Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Dolgellau

Sut i Gyrraedd

Ar y lôn
Saif Dolgellau ar yr A470, rhwng Porthmadog a Machynlleth, o fewn cyrraedd i nifer o atyniadau difyr o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, a thu hwnt.

Stesion drên agosaf
Abermaw.

Arosfa bws agosaf
Sgwâr Eldon, Dolgellau. Mae’r bysiau X9 (Wrecsam – Bermo) a X32 (Bangor – Aberystwyth) yn pasio drwy’r Sgwâr. Yn ogystal â gwasanaethau lleol.

Mynediad i Ddolgellau

  • Ceir dau man croesi hygyrch gydag arwyneb cyffyrddol: y naill yn Sgwâr Eldon a’r llall ger Ysgol y Gader.
  • Mae natur y dref yn cyfyngu ar fynediad i gaffis, tai bwyta a siopau yn Nolgellau, er fod nifer ohonynt yn hygyrch. Am ragor o wybodaeth, ymholwch yng Nghanolfan Groeso Awdurdod y Parc Cenedlaethol.
  • Mae rhai palmentydd yn llydan iawn ac yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn, lle fo eraill yn gul a ddim yn hygyrch.
  • Ychydig iawn o bafinau wedi eu gostwng ceir y dref.
  • Mae nifer o sefydliadau eraill yn Nolgellau yn gwbl hygyrch, serch hynny, fel y banciau, swyddfa’r Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Ganolfan Hamdden.
  • Ceir mannau parcio hygyrch yn Sgwâr Eldon ac ym maes parcio Y Marian.

Cyfleusterau

Parcio ceir
Ceir mannau parcio hygyrch yn Sgwâr Eldon ac ym maes parcio Y Marian.

Mynediad i’r Ganolfan Groeso
Lleolir y Ganolfan Groeso ar Sgwâr Eldon, yng nghanol tref Dolgellau, ac mae'n agored drwy'r flwyddyn. Am ragor o wybodaeth am amseroedd agor y Ganolfan Groeso, ffoniwch (01341) 422888. Mae drws ffrynt ar dir gwastad gyda botwm i’w wasgu er mwyn agor y drws yn awtomatig. Yn y ganolfan, darperir ar gyfer pobl trwm eu clyw. Cyrhaedda gownter y ganolfan uchder o tua 1.1m ond bydd cownter mwy addas yn cael ei osod. Darperir yno gopïau print bras a sain ‘Eryri’. Mae toiledau cyhoeddus yn y ganolfan, gan gynnwys toiled hygyrch.

Toiledau cyhoeddus
Mae yna doiledau hygyrch o eiddo Cyngor Sir Gwynedd ym maes parcio Y Marian, ac mae angen goriad RADAR i’w agor.

Cyfleusterau Eraill

  • Lleolir llwybr Dôl Idris 10 milltir o Ddolgellau. Os ydych am gerdded ar hyd y llwybr hwn, dylech deithio o Ddolgellau ar hyd yr A470, gan droi i'r dde ger tafarn y 'Cross Foxes' a dilyn yr A487. Yna trowch i'r dde ar gyfer Tywyn ar y B4405. Cymerwch y troad nesaf i'r dde ar gyfer maes parcio Dôl Idris. Mae'r llwybr hwn yn hygyrch a cheir yno fannau parcio Bathodyn Glas penodol, toiledau cyhoeddus hygyrch (o eiddo APCE - nid oes angen goriad RADAR i’w agor) a phedwar bwrdd picnic hygyrch.
  • Mae llwybr Mawddach yn llwybr hygyrch sydd yn ymestyn tros 9 milltir rhwng Dolgellau ac Abermaw.
  • Ceir llwybrau cerdded hygyrch a llwybrau beicio yng nghanolfan beicio mynydd, Coed y Brenin, a saif ar yr A470 rhwng Trawsfynydd a’r Ganllwyd.

Cyfleusterau Eraill
Siopau fferyllydd, meddygfa, llyfrgell, archifdy, banc, ciosg ffon, archfarchnadoedd, garej petrol, arhosfa bws, eglwys, Tŷ Siamas, gŵyl cerddoriaeth werin y Sesiwn Fawr pob mis Gorffennaf, Amgueddfa’r Crynwyr, clwb golff, parc, clwb rygbi, tafarndai, caffis, gwestai. Mae modd rhentu cadeiriau olwyn o siop y Groes Goch.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)