennau mwyn copr yn y twneli troellog a'r siambrau lliwgar. Dyma atyniad gwych ar gyfer y teulu cyfan.

Sut i gyrraedd yno?:

1 Mawrth - Tachwedd: 09.30 - 17.00
27 Rhagfyr - 2 Ionawr a Hanner tymor Chwefror: 10.00 - 16.00

Cyfeiriad: Sygun Copper Mine, Beddgelert, Gwynedd. LL55 4NE

Ffôn: 01766 890595
Ebost: -
Gwefan: www.syguncoppermine.co.uk

Tŷ Siamas

Tŷ Siamas yw’r Ganolfan Genedlaethol i Gerddoriaeth Cymru wedi’i leoli yn hen adeilad y Neuadd Farchnad ar sgwâr Dolgellau. Yma cewch gyfle i ddysgu am gerddoriaeth werinol Cymru yn yr arddangosfa aml-gyfrwng. Hefyd yn y ganolfan mae siop, caffi/bar, awditoriwm berfformio a stiwdio recordio.

Sut i gyrraedd yno?:

Oriau Agor:
Mawrth - Gwener: 10.00 - 16.00 Sadwrn 10.00 - 13.00
Gwyliau'r Haf: Llun - Gwener 10.00 - 16.00 Sadwrn: 10.00 - 13.00

Cyfeiriad: Tŷ Siamas, Neuadd Idris, Eldon Square, Dolgellau, Gwynedd. LL40 1PU

Ffôn: 01341 421800
Ebost: idris@tysiamas.com
Gwefan: www.tysiamas.com

Tŷ Hyll

Credir bod Tŷ Hyll yn enghraifft o ‘Dŷ Unnos’ ac iddo gael ei godi gan ddau frawd a oedd yn herwyr yn y G15. Achubwyd y tŷ rhag mynd yn adfail gan Gymdeithas Eryri yn yr 1980au a bellach mae’r tŷ’n cael ei arddangos i ymwelwyr ble gallwch ddysgu am hanes y bwthyn anghyffredin yr olwg hwn. Y tu allan, gallwch fwynhau’r ardd ddeniadol a’r daith goediog.

Sut i gyrraedd yno?:

Oriau Agor
Ar agor yn ystod cyfnod brig gwyliau’r Haf – cysylltwch â Chymdeithas Eryri am fwy o wybodaeth. Pan fydd y Tŷ ar gau mae croeso i chi gerdded o gwmpas y gerddi.

Cyfeiriad: Tŷ Hyll, Capel Curig, Conwy. LL24 0DS

Ffôn: 01690 720287 / 01286 685498
Ebost: info@snowdonia-society.org.uk
Gwefan: www.snowdonia-society.org.uk

Ceudyllau Llechwedd

Crwydrwch drwy'r twneli a'r ceudyllau anferth ar daith Tramffordd y Chwarelwyr – antur wych i ddarganfod gwaith y Chwarelwr Fictorianaidd. Neu ewch ar daith Y Mwynglawdd Dwfn i archwilio'r siambrau tanddaearol dwfn ble y byddai chwarelwyr mor ifanc â 12 oed yn gweithio 6 diwrnod yr wythnos, 12 awr y dydd. Ar y safle, mae siopau, caffi, gweithdy llechi ac mae'r Pentref Fictorianaidd ar agor o fis Ebrill i fis Medi.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Ceudyllau Llechi Llechwedd wedi'u lleoli oddi ar yr A470 yn union i'r gogledd o Flaenau Ffestiniog.

Ionawr - Canol Mawrth: Dydd Mercher - dydd Sul: 09.30 - 17.30
Canol Mawrth - Rhagfyr: 09.30 - 17.30
Hydref - Mawrth: 10.00 - 17.0
Hanner Tymor Chwefror: Ar agor

Cyfeiriad: Ceudyllau Llechi Llechwedd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd. LL41 3NB

Ffôn: 01766 830306
Ebost: info@welsh-slate.com
Gwefan: www.llechwedd-slate-caverns.co.uk

Gelli Gyffwrdd

Mae Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd yn barc antur i'r teulu sy'n llawn eco-hwyl a chyfleoedd di-ri i grwydro'r parc. O'r Ddraig Werdd enwog - y reid cyntaf yn y byd i'w bweru gan bobl - i'r Llwybr Troednoeth therapiwtig, mae Gelli Gyffwrdd yn brofiad teuluol bythgofiadwy ar gyfer pob tywydd. Mae caffi a siop anrhegion ar y safle.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd wedi'i leoli oddi ar Ffordd Bethel (B4366), rhwng Bangor a Chaernarfon.

Mae gan Barc Coedwig Gelli Gyffwrdd neges peiriant ateb 24 awr gyda manylion dyddiau ac oriau agor. Ffoniwch nhw ar 01248 670076.

