Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Harlech

Tref hanesyddol ym mae Tremadog yw Harlech, ac yno mae un o draethau harddaf yr ardal. Yn Harlech, saif un o gestyll mawreddog Edward I a adeiladwyd yn y G13, a go brin y byddwch yn meddwl am Harlech heb gofio chwedl Branwen - yn sicr, mae’r ardal hon â’i gwreiddiau yn ddwfn mewn hanes. Cred rhai fod enw’r dref yn deillio o ‘ar lech’, sef ‘ar silff’ ac o edrych ar ddaearyddiaeth y dref, nid anodd yw credu hynny. Saif y dref ar ddwy lefel, ac oherwydd natur serth Harlech, mae mynediad i’r dref ei hun yn gyfyngedig. Serch hynny, mae nifer o rinweddau i fynediad yr ardal er enghraifft y llwybr cyhoeddus at draeth Harlech.

Sut i Gyrraedd

Ar y lôn
Saif Harlech ar yr A496 rhwng Maentwrog ac Abermaw.

Stesion drên agosaf
Harlech.

Arosfa bws agosaf
Harlech.

Hygyrchedd Harlech

  • Ceir mynediad i’r llwybr at y traeth drwy giât mochyn, sy’n ddigon llydan i gadeiriau olwyn sy’n cael eu gwthio. Gall fod yn rhy gul ar gyfer cadeiriau olwyn trydanol.
  • Mae mynediad yn y dref yn gyfyngedig gan fod y palmentydd dan berchnogaeth preifat. Cymrwch ofal wrth deithio ar hyd y palmentydd yn Harlech, gan fod siopau yn defnyddio’r palmentydd er mwyn arddangos nwyddau.
  • Nid oes palmant mewn rhai rhannau o’r dref.
  • Nid oes unrhyw bafinau wedi eu gostwng yn y dref.
  • Gall mynediad i siopau ac ati fod yn anodd gan fod grisiau serth yn arwain at nifer ohonynt.

Cyfleusterau

Parcio ceir
Bron y Graig Uchaf (dim mannau parcio bathodyn glas), Bron y Graig Isaf, Min y Don.

Mynediad i’r Ganolfan Groeso
Canolfan Groeso tymhorol yw hwn, sydd ar agor rhwng y Pasg a diwedd Hydref. Am ragor o wybodaeth am amseroedd agor ac ati, ffoniwch (01766) 780658. Mae ramp byr, eithaf serth, sydd wedi’i gymeradwyo gan Swyddog Mynediad Gwynedd, yn arwain at y drws ffrynt,. Darperir ar gyfer pobl trwm eu clyw. Mae’r cownter yn mesur tua 800mm o uchder a cheir copïau print bras a sain ‘Eryri’ yn y ganolfan.

Toiledau cyhoeddus
Ceir dau doiled cyhoeddus hygyrch yn Harlech, ac mae un o'r rhain yn agored trwy'r flwyddyn.

Mynediad i Lwybrau
Mae llwybrau hygyrch yn arwain at draeth Harlech ac mae'r llwybr at Draeth Benar, sydd 8 milltir o Harlech hefyd yn hygyrch.

Cyfleusterau Eraill
Llwybr glan môr, meddygfa, meysydd parcio, Canolfan Groeso Awdurdod y Parc Cenedlaethol, tai bwyta, croesfannau i gerddwyr, fferyllfa, Eglwysi Catholig ac Anglicanaidd, pwll nofio, canolfan hamdden, castell, siopau, Swyddfa’r Post, Theatr Ardudwy, stesion drên.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)