Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cwestiynau Cyffredin Pen y Pass

Beth sy’n newid?

Rydym yn treialu system rhagarchebu ym maes parcio Pen y Pass. Fe fydd y system rhagarchebu yn weithredol o’r 8fed o Ebrill tan yr 8fed o Dachwedd 2021.

Pryd gaf i archebu lle parcio?

Fe allwch archebu unrhyw dro hyd at 12 awr cyn yr amser yr hoffech ymweld. Er hynny, rydym yn eich annog i archebu mewn da bryd gan ein bod yn rhagweld y bydd llefydd yn gwerthu yn sydyn iawn

Beth os na fyddaf wedi archebu?

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth Sherpa o feysydd parcio Nant Peris a Llanberis os nad ydych chi wedi rhagarchebu lle parcio ym Mhen y Pass.

Mae bysiau yn rhedeg:

Dydd Llun i Gwener: Bob hanner awr o Lanberis - Nant Peris - Pen y Pass

Dyddiau Sadwrn a Sul a Gwyliau cyhoeddus: S1 a S2 bob hanner awr o Lanberis. Bob 15 munud o Nant Peris.

Oes posib archebu lle parcio ar gyfer bws mini?

Nac oes - nid yw’r system yn adnabod cerbydau gwahanol faint ond fe fydd hyn yn cael ei reoli ar y safle gan ein staff  pan fyddwch yn cyrraedd. Mae gennym nifer cyfyngedig o lefydd parcio ar gyfer bysiau mini.

A fydd hyn yn cael ei blismona ym Mhen y Pass?

Bydd, fe fydd tîm o staff ar y safle 24 awr y dydd yn gwirio tocynnau ac yn caniatau mynediad i’r rhai sydd wedi rhagarchebu.

A fyddaf yn cael fy arian yn ôl os byddaf yn penderfynu pedidio ymweld am reswm penodol e.e. tywydd gwael?

Na fyddwch. Ni roddir ad-daliad am unrhyw archeb.

Cynlluniwch i ddefnyddio gwasanaethau bysiau gwennol Nant Peris a Llanberis yn lle archebu ymlaen llaw os ydych chi'n poeni am golli'ch ffi archebu.

A fydd rhaid i mi ddefnyddio’r Sherpa i gyrraedd Pen y Pass?

Bydd, fe fydd rhaid i chi ddefnyddio’r Sherpa i gyrraedd Pen y Pass os nad ydych wedi archebu lle parcio. Er hynny, fe ganiateir i chi gael eich danfon/nôl o faes parcio Pen y Pass, ac mae beicio i Ben y Pass hefyd yn bosib.

Pa mor aml mae’r Sherpa yn cyrraedd a gadael Pen y Pass?

Dydd Llun- Dydd Gwener: Mae bysiau Sherpa S1 ag S2 yn darparu gwasanaeth bws rhwng Llanberis - Nant Peris - Pen y Pass bob 30 munud rhwng 07:30yb (o Lanberis) a 18:35yh (o Ben y Pass).

Dydd Sadwrn - Dydd Sul a Gwyliau Cyhoeddus: Mae’r bysiau Sherpa S1 ag S2 yn darparu gwasanaeth bws rhwng Nant Peris - Pen y Pass bob 15 munud. Mae’r bysiau Sherpa S1 ac S2 yn darparu gwasanaeth o Lanberis - Nant Peris - Pen y Pass bob 30 munud rhwng 06:45yb (o Lanberis) a 18:35yh (o Ben y Pass).

Mae rhai newidiadau i amser yn ystod y dydd felly cofiwch wirio’r amserlen cyn gadael.

O ble yn union ydw i’n dal y Sherpa i fynd i Ben y Pass?

Mae’r Sherpa yn codi teithwyr yn y safle bws yn Llanberis (LL55 4TD) ac o'r maes parcio pwrpasol yn Nant Peris (L55 4UF).

Yn ystod Gwyliau’r Banc a gwyliau ysgol yng Nghymru mae’r S6 o Fangor (Gorsaf B yn y gyfnewidfa) drwy Fethesda ac Ogwen, yn mynd ar yr awr. Bws cyntaf yn gadael Bangor am 7:00yb gyda’r bws olaf yn gadael Ogwen yn ôl am Fangor am 18:00.

