Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Mynediad at Ddŵr

Nid oes hawl statudol i gael mynediad at ddŵr mewndirol yng Nghymru neu Loegr heb gydsyniad tirfeddianwyr ac mae hyn yn berthnasol i unrhyw dir yn y Parc Cenedlaethol.

Mae hyn yn cynnwys nofio gwyllt, canŵio, caiacio, padl-fyrddio neu defnyddio unrhyw gwch ddi-bŵer.

Fodd bynnag, mae rhai lleoedd ym Mharc Cenedlaethol Eryri lle caniateir rhai gweithgareddau.

Tryweryn, Bala (© Aneurin Philips)

Afon Conwy Uchaf

Mae'r rhan hon o'r afon yn Radd 3 (4). Gall badlo o bwynt mynediad Ysbyty Ifan i 500m o dan bont Rhydlanfair - lle mae yno bwynt allanfa ffurfiol oddi ar gilfan yr A5. Dyma drefniant anffurfiol gan ei fod yn adran canŵio o ansawdd uchel ond dim ond os yw lefelau'r dŵr yn addas y mae modd padlo (mae mesuryddion dŵr yn bresennol). Nid yw'n addas ar gyfer nofio gwyllt na padl-fyrddio.

Llyn Tegid yn y Bala

Mae'r llyn hwn yn lleoliad poblogaidd ac mae Parc Cenedlaethol Eryri yn berchen arno ac yn ei reoli. Mae'n cynnig mynediad i'r llyn ar gyfer gweithgareddau fel nofio, syrffio gwynt, padl-fyrddio neu hwylio ar ôl derbyn trwydded diwrnod sydd ar gael o'r safle swyddfa ger y Ganolfan Hamdden. Mae Bala Water Sports hefyd yn llogi cit amrywiol ar gyfer y gweithgareddau hyn ar yr un safle. Mae cyfleusterau yn cynnwys parcio a thoiledau.

Llyn Tegid

Canolfan Tryweryn – Fron Goch, Bala

Dyma'r Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol sy'n cynnig gweithgareddau dŵr o ansawdd uchel fel padlo a rafftio a hyfforddiant chwaraeon dŵr. Mae ganddo'r holl gyfleusterau angenrheidiol gyda lle parcio a chaffi digonol. National White Water Centre

Llyn Trawsfynydd - Trawsfynydd Lake

Mae'r llyn hwn yn lleoliad pysgota o'r radd flaenaf yn bennaf ond mae'n caniatáu canŵio a phadlo ar sail trwydded ddydd ac mae ganddo gyfleusterau ar gyfer mynediad i'r anabl a chwch hygyrch trwy archebu ymlaen llaw. Mae yna hefyd lwybr beicio mynydd sy'n ymestyn o amgylch y llyn. Mae gan y safle hefyd gaffi, cyfleusterau newid a maes parcio.

http://www.trawslake.com/activities

Llyn Padarn Lake – Llanberis

Cyngor Gwynedd sy'n berchen ar Lyn Padarn, sydd ar gyrion Llanberis, ac mae'n boblogaidd ar gyfer nofio, canŵio, caiacio a padl-fyrddio. Mae yna sawl man parcio - rhai sydd rhaid talu ac arddangos. Gellir llogi offer hefyd o Snowdonia Watersports ger y llyn ar ei lan dde-orllewinol. Mae gan Lanberis ei hun nifer o fwytai a gwahanol fathau o lety.

Llyn Gwynant

Mae'r llyn hwn tua 5 milltir i'r gogledd o Feddgelert ac mae mynediad i ben gogleddol y llyn trwy safle gwersyll Nant Gwynant sy'n codi ffi am fynediad i'r llyn a hefyd yn darparu cyfleusterau llogi cychod. Gall ddefnyddio canŵod, caiacau a byrddau padlo ar y llyn hwn.

Afon Glaslyn River

Mae rhan ganol yr afon hon o Lyn Gwynant ar gael i ganŵio i lawr cyn belled â phont Aberglaslyn. Mae mesuryddion dŵr yn eu lle a rhaid i lefelau dŵr fod yn addas ar gyfer padlo o unrhyw fath. Mae hyn er mwyn osgoi unrhyw ddifrod i welyau silio eog neu rhywogaethau eraill. Sylwch fod angen sgiliau canŵio ac offer addas i lywio'r afon hon.

Llyn Cwellyn

Dim ond yn ystod y tymor y mae Cwellyn ar gael i bysgota. Gellir trefnu hyn trwy'r Clwb Pysgota lleol - Cymdeithas Seiont a Gwyrfai.

Seiont Gwyrfai Llyfni Fishing Society

Adventure Park Snowdonia

Mae'r ganolfan wedi'i lleoli ar gyrion y Parc Cenedlaethol ac mae ganddo gyfleuster cynhyrchu tonnau a morlyn. Mae'n cynnig cyfleoedd syrffio, padl-fyrddio a gweithgareddau nofio dŵr agored (gan gynnwys gwersi). Mae'r safle hefyd yn cynnig llety a bwyty.

www.adventureparcsnowdonia.com

Nodyn diogelwch.

Dylai pob defnyddiwr fod yn ymwybodol o ddiogelwch a bod ag offer diogelwch priodol gan gynnwys cymhorthion hynofedd. Dylai plant gael eu goruchwylio bob amser.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)