Cyfeiriad: Gelli Gyffwrdd, Y Felinheli, Gwynedd. LL56 4QN

Ffôn: 01248 671493
Ebost: info@greenwoodforestpark.co.uk
Gwefan: www.greenwoodforestpark.co.uk

Tŷ Mawr Wybrnant

Teithiwch yn ôl mewn amser i'r ffermdy carreg traddodiadol a diarffordd hwn, sef man geni'r Esgob William Morgan – y cyntaf i gyfieithu'r Beibl cyfan i'r Gymraeg, a hynny yn 1588. Bellach, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n berchen ar y ffermdy, ac maent wedi ei adfer i'w edrychiad tebygol yn y G16. Ewch draw i weld y casgliad enfawr sydd yno o Feiblau o bedwar ban y byd ac yna cerddwch ar hyd y daith goediog gerllaw.

Sut i gyrraedd yno?:
Dilynwch yr A5 i'r dwyrain o Fetws y Coed, am 2 filltir (3km) i gyfeiriad Llangollen. Trowch i'r dde wrth gaffi Conwy Falls i gyfeiriad Penmachno (B4406) a dilynwch arwyddion Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i "Tŷ Mawr".

Canol Mawrth - diwedd Hydref Iau - Sul 12.00 - 17.00
Ar agor ar Ddydd Llun Gwyliau Banc

Cyfeiriad: Tŷ Mawr Wybrnant, Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy. LL25 0HJ

Ffôn: 01690 760213
Ebost: tymawrwybrnan@nationaltrust.org.uk
Gwefan: www.nationaltrust.org.uk

Amgueddfa Lechi

Wedi ei leoli yn hen weithdai Fictorianaidd Chwarel Lechi Dinorwig, mae Amgueddfa Lechi Cymru yn adrodd hanes y diwydiant llechi yng Nghymru. Dysgwch am bwysigrwydd y diwydiant anferth hwn yn hanes diweddar Cymru wrth wylio’r ffilm rhagarweiniol a’r chwarelwyr yn dangos sut i hollti llechi, a crwydrwch ar hyd Fron Haul, sef y rhes o dai’r chwarelwyr sy’n cofnodi gwahanol gyfnodau yn y diwydiant. Hefyd ar gael yn yr Amgueddfa mae siop anrhegion, caffi a lle chwarae i blant.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Amgueddfa Lechi Cymru wedi ei leoli oddi ar yr A4086 yn Llanberis, ym Mharc Gwledig Padarn.

Pasg - Hydref10.00 - 17.00
Tachwedd - Pasg 10.00 - 16.00
(ar gau ar Sadyrnau)

Cyfeiriad: Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Gwynedd. LL55 4TY

Ffôn: 01286 870630
Ebost: -
Gwefan: www.museumwales.ac.uk

Mynydd Gwefru

Ewch i ymweld â’r Ganolfan Mynydd Gwefru yn Llanberis ble y gallwch fynd ar daith danddaearol ar fws a theithio i ddyfnderoedd mynydd Elidir a thrwy’r twneli tywyll i Bwerdy Dinorwig. Yno gallwch weld y tyrbinau anferth ar waith a gweld ffilm tanddaearol yn adrodd y stori am y gamp beirianyddol wych hon. Yn y ganolfan ymwelwyr, mae siop anrhegion, caffi a lle chwarae meddal i blant - atyniad gwych i’r teulu.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Mynydd Gwefru wedi ei leoli oddi ar yr A4086 yn Llanberis.

Medi - Mai: 10.00 - 16.30
Mehefin - Awst: 09.30 - 17.30
Gwyliau Banc ac Ysgol: 09.30 - 17.30

Cyfeiriad: Mynydd Gwefru, Llanberis, Gwynedd. LL55 4UR

Ffôn: 01286 870636
Ebost: info@electricmountain.co.uk
Gwefan: www.electricmountain.co.uk

Portmeirion

Portmeirion yw’r pentref twristaidd glan môr enwog o arddull Eidalaidd a gynlluniwyd ac a adeiladwyd gan y pensaer Cymreig enwog, Syr Clough Williams-Ellis, a hynny rhwng 1925 ac 1975. Mae wedi bod yn leoliad ar gyfer nifer o ffilmiau a dramâu, gan gynnwys y sioe deledu The Prisoner yn y 1960au a dyma hefyd oedd lleoliad pennod olaf y ddrama deledu Cold Feet yn 2003. Bellach, mae ymddiriedolaeth elusennol yn berchen ar Bortmeirion, ac ynghyd â’r gwesty, mae yno siopau, caffi, ystafell de a thŷ bwyta.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Portmeirion wedi’i leoli oddi ar yr A487 rhwng Porthmadog a Phenrhyndeudraeth.