Sut ydw i’n prynu tocyn?

Gallwch brynu eich tocyn ar y bws. Mae’n bosib prynu tocyn ar gyfer taith unigol neu docyn dydd a fydd yn eich galluogi i fynd a dod ar y Sherpa fel y mynnoch drwy’r dydd.

Taliadau di-gyswllt ar gael

  • Sengl oedolyn o £2
  • Dwy-ffordd oedolyn o £3
  • Sengl plentyn o £1
  • Dwy-ffordd plentyn o £1.50
  • Tocyn Dydd Sherpa'r Wyddfa £5 i oedolyn / £2.50 i blant

Oes rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Oes. Ers y 27ain o Orffennaf 2020, mae’n orfodol i wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.

Beth ddigwyddith os byddaf yn parcio ar y gilffordd rhwng Pen y Pass a Phen y Gwryd?

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi y bydd cerbyd unrhyw un fydd wedi parcio ar y gilffordd neu’n rhwystro traffig yn cael ei gludo o’r neulltu ac y bydd rhaid i’r perchennog dalu i’w gael yn ôl.

A fydd dalwyr bathodyn glas yn cael parcio ym Mhen y Pass?

Mae nifer cyfyngedig o lefydd parcio ar gael am ddim ar gyfer dalwyr bathodyn glas ar sail y cyntaf i’r felin. Fe fydd yn rhaid i chi ddangos eich bathodyn glas i aelod o’n staff er mwyn cael mynediad i’r maes parcio.

Rwy'n defnyddio cadair olwyn, a fyddaf yn gallu defnyddio'r Sherpa?

Mae pob taith yn cael ei weithredu gan fws llawr isel gyda gofod a ramp i gadeiriau olwyn er mwyn sicrhau fod pob arhosfan yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn.

Rwy'n aros yn YHA Pen y Pass, a fyddaf yn gallu parcio ym Mhen y Pass?

Nid oes maes parcio gan YHA Pen y Pass. Gall gwesteion YHA Pen y Pass barcio ym maes parcio Nant Peris ar ol dadlwytho a dychwelyd i Pen y Pass gan ddefnyddio’r gwasanaeth bws neu gyda tacsi. I’r rhai hynny sydd am barcio ym maes parcio Pen y Pass bydd yn ofynnol iddynt archebu lle ymlaen llaw trwy’r system rhag-archebu Just Park.

Beth os ydw i am weld y wawr ar y penwythnos ac angen dal bws cyn 6.45yb? Alla i barcio ym Mhen y Pass heb ragarchebu os wyf yno ddigon buan?

Mi fydd tocynnau dros nos ar gael yn ogystal ag yn ystod y dydd. Os nad ydych wedi rhagarchebu tocyn, gallwch barcio ym Mhen y Gwryd a cherdded y llwybr cyhoeddus oddeutu ¾ milltir i Ben y Pass. Cofiwch barcio yn gyfreithlon ac nid ar y gilffordd. Mae gan Heddlu Gogledd Cymru yr hawl i fynd â’ch cerbyd oddi yno os ydych wedi parcio yn anghyfreithlon ar y gilffordd.

Am fwy o wybodaeth neu fanylion llwybrau eraill i gopa'r Wyddfa ewch i adran gerdded ein gwefan.

A fydd y toiledau ar agor ym Mhen y Pass?

Bydd. Mae toiledau hefyd ar gael ar y safle Parcio a Theithio yn Nant Peris. Ni fydd Hafod Eryri (adeilad y copa) ar agor felly ni fydd cyfleusterau na thoiledau ar y copa.

Am ba hyd fydd y mesurau hyn yn weithredol?

O Ebrill 8fed – Tachwedd 8fed 2021

Oes rhaid i feicwyr modur archebu safle parcio?

Oes. Nid oes  safleoedd parcio  wedi eu dyrannu ar gyfer beicwyr modur ym Mhen y Pass felly mae'n rhaid rhagarchebu yr un fath a cherbydau eraill.

All beicwyr modur rannu safle parcio er mwyn lleihau'r gôst?

Na mae'r safleoedd hyn ar gyfer un cerbyd yn unig.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)