Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Betws y Coed

Sut i Gyrraedd

Ar y lôn
Saif pentref Fictorianaidd Betws y Coed ar yr A5, rhwng Capel Curig a Bro Garmon. Os fyddwch yn teithio ar hyd yr A470 o gyfeiriad Llanrwst, neu Ddolwyddelan, mae modd troi yng nghyffordd yr A5 (dilynwch yr arwyddion ar gyfer Betws y Coed). Yn ddaearyddol, mae Betws y Coed yn ganolog iawn ac felly mae’n fan cychwyn priodol ar gyfer ymweld â Pharc Cenedlaethol Eryri.

Stesion drên agosaf
Betws y Coed.

Arosfa bws agosaf
Betws y Coed.

Mynediad i’r Pentref

  • Saif y pentref ar lefel gwastad.
  • Mae nifer helaeth o siopau, caffis a thai bwyta yn hygyrch.
  • Mae nifer o lwybrau hygyrch yn y pentref ac yn ardal Betws y Coed. Am ragor o wybodaeth, holwch yng Nghanolfan Groeso Awdurdod y Parc Cenedlaethol.
  • Ceir toiledau cyhoeddus hygyrch yn y pentref.
  • Ceir mannau parcio Bathodyn Glas yn holl feysydd parcio Betws y Coed.
  • Arwyneb concrit, cerrig balmant, neu goblau gwastad sydd pentref. Mae’r rhain yn hygyrch.

Cyfleusterau

Parcio ceir
Mae yna fannau parcio yn y 3 maes parcio ym Metws y Coed.

Mynediad i’r Ganolfan Groeso
Mae'r Ganolfan hon yn agored trwy'r flwyddyn. Am ragor o wybodaeth ynghylch amseroedd agor y ganolfan, ffoniwch (01690) 710426. Ceir toiledau hygyrch at ddefnydd y cyhoedd yn y ganolfan sydd ar agor drwy’r flwyddyn. Mae yna ramp bychan at y drws ffrynt gyda phlatfform gwastad o flaen y drws. Mae yna fotwm i’w wasgu i agor y drws ffrynt yn awtomatig ac mae yno ddarpariaeth ar gyfer pobl trwm eu clyw. Darperir copïau print bras a sain ‘Eryri’ , sef cylchgrawn Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae mynediad ar y gwastad i theatr y ganolfan.

Toiledau cyhoeddus
Ceir toiledau cyhoeddus hygyrch ger Canolfan Groeso A.P.C.E. a dau doiled cyhoeddus hygyrch o eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn y pentref.

Mynediad i lwybrau
Mae’r llwybr ar hyd yr afon at Raeadr Ewynnol yn hygyrch.

Mae gan Gyngor Gymunedol Betws y Coed, lwybr cyhoeddus, hygyrch o’r enw Llwybr Tan Dinas, sydd yn ymestyn am 900 metr ar hyd yr afon. Ystyrir hwn yn ‘llwybr i bawb’, gyda lled o 1.5 metr, a gwyneb o gerrig mân. Mae yna rai rhannau serth (graddiant sydd yn fwy nag 1 mewn 10).

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)