Snowdonia National Park strapline

Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Tâl Meysydd Parcio a Thrwyddedau Blynyddol

Diweddariad Coronafeirws

Mae Cymru oll mewn cyfnod o gyfyngiadau symud (lefel rhybudd 4). Mae teithio wedi'i gyfyngu i deithiau hanfodol yn unig.

Helpwch ni i warchod y Parc Cenedlaethol trwy ddilyn y canllawiau diweddaraf.

Rhagor o wybodaeth ar ganllawiau diweddaraf Coronafeirws


DIWEDDARIAD 7 Ionawr 2021 - CAU MEYSYDD PARCIO AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Yn sgil y nifer cynyddol o bobl sy’n anwybyddu canllawiau Llywodraeth Cymru i beidio â theithio yn ddiangen mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi penderfynu cau ei holl feysydd parcio tra bo Cymru dan fesurau cyfyngiadau Lefel 4.

Yng Nghymru nid oes cyfyngiad o ran pa mor aml gaiff pobl fynd allan i ymarfer, ond rhaid dechrau a gorffen ymarfer o’r cartref.

Darllenwch y datganiad llawn.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn berchen/rheoli’r Meysydd Parcio Talu ac Arddangos a restrir isod yn Eryri:-

Mae pob maes parcio ar agor 24awr gyda thocyn dyddiol yn ddilys hyd at hanner nos.
NI RODDIR HAWL CAMPIO NA GWERSYLLA DROS NOS.

Gweler rhestr isod ar gyfer opsiynnau talu ymhob safle. Y mae gan ddeilydd bathodyn glâs hawl i barcio am ddim.

Y cyfradd a ddaw i rym o 1af o Fawrth 2019

Safleoedd yn derbyn arian yn unig

Maes Parcio
APCE

Cyfradd ddyddiol
(hyd at hanner nos)

Y gyfradd hyd
at 4 awr

Tŷ Nant (arian a phapur)

£6.00

£3.00

Morfa Dyffryn

£6.00

£3.00

Safleoedd yn derbyn taliadau arian a cherdyn – ‘Chip & pin’ neu ddigyswllt. Derbynnir Visa, Maestro a Mastercards:-

Maes Parcio
APCE

Cyfradd ddyddiol
(hyd at hanner nos)

Y gyfradd hyd
at 4 awr

Betws y Coed

£6.00

£3.00

Ogwen (cerdyn yn unig)

£6.00

£3.00

Beddgelert (cerdyn yn unig)

£6.00

£3.00

Llyn Tegid

£6.00

£3.00

Dôl Idris

£6.00

£3.00

Cwellyn / Snowdon Ranger

£6.00

£3.00

Llangower (cerdyn yn unig)

£6.00

£3.00

Pont Bethania (cerdyn yn unig)

£6.00

£3.00

Rhyd Ddu (cerdyn yn unig)

£6.00

£3.00

Nant Peris (cerdyn yn unig)

£5.00

N/A

Pen y Pass (cerdyn yn unig)*

£10.00

N/A

Cae Llan, Betws y Coed (Gyferbyn â'r Orsaf Drên) Maes Parcio Arhosiad Byr - Yn derbyn taliadau gydag arian neu gerdyn. Cyfradd fel a ganlyn:-

Amser

Cyfradd pob awr
(hyd at 18.00)

Hyd at 1 awr

£1.00

Hyd at 2 awr

£2.00

Hyd at 4 awr

£5.00

Dros nos 18.01 - 07.59

£1.00

Trwyddedau Parcio Blynyddol

Er mwyn hwylustod i drigolion a defnyddwyr cyson y meysydd parcio ac eithrio y maes parcio arhosiad byr, Cae Llan (gyferbyn â’r Orsaf Drên ym Metws y Coed), mae’r Awdurdod yn cyhoeddi trwydded parcio blynyddol sy’n rhedeg o 1af Ebrill hyd at 31ain Fawrth pob blwyddyn.

O 1af Ebrill 2018 cynnigir dau fath o drwydded:

Trwydded 1 – Ac eithrio Pen y Pass a Cae Llan
Meysydd Parcio APCE - ac eithrio Pen y Pass
Gall deilwyr y drwydded hon barcio’n ddi-dâl ym meysydd parcio talu ac arddangos yr Awdurdod ac eithrio Pen y Pass
Pob Ceryd - Côst - £120 y flwyddyn

Trwydded 2 - Yn cynnwys Pen y Pass
HOLL feysydd parcio APCE ac eithrio Cae Llan
Gall deilwyr y drwydded hon barcio’n ddi-dâl ym meysydd parcio’r talu ac arddangos yr Awdurdod Yn Cynnwys Pen y Pass
Ceir / cerbydau gyda 7 sedd neu lai - Côst: £250 y flwyddyn
Bysiau mini / cerbydau gyda 7 sedd neu fwy.
Côst:- £500 y flwyddyn / £250 am 6 mis, neu ran ohonno, ystod y cyfnod o 1af Ebrill - 30ain Medi / 1af Hydref - 31ain Mawrth
Yr holl brisiau a nodwyd yn gynwysiedig o TAW ar y raddfa safonol o 20%

Amodau Defnydd

  • Dylid arddangos eich trwydded yn glir pan fyddwch yn parcio er mwyn i ofalwyr y maes
  • parcio fedru ei ddarllen yn hawdd, os gwelwch yn dda
  • Nid oes llecyn parcio wedi'i warantu
  • Rhaid parcio oddi fewn y baeau parcio priodol
  • Ni ddylech lungopïo neu newid eich trwydded neu adael i rhywun arall wneud hynny
Bydd tâl o £10 yn cael ei godi i ail argraffu eich trwydded.

Er mwyn gwneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais fel a ganlyn a'i yrru at;

Enya Lester, Adain Eiddo
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LF

property@eryri.llyw.cymru

Ffôn: 01766 772 511

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)