Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Tâl Meysydd Parcio a Thrwyddedau Blynyddol

Diweddariad Covid-19 23:03: Mewn cydweithrediad â’r heddlu ac awdurdodau lleol bydd Parc Cenedlaethol Eryri yn cau ei brif feysydd parcio er mwyn gwarchod y cymunedau lleol a’r gwasanaethau hanfodol rhag lledaeniad y firws.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn berchen/rheoli’r Meysydd Parcio Talu ac Arddangos canlynol yn Eryri:-

Mae pob maes parcio ar agor 24awr. Ni roddir hawl campio dros nos. Mae pob peiriant talu ac arddangos yn derbyn arian, onibai am Llangower (cerdyn yn unig). Gweler rhestr isod o safleoedd sydd yn derbyn arian a thaliadau cerdyn. Y mae dalwyr bathodyn glâs â’r hawl i barcio am ddim.

Y cyfradd a ddaw i rym o 1af o Fawrth 2019

Safleoedd yn derbyn arian yn unig

Maes Parcio
APCE

Cyfradd ddyddiol
(hyd at hanner nos)

Y gyfradd hyd
at 4 awr

Rhyd Ddu

£6.00

£3.00

Capel Curig

£6.00

£3.00

Tŷ Nant

£6.00

£3.00

Dôl Idris (arian neu bapur)

£6.00

£3.00

Morfa Dyffryn

£6.00

£3.00

Cwellyn

£6.00

£3.00

Nant Peris

£5.00

£N/A

Safleoedd yn derbyn taliadau arian a cherdyn – ‘Chip & pin’ neu ddigyswllt. Derbynnir Visa, Maestro a Mastercards:-

Maes Parcio
APCE

Cyfradd ddyddiol
(hyd at hanner nos)

Y gyfradd hyd
at 4 awr

Betws y Coed

£5.00

£2.50

Ogwen

£6.00

£3.00

Beddgelert

£6.00

£3.00

Llyn Tegid

£6.00

£3.00

Llangower (cerdyn yn unig)

£6.00

£3.00

Pont Bethania

£6.00

£3.00

Pen y Pass – yn derbyn taliadau gyda cardyn neu arian – Cyfradd fel a ganlyn:-

Tariff Dyddiol: £10.00
Ticedi a brynir rhwng 0.00 ac 18.29 - ymadael cyn 23.59 y diwrnod hwnnw.

Tariff Dros Nos: £10.00
Ticedi a brynir rhwng 18.30 ac 23.59 - ymadael cyn 08.30 y bore canlynol.

Cae Llan, Betws y Coed (Gyferbyn â'r Orsaf Drên) - Yn derbyn taliadau gydag arian neu gerdyn. Cyfradd fel a ganlyn:-

Amser

Cyfradd pob awr
(hyd at 18.00)

Hyd at 1 awr

£1.00

Hyd at 2 awr

£2.00

Hyd at 4 awr

£5.00

Dros nos 18.01 - 07.59

£1.00

Trwyddedau Parcio Blynyddol

Er mwyn hwylustod i drigolion a defnyddwyr cyson y meysydd parcio ac eithrio y maes parcio arhosiad byr, Cae Llan (gyferbyn â’r Orsaf Drên ym Metws y Coed), mae’r Awdurdod yn cyhoeddi trwydded parcio blynyddol sy’n rhedeg o 1af Ebrill hyd at 31ain Fawrth pob blwyddyn.

O 1af Ebrill 2018 cynnigir dau fath o drwydded:

Trwydded 1 – Ac eithrio Pen y Pass a Cae Llan
Meysydd Parcio APCE - ac eithrio Pen y Pass
Gall deilwyr y drwydded hon barcio’n ddi-dâl ym meysydd parcio talu ac arddangos yr Awdurdod ac eithrio Pen y Pass
Pob Ceryd - Côst - £120 y flwyddyn

Trwydded 2 - Yn cynnwys Pen y Pass
HOLL feysydd parcio APCE ac eithrio Cae Llan
Gall deilwyr y drwydded hon barcio’n ddi-dâl ym meysydd parcio’r talu ac arddangos yr Awdurdod Yn Cynnwys Pen y Pass
Ceir / cerbydau gyda 7 sedd neu lai - Côst: £250 y flwyddyn
Bysiau mini / cerbydau gyda 7 sedd neu fwy.
Côst:- £500 y flwyddyn / £250 am 6 mis, neu ran ohonno, ystod y cyfnod o 1af Ebrill - 30ain Medi / 1af Hydref - 31ain Mawrth
Yr holl brisiau a nodwyd yn gynwysiedig o TAW ar y raddfa safonol o 20%

Amodau Defnydd

  • Dylid arddangos eich trwydded yn glir pan fyddwch yn parcio er mwyn i ofalwyr y maes
  • parcio fedru ei ddarllen yn hawdd, os gwelwch yn dda
  • Nid oes llecyn parcio wedi'i warantu
  • Rhaid parcio oddi fewn y baeau parcio priodol
  • Ni ddylech lungopïo neu newid eich trwydded neu adael i rhywun arall wneud hynny
Bydd tâl o £10 yn cael ei godi i ail argraffu eich trwydded.

Er mwyn gwneud cais, lawrlwythwch y ffurflen gais fel a ganlyn a'i yrru at;

Sylvia Roberts, Adain Eiddo
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LF

Ffôn: 01766 772 511

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)