Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Môr a Mynydd

Nifer o Filltiroedd: 67 miles / 107.8 KM (Round Trip)

Man Cychwyn: Canolfan Groeso Aberdyfi (SN 615 965)

Man Gorffen: Canolfan Groeso Aberdyfi (SN 615 965)

Craig y Deryn o Castell y Bere

Craig y Deryn o Castell y Bere (© Kevin Richardson)

Y Daith

1. Cychwynnwch eich taith ym mhentref Aberdyfi, ar yr A493, gan basio drwy Tywyn. Parhewch i deithio ar hyd yr arfordir i gyfeiriad Dolgellau. Byddwch yn gweld Craig yr Aderyn yn y pellter ar y dde. Enwir y graig yn 'Graig yr Aderyn' gan ei bod yn fan nythu poblogaidd ar gyfer y bili dowcar. Mae gan y graig hon siâp adnabyddus, ac mae’n gyrchfan poblogaidd ar gyfer dringwyr. Nid yw’r llwybr i ben y graig yn hygyrch.

2. Parhewch ar yr A493, ac mi fyddwch yn dod at Eglwys Llangelynnin a saif ar lecyn tawel ar glogwyn ger y môr. Dyma gyfle ardderchog i gael seibiant ac amsugno tawelwch yr ardal yma. Mae yna allt serth yn arwain i lawr at yr Eglwys ei hun, ond mae mynediad iddi yn hygyrch. Mi welwch fedd y sipsi Cymraeg enwog, Abram Wood, yn union gerbron drws yr Eglwys.

3. I fyny i Ddolgellau ar hyd yr A493 nesaf, a chyfle i gerdded ar hyd rhan o Lwybr Mawddach ger pont Llyn Penmaen (Penmaenpool) a mwynhau’r cyfoeth o fywyd gwyllt yn yr ardal.

4. Yna, ymlaen o Ddolgellau i Dalyllyn, gan deithio tua'r de ar hyd yr A487. Trowch i’r dde am Fachynlleth ger tafarndy y ‘Cross Foxes’ ar ran uchaf yr allt, ac yna trowch i’r dde eto am Dywyn ar y B4405. Trowch i’r dde eto er mwyn cymryd ysbaid yn Nôl Idris, safle a ddatblygwyd yn ddiweddar gan A.P.C.E. Bellach, mae hwn yn llwybr hygyrch gyda chyfleusterau hygyrch.

5. Ewch yn ôl at y lôn, a throwch i’r dde am Dywyn. Ar y chwith, mi welwch arwyddion ar gyfer rhaeadrau Dôl Goch a Rheilffordd Talyllyn. Mae gan drenau Rheilffordd Talyllyn gerbyd hygyrch, ac mae modd i o leiaf ddau berson sydd yn defnyddio cadair olwyn deithio ynddynt. Mae'r llwybr at y rhaeadr cyntaf, y trên a'r caffi oll yn hygyrch. Hefyd, ceir ardal picnic a thoiledau hygyrch yma.

6. Ewch ymlaen i gyfeiriad Tywyn ar hyd y B4405, gan deithio drwy pentref Abergynolwyn. Cewch gyfle i ymweld â chaffi hygyrch ‘Y Ganolfan’ yn Abergynolwyn. Trowch i’r dde i Stryd Llanegryn, gan droi i’r chwith wrth y cyffordd nesaf. Pan ddowch chi at y groesffordd gyda chiosg ffôn, trowch i’r dde am bentref Llanfihangel y Pennant.

7. Yn Llanfihangel y Pennant, mi fyddwch yn pasio’r Eglwys fach ar y chwith, ac yna mi fyddwch yn teithio dros bont fechan. Dyma Bont Ty’n y Fach, ac ar yr ochr draw iddi, mae cofeb i Fari Jones y ferch o Lanfihangel y Pennant, a gerddodd am bum milltir ar hugain, yn droednoeth, i’r Bala, er mwyn prynu Beibl gan Thomas Charles.

8. Gadewch Lanfihangel y Pennant, gan ddychwelyd i Abergynolwyn ar hyd Stryd Llanegryn.

9. Trowch i’r dde ar y B4405 a pharhewch i deithio arni hyd y cyffordd ‘T’. Yn y fan hon, trowch i’r chwith ar yr A493, gan basio drwy Tywyn. Arhoswch ar y lôn hon hyd nes i chi gyrraedd pentref Aberdyfi.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)