Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Arfordir y Gogledd

Pellter: 14.4 milltir (un ffordd)

Man Cychwyn: Pentref Abergwyngregyn (SH 655 725)

Man gorffen: Tref Conwy (SH 775 775)

Offer: Esgidiau cerdded, dillad addas, map.

Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn

Rhaeadr Fawr (© APCE)

Y Daith

Rhan 1

a. Mae’r daith yn cychwyn gyda’r llwybr at y Rhaeadr ym mhentref Abergwyngregyn (SH 655 725). Ceir dau faes parcio ger y llwybr, ac yn y maes parcio uchaf, mae yna gyfleusterau hygyrch (toiled cyhoeddus a bwrdd picnic). Mae mynedfa mwy hygyrch at y llwybr trwy’r giât yn y maes parcio uchaf.

b. Dyma lwybr serth ar brydiau, gyda nifer o dyllau yn y llwybr. Ni ddylid mentro ar hyd y llwybr hwn oni bai eich bod yn gwbl hyderus. Gall y sawl sydd yn defnyddio cadeiriau olwyn sydd yn cael eu gwthio, brofi rhagor o anawsterau na’r rheiny sydd yn defnyddio cadeiriau olwyn trydanol ar y llwybr hwn.

c. Mae yna ganolfan ddehongli ar y llwybr, a cheir yno arddangosfa ar goed Aber a hanes dyn yn yr ardal.

ch. Mae’r llwybr mwyaf hygyrch yn rhedeg gyda’r afon, a cheir llwybr mwy heriol, sydd ddim yn hygyrch, drwy’r goedlan. Diwedd y llwybr yw Rhaeadr Aber.

d. Caffi yr Hen Felin is an accessible café in Abergwyngregyn village, where you can have a bite to eat and something to drink before, or after completing the trail. A ramp leads to the café’s main entrance, and inside, there are accessible toilets and a lift to the first floor. There aren’t any specific Blue Badge parking spaces at the café or in the village.

dd. Cewch gyfle i gael panad a thamaid i’w fwyta yng Nghaffi yr Hen Felin ym mhentref Abergwyngregyn, sydd yn gwbl hygyrch. Mae yna ramp i fynedfa’r caffi, a thu mewn, ceir toiled hygyrch a lifft i’r llawr cyntaf. Nid oes unrhyw fannau parcio Bathodyn Glas yn y caffi nag yn y pentref, a gan fod y pentref yn sefyll ar allt, mae’r mwyafrif o fannau parcio yn sefyll ar arwyneb anwastad.

Rhan 2

a. Gadewch bentref Abergwyngregyn, gan fynd ymlaen ar hyd yr A55, i gyfeiriad y dwyrain, i Lanfairfechan (SH 685 745).

b. Gadewch yr A55 ar gyffordd rhif 14.

c. Wrth fynd mewn i Lanfairfechan, dylid troi i’r chwith am y traeth wrth y goleuadau. Byddwch yn pasio drwy’r twnnel o dan y rheilffordd, sydd yn cyrraedd uchder o 10’3”, cyn cyrraedd promenâd Traeth Lafan.

ch. Saif y promenâd ar arwyneb fflat a hygyrch. Cewch gyfle i fwynhau yr olygfa tuag at Ynys Seiriol a goleudy Penmon o’r fan hon.

d. Mae yna warchodfa natur dan ofal Partneriaeth Gwarchod Arfordir Gogledd Cymru ger y promenâd, gyda llwybr hygyrch yn arwain drwyddi.

dd. Ceir toiled hygyrch ym maes parcio y promenâd, a nifer o fannau parcio Bathodyn Glas.

Rhan 3

a. Ewch ymlaen eto ar hyd yr A55, i gyfeiriad y dwyrain, i Benmaenmawr (SH 715 765).

b. Gadewch yr A55 ar gyffordd rhif 15a.

c. Ar ôl troi oddi ar yr A55, cymrwch y tro cyntaf i’r dde ar ôl y cylchfan er mwyn mynd at y promenâd.

ch. Ar y promenâd, ceir toiledau cyhoeddus hygyrch (sydd angen goriad RADAR i’w hagor). Mae pwll padlo a chaffi glan môr ar y promenâd (mae’r ddau yn hygyrch). O’r fan hon, cewch brofi y golygfeydd trawiadol ar draws y Fenai.

d. Mae yna fannau parcio Bathodyn Glas yn y meysydd parcio ar y promenâd.

dd. Ewch ymlaen at Warchodfa Adar yr R.S.P.B. Mae yna fannau parcio bathodyn glas yn y maes parcio, ac mae siop, caffi a thoiledau yr warchodfa yn gwbl hygyrch. Ceir llwybr llydan a gwastad sydd wedi’i gywasgu drwy’r warchodfa, ac mae rhai o’r byrddau gwybodaeth ar y llwybr ar gael mewn Braille yn ogystal.

Rhan 4

a. Gadewch Benmaenmawr ac ewch ar hyd yr A55, i gyfeiriad y dwyrain, i dref Conwy (SH 775 775).

b. Gadewch yr A55 ar gyffordd 17.

c. Tref hynafol yw Conwy, lle saif y castell urddasol a thrawiadol a adeiladwyd gan Edward I, rhwng 1283 a 1289. Cewch fwynhau llwybr hamddenol o amgylch cei Conwy a’r dref ei hun.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)