Ymweld ag Eryri

Beddgelert

alt=

Defnyddio Llyn Tegid

Trwyddedau

Mae’n rhaid cael trwydded cyn ymgymryd ag unrhyw weithgaredd ar y llyn gan y gall Warden y Llyn ofyn am ei weld ar unrhyw amser. Gellir prynu trwyddedau yng Nghanolfan Wardeiniaid y Llyn neu o’r peiriannau talu ac arddangos ym maes parcio’r Blaendraeth.

Pysgota yn Llyn Tegid

Mae Llyn Tegid yn lecyn arbennig o dda i bysgota, gyda 14 rhywogaeth o bysgod yn llechu yn ei ddyfnderoedd. Pysgod bras sydd yma yn bennaf ac ar benwythnosau yn ystod y gaeaf, mae llawer o bysgotwyr i’w gweld ar hyd ymylon y llyn.

Y pysgod mwyaf poblogaidd sy’n cael eu pysgota yma yw’r draenogiaid, gwrachennod, penhwyaid, brithyll, penllwydion a llyswennod. Am wybodaeth ynghylch y llecynnau gorau i bysgota cysylltwch â Wardeiniaid y Llyn (cliciwch i gael Manylion Cyswllt).

Mae’n rhaid i bob pysgotwr fod â thrwydded gwialen yn ogystal â thrwydded pysgota Llyn Tegid. Gellir prynu trwydded gwialen mewn aml i siop yn cynnwys Swyddfa Post y Bala neu yn y Ganolfan Wybodaeth ger y Ganolfan Wardeiniaid. Gellir prynu trwydded pysgota Llyn Tegid o Ganolfan Warden y Llyn neu o’r peiriannau talu ac arddangos yn y prif faes parcio ar y blaendraeth.

Rhestr brisiau trwyddedau pysgota Llyn Tegid

Trwydded dydd £3.00
Trwydded wythnos £8.00
Trwydded blwyddyn £25.00
Trwydded dydd i blant 50c
Trwydded blwyddyn i blant £2.50

Am wybodaeth fanylach ynghylch pysgota yn Llyn Tegid, tymhorau caeëdig, rheolau ac ati, neu am wybodaeth ynghylch lleoedd eraill i fynd i bysgota yn yr ardal ewch i wefan Cymdeithas Genweirio y Bala a’r Cylch www.balaangling.co.uk

Am wybodaeth pellach cysylltwch â Swyddfa Wardeiniaid Llyn Tegid ar 01678 520 626

Pysgota ar Lyn Tegid

Pysgota ar Lyn Tegid (© Kevin Richardson)

Cychod ar Lyn Tegid

Rhaid arddangos trwydded ddilys ar gyfer unrhyw chwaraeon dŵr ar Lyn Tegid. Ni chaniateir cychod hwylio dros 19 troedfedd (5.8metr) na chychod pŵer ar y llyn (ag eithrio cychod ag injan drydan).

Cychod Hwylio a Hwylfyrddau
Trwydded dydd £4
Trwydded wythnos £15
Trwydded blwyddyn £35

Canŵod
Trwydded dydd £3.50
Trwydded wythnos £10.00
Trwydded blwyddyn £25.00

Cawod 50c

Her y Tri Llyn

Mae Llyn Tegid yn ran o her Y Tri Llyn. Mae'n her sydd wedi ei dylunio i wthio eich dygnwch i'r eithaf a ni ddylir ei gymryd yn ysgafn. Mae'n hynod bwysig eich bod yn meddu ar brofiad o ganŵio yn ogystal a'ch bod yn hyfforddi a chynllunio'r her yn drwyadl, er hyn mae posib i chi ei gyflawni ar eich cyflymder a'ch amser eich hun. Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen i wefan Her y Tri Llyn (Saesneg yn unig).

Am wybodaeth pellach cysylltwch â Swyddfa Wardeiniaid Llyn Tegid ar 01678 520 626

Nofio
Gall dŵr y llyn fod yn oer iawn ac mae’r ymylon yn ddwfn mewn mannau. Y blaendraeth yw’r lle mwyaf diogel i nofio, ond ni chaniateir nofio oddi ar gwch ar y llyn. Dylai plant sy’n nofio neu chwarae yn y llyn fod dan oruchwyliaeth glos trwy’r amser.

Digwyddiadau
Rhaid cael caniatâd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri cyn trefnu neu gynnal unrhyw weithgaredd neu ddigwyddiad ar raddfa fawr ar y llyn. Am fwy o wybodaeth neu i ofyn caniatâd cysylltwch â’r Gwasanaeth Eiddo ym Mhencadlys APCE ym Mhenrhyndeudraeth neu Warden y Llyn yng Nghanolfan Wardeiniaid Llyn Tegid.

Am wybodaeth pellach cysylltwch â Swyddfa Wardeiniaid Llyn Tegid ar 01678 520 626

Parcio

Ffioedd parcio ym maes parcio’r Blaendraeth
Hyd at 4 awr £2.50
Trwy’r dydd £5.00

Mae’n bosib prynu tocyn parcio blynyddol (Ebrill i Ebrill) sy’n ddilys ym mhob un o feysydd parcio talu ac arddangos Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Am fwy o fanylion cysylltwch a’r Gwasanaeth Eiddo:
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 770 274
Ebost: parc@eryri-npa.gov.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)