Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Gwersylla Gwyllt yn Eryri

Gall campio gwyllt fod yn brofiad gwerth chweil a dod â phobl yn nes at eu hamglychedd naturiol. Fodd bynnag, ni chaniateir campio gwyllt yn unlle yn Eryri oni bai fod caniatâd wedi cael ei roi yn benodol gan y tirfeddianwr neu ffermwr. Ni chaniateir gwersylla mewn meysydd parcio neu ar ymyl y ffordd o gwbl.

Rydym yn argymell yn gryf fod pobl yn defnyddio meysydd gwersylla swyddogol.

Mae mwy o wybodaeth ar feysydd gweryslla yn Eryri yma, neu cysylltwch â’n tîm gwybodaeth ar: (01690) 710426

Mewn ardaloedd ucheldirol pellennig sydd heb eu ffensio Mae darpariaethau tir mynediad y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CGaHT) yn datgan yn benodol (o dan y rhestr o gyfyngiadau yn Atodlen 2{1} s) nad yw gwersylla gwyllt yn weithgaredd a ganiateir oni bai fod caniatâd yn cael ei roi.

Hefyd, fe ddylech fod yn ymwybodol y gall fod gan rai ardaloedd ddynodiadau sensitif eraill fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig neu Ardaloedd Cadwraeth Arbennig er mwyn gwarchod nodweddion naturiol fel daeareg a chynefinoedd bywyd gwyllt megis coedlannau hynafol, adar sy’n nythu ac amryw o rywogaethau eraill a warchodir.

Os ydych yn cynllunio unrhyw weithgareddau mynydd ac eisiau mwy o wybodaeth neu gyngor cysylltwch gyda'r Tîm Mynediad.

Peter Rutherford - Rheolwr Mynediad
E-bost - peter.rutherford@eryri.llyw.cymru  
Ffôn - 01766  772 258 / 07900267538

Maes Pebyll Llyn Gwynant (© Croeso Cymru)

Maes Pebyll Llyn Gwynant (© Croeso Cymru)

Fodd bynnag, yn yr achosion hynny pan fo tirfeddianwyr wedi rhoi caniatâd yna fe awgrymwn y dylai unrhyw wersylla gael ei wneud yn gyfrifol ac yn ddisylw yn y bryniau a’r mynyddoedd ac y dylech ddilyn y Cod Gwersylla Gwyllt fel isod:

 • Dylech wersylla yn uchel a draw oddi wrth unrhyw draciau ar fryniau a gweundiroedd agored ac yn ddigon pell i ffwrdd o unrhyw dai a ffermydd.
 • Dechreuwch wersyllu yn hwyr a gadewch yn gynnar er mwyn lleihau eich presenoldeb gweledol gymaint â phosibl.
 • Arhoswch am un noson yn unig er mwyn lleihau eich effaith.
 • Peidiwch â gadael olion sy’n dangos eich bod wedi gwersylla yno.
 • Peidiwch â chynnau tân, a pheidiwch a defnyddio barbeciw tafladwy.
 • Dylid cymryd gofal wrth ddefnyddio stôf nwy neu danwydd hylif. Gwnewch yn saff bod yr ardal goginio  yn glir o unrhywbeth fflamadwy gan gynnwys llystyfiant.
 • Mynd i’r toiled – dylai fod o leiaf 30m i ffwrdd o unrhyw ffynhonnell dŵr neu lwybr, a dylid claddu gwastraff o leiaf 15cm o ddyfnder a’i orchuddio. Ewch â’ch papur ac eitemau iechydol adref gyda chi.
 • Peidiwch â gadael sbwriel ar eich ôl; ewch â’ch holl sbwriel a gweddillion bwyd adref gyda chi.
 • Peidiwch â llygru'r ardal â glanedyddion nad ydynt yn ecogyfeillgar a pheidiwch â defnyddio nentydd, llynoedd nac afonydd ar gyfer ymolchi â sebon neu unrhyw gynnyrch ymolchi arall. Ewch â bowlen fach gyda chi a’i waredu yn ddigon pell o unrhyw ddyfrffosydd.
 • Symudwch yn eich blaen yn ddiffwdan a heb ddadlau os bydd tirfeddiannwr yn gofyn i chi wneud hynny.
 • Defnyddiwch babell lliw anymwthiol sy'n cydweddu â'r olygfa.
 • Gwersyllwch gydag un neu ddwy babell yn unig; nid grwpiau ohonynt.
 • Dewiswch eich llain yn ofalus ac osgowch gloddio ffosydd, sathru planhigion a symud creigiau a cherrig er mwyn gwneud lle ar gyfer eich pabell.
 • Byddwch yn dawel.
 • Os oes gennych unrhyw amheuaeth pa un a allwch wersylla yn rhywle, yna dewiswch leoliad arall.

Adrodd problem

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n cydweithwyr yng Nghyngor Gwynedd i fynd i’r afael â phroblemau campio anghyfreithlon sydd yn niweidiol. I adrodd problem dilynwch y ddolen yma.

Dolenni defnyddiol eraill

Cod Ymddygiad Campio Gwyllt (camspites co.uk)

Am wybodaeth bellach am gampio gwyllt yn gyffredinol ewch i’r wefan ddefnyddiol yma gan y Backpackers Club

www.backpackersclub.co.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)