Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Aberdyfi

Sut i Gyrraedd

Ar y lôn
Saif Aberdyfi ar yr A493, rhwng Tywyn a Machynlleth, o fewn taith drên neu fws i fannau adnabyddus o fewn yr ardal.

Stesion drên agosaf
Nid yw stesionau trên Aberdyfi na Phenhelig yn hygyrch. Mae’r platfform yn naill stesion yn isel iawn o gymharu â lefel y trên. Mae yna stribyn cyffyrddol ar arwyneb y platfformau.

Arosfa bws agosaf
Mae arosfa bws Aberdyfi yn hygyrch.

Gwybodaeth i yrwyr sydd yn defnyddio GPS
‘Aberdyfi’ yw enw swyddogol y pentref. Ni fydd peiriannau GPS yn cydnabod ‘Aberdovey’.

Hygyrchedd Aberdyfi

  • Pentref gwastad, gyda phalmentydd a llwybrau hygyrch.
  • Rhed palmentydd drwy’r pentref: hyd at ‘Literary Institute Aberdyfi’ i gyfeiriad Pennal a’r holl ffordd allan o’r pentref i gyfeiriad Tywyn.
  • Mae ardal yr ‘Wharf’, ger y môr, yn hygyrch, gydag arwyneb llydan ac esmwyth ar gyfer cadeiriau olwyn a choetshis.
  • Oherwydd y bygythiad parhaus i’r dref gan lifogydd, mae step yn arwain at nifer o siopau.
  • Mae nifer o gaffis, tai bwyta, siopau a’r banc yn hawdd mynd atynt.
  • Mae canolfan cymunedol Neuadd Dyfi yn hygyrch gyda maes parcio ‘grasscrete’ a mannau parcio pwrpasol.
  • Croesfan ar gyfer cerddwyr ar ganol y pentref a phafin cyffyrddol wedi’i ostwng.

Cyfleusterau

Parcio ceir
Mae saith man parcio hygyrch yn y maes parcio ger y môr, a chaiff ymwelwyr sydd gan Fathodyn Glas, barcio yn unrhyw le yn y maes parcio hwn.

Mynediad i’r Ganolfan Groeso
Canolfan Groeso tymhorol yw hon, sydd yn agored rhwng y Pasg a Diolchgarwch. Am ragor o wybodaeth am amseroedd agor y ganolfan, ffoniwch (01654) 767321. Mae ramp bychan yn arwain at y drws ffrynt gyda phlatfform gwastad. Mae botwm i’w wasgu ger y drws, i’w agor yn awtomatig. Saif cownter y ganolfan wrth uchder o c.800mm. Darperir copïau print bras a sain ‘Eryri’.

Toiledau cyhoeddus
Ceir toiledau hygyrch sydd dan ofal Cyngor Sir Gwynedd ger y Ganolfan Groeso.

Cyfleusterau Eraill
Swyddfa Bost, clwb golff, tai bwyta, tafarndai, gorsaf drên, siopau amrywiol ac unigryw, traeth, Bâd Achub, Neuadd Dyfi, clwb bowls, meddygfa ran amser, siop fferyllydd. Bydd modd rhentu cadeiriau olwyn o’r fferyllfa yn y dyfodol agos.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)