Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Trafnidiaeth Gynaliadwy: Pwy, Beth a Pham?

Yn gyntaf efallai eich bod yn gofyn beth yw trafnidiaeth gynaliadwy?

Mae trafnidiaeth gynaliadwy yn ffordd o deithio sy'n gynaladwy o ran effeithiau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol, ac effaithiau sy'n ymwneud â'r hinsawdd. Mae bod yn gynaliadwy yn ffordd o sicrhau nad yw adnoddau'n cael eu hecsbloetio a'u ddarwagio.

Y cwestiwn nesaf yw pam y dylem ddefnyddio trafnidiaeth gynaliadwy?

Drwy ddefnyddio modd mwy cynaliadwy o deithio wrth ymweld ag Eryri gallwn helpu i ddiogelu'r nodweddion arbennig sy'n diffinio Eryri a'i wneud yn lle arbennig i ymweld. Bydd defnyddio trafnidiaeth fwy cynaliadwy hefyd yn lleihau ein ôl-troed carbon ac felly'n lleihau effeithiau cynhesu byd-eang a newid hinsawdd gan helpu ein hamgylchedd leol i ffynnu. Gall dulliau trafnidiaeth gynaliadwy hefyd fod yn gyfle i wella eich profiad o ymweld drwy allu ymlacio a mwynhau'r golygfeydd heb y straen ychwanegol o draffig a pharcio, mae hefyd yn ffordd wych o ddod i adnabod y gymuned leol.

Bws Sherpa

Sherpa'r Wyddfa (© Gwynfor Coaches)

Y cwestiwnydi, sut y gallwch deithio'n gynaliadwy i, ac o amgylch Eryri?

Mae yna lawer o ffyrdd gwych o deithio'n gynaliadwy i ag o amgylch Eryri, gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych yn eich galluogi chi i deithio o le i le yn effeithiol.

  • Cysylltiadau trên i leoliadau cyfagos ac o fewn Eryri; Bangor, Betws-y-coed, Llanrwst, Conwy, Cyffordd Llandudno, Porthmadog a Blaenau Ffestiniog.  Gallwch hefyd wneud defnydd o reilffyrdd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru am brofiad teithio mwy unigryw drwy leoliadau gwefreiddiol yn Eryri.
  • Ar ôl i chi gyrraedd yr orsaf drenau, gallwch wneud defnydd o'r gwasanaethau bws lleol. Mae Sherpa 'r Wyddfa yn fws wennol o amgylch godre'r Wyddfa sy'n cysylltu pob un o'r chwe prif lwybr gyda'r pentrefi cyfagos. Os ydych wedi teithio i Eryri mewn car, yna beth am barcio a defnyddio'r bws ar gyfer gweddill y cyfnod o'ch taith i deithio o gwmpas Eryri.
  • Mae beicio yn ffordd wych o deithio o amgylch Eryri, gyda nifer o lwybrau beicio i fanteisio arnynt wrth ymweld â'r ardal. Mae llawer o gyfleusterau llogi beics yn lleol, felly peidiwch â phoeni os nad oes un gennych!  
  • Os ydych chi am deithio i ag o gwmpas Eryri mewn car, a'ch bod yn bwriadu ymweld gydag phobol eraill, yna beth am gyrraedd mewn un car. Fe all rhannu ceir arbed costau tanwydd a pharcio yn ogystal â lleihau eich ôl-troed carbon.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)