Oriau Agor:
Bob dydd 09.30 - 17.30 (wedi cau diwrnod Nadolig)

Cyfeiriad: Portmeirion, Minffordd, Gwynedd. LL48 6ER

Ffôn: 01766 770000
Ebost: ymholiad@portmeirion-village.com
Gwefan: www.portmeirion-village.com

Melin Wlân Trefriw

Mae Melin Wlân Trefriw yn cynhyrchu gorchuddion gwely, tapestrïau a dillad brethyn. Gall ymwelwyr edrych ar wehyddu ar waith a gweld y tyrbin trydan-dŵr sy'n cynhyrchu trydan ar gyfer y felin. Gallwch brynu eu cynnyrch gwlân pur yn siop y felin.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Melin Wlân Trefriw wedi'i leoli oddi ar y B5106 rhwng Betws y Coed a Chonwy, yng nghanol Trefriw.

Ewch i'w gwefan am amseroedd agor.

Cyfeiriad: Melin Wlân Trefriw, Trefriw, Dyffryn, Conwy. LL27 ONQ

Ffôn: 01492 640462
Ebost: info@t-w-m.co.uk
Gwefan: www.t-w-m.co.uk

Yr Ysgwrn

Nid ffermdy Cymreig cyffredin yw'r Ysgwrn. Un o brif resymau prynwyd y lle gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym mis Mawrth 2012 yw'r hanes a symboliaeth mae'r lle yn gynrychioli.

Mae'r cartref yn adlewyrchiad cyfnod o hanes cymdeithasol, diwylliant ac amaethyddiaeth ar droad yr G20. Mae bywyd a marwolaeth Hedd Wyn yn cynrychioli cenhedlaeth gyfan o ddynion ifanc o Gymru, Prydain ac Ewrop aberthodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Sut i gyrraedd yno?:

Mae fferm Yr Ysgwrn wedi ei lleoli milltir i'r dwyrain o Drawsfynydd oddi ar yr A470. Wrth deithio tua'r gogledd, trowch i'r dde gyferbyn â'r troad cyntaf mewn i Drawsfynydd a pharhewch ar hyd y lôn gul am oddeutu milltir nes cyrraedd arwydd Yr Ysgwrn. Byddwch yn wyliadwrus o draffig fferm a cherbydau yn dod i'ch cyfarfod. Efallai bydd angen i chi ddefnyddio'r mannau pasio sydd wedi eu lleoli ar hyd y ffordd. Ewch trwy'r giat fynediad a dilyn y trac am tua 300m nes cyrraedd y maes parcio ar eich chwith.

Mae'r holl amseroedd agor ar gael ar wefan Yr Ysgwrn.

Cyfeiriad: Yr Ysgwrn Trawsfynydd, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4UW

Ffôn: 01766 772508
Ebost: yr.ysgwrn@eryri.llyw.cymru
Gwefan: www.yrysgwrn.com

Labyrinth y Brenin Arthur

Antur Adrodd Stori Dan y Ddaear
Hwyliwch drwy raeadr, ar draws mil o flynyddoedd ac yn ddwfn i mewn i geudyllau helaeth y Labrinth. Mwynhewch chwedlau rhyfeddol am y Brenin Arthur, dreigiau, brwydrau, cewri a mwy wrth i chi archwilio'r lleoliad tanddaearol dramatig hwn.

Dechreua Labrinth y Brenin Arthur yng Nghanolfan Grefftau Corris, lle mae gweithdai crefft gwych ac atyniad arall, Chwedlau Coll y Cylch Cerrig. Ymlwybrwch trwy'r ddrysfa droellog i gwrdd â chymeriadau diddorol sy'n aros i gael adrodd eu hanes. Enillwch fedal aur ar ôl cyflawni'r cwis.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae Canolfan Grefftau Corris wedi'i lleoli ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth.

23 Mawrth - 1 Dachwedd:
dyddiol 10.00 - 17.00

Cyfeiriad: Labyrinth y Brenin Arthur, Canolfan Grefftau Corris, Corris, Machynlleth. SY20 9RF

Ffôn: 01654 761584
Ebost: web@kingarthurslabyrinth.co.uk
Gwefan: www.kingarthurslabyrinth.co.uk

Corris Mine Explorers

Archwiliwch hen waith segur hanesyddol hen chwarel lechi Gymreig gydag un o chwilotwyr chwareli mwyaf profiadol Cymru. Agorwyd y chwarel gyntaf ym 1836, ac fe adawodd y chwarelwyr tua 40 mlynedd yn ôl. Mae dros 130 mlynedd o hanes chwarela wedi ei ddal oddi mewn yn aros i gael ei ddarganfod.

Sut i gyrraedd yno?:
Mae teithiau Corris Mine Explorers yn cychwyn o’r Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid yng Nghanolfan Grefftau Corris yng Nghanolbarth Cymru. Mae wedi’i leoli ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth.

Ar agor trwy’r flwyddyn. Mae angen archebu lle ymlaen llaw ar gyfer y teithiau 1, 2 a 4 awr. Yn ystod cyfnodau tawel, efallai na fydd teithiau oni bai fod digon o alw.

Cyfeiriad: Corris Mine Explorers, Canolfan, Grefftau Corris, Corris, Machynlleth. SY20 9RF

Ffôn: 01654 761244
Ebost: info@corrismineexplorers.co.uk
Gwefan: www.corrismineexplorers.co.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)