Ymweld ag Eryri

Tryweryn, Bala (© Aneurin Philips)

alt=

Chwaraeon Dŵr

Eryri yw'r lle i fod ar gyfer chwaraeon dŵr! Gyda'r holl arfordir, llynnoedd ac afonydd gallwch fwynhau amrywiaeth eang o chwaraeon dŵr, o hwylio i gaiacio ac o hwylfyrddio i rafftio dŵr gwyn!

Tryweryn, Bala

Llyn Tegid, Bala (© APCE)

Surf Snowdonia

Croeso i Barc Antur ‘Surf Snowdonia’: y lagŵn syrffio mewndirol cyntaf yn y byd, a’r lle gorau yn y DU ar gyfer gwyliau awyr agored anturiaethol i chi, eich ffrindiau a’r teulu gyfan i fwynhau.

Ein lagŵn syrffio unigryw yw’r atyniad mwyaf poblogaidd – sy’n 300 metr o hyd! Yn ogystal a hyn, mae ein parc yn gartref i nifer o atyniadau eraill hefyd – megis y lagŵn ‘crash a sblash’ lle y gellid eich gwefreiddio, i gorff-fyrddio a’r SUP enfawr! Mae cyfleusterau gwych yma hefyd i blant bach – ac mae’r lle chwarae yn gyfle iddynt fynd i fyd bach eu hynain!

Pam nag arbedwch lle yma am seibiant byr neu am benwythnos llawn hwyl? ‘Rydym yn cynnig gwersi a chyrsiau syrffio o’r safon uchaf yn ein ysgol syrffio – sydd ar gael i bawb beth bynnag eu hoed neu’i gallu!

Sut i gyrraedd yno:
Os yn dod gyda car, rydym wedi ein lleoli gwta 7 milltir o'r brif ffordd yng Ngogledd Cymru, yr A55, 15 munud o'r ffordd ddeuol.

Cyfeiriad: Surf Snowdonia, Ffordd Conwy, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

Ffôn: 01492 353 123
Ebost: www.surfsnowdonia.com/contact/
Gwefan: www.surfsnowdonia.com/

Tryweryn, Bala

Mae Canolfan Tryweryn - Y Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol wedi ei lleoli ar lan afon Tryweryn ger y Bala, lle gallwch gymryd rhan mewn rafftio dŵr gwyn, caiacio a chanŵio.

Caiff Afon Tryweryn ei rheoli o argae Llyn Celyn, felly mae dŵr yn llifo’n aml iawn pan fo afonydd eraill Prydain yn sych, sy’n golygu y gall y Ganolfan gynnig gweithgareddau dŵr gwyn trwy gydol y flwyddyn. Mae’r Ganolfan yn darparu gweithgareddau ar gyfer ymwelwyr o bob lefel o brofiad ac ar gyfer y teulu cyfan.

Rhaid i gaiacwyr a chanŵyr dalu ffi cyfleuster er mwyn padlo ar hyd yr Afon Tryweryn ac arwyddo i mewn yn nerbynfa’r Ganolfan. £7 yw'r ffi ar gyfer aelodau o'r Bwrdd Llywodraethol Cenedlaethol a £14 i'r rheini nad yw'n aelodau.

Oriau Agor
Oriau swyddfa Canolfan Tryweryn yw Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.00am tan 4.30pm. Bydd gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i’r oriau hyn.

Sut i gyrraedd yno:
Mae Canolfan Tryweryn ar yr A4212 rhwng y Bala a Thrawsfynydd, tua milltir i’r gogledd-orllewin o bentref Frongoch i gyfeiriad Trawsfynydd.

Cyfeiriad: Canolfan Tryweryn, Y Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol, Frongoch, Bala. LL23 7NU

Ffôn: 01678 521083
Ebost: info@ukrafting.co.uk
Gwefan: www.ukrafting.co.uk

Llyn Tegid, Bala

Yn ystod yr haf mae’r llyn yn frith o gychod, canŵod a hwylfyrddau o bob lliw a llun. Gallwch ddod â’ch cychod/hwylfyrddau a’ch offer eich hunan neu mae’n bosib eu llogi ar y safle rhwng y Pasg a mis Medi.

Trwyddedau
Mae’n rhaid cael trwydded cyn ymgymryd ag unrhyw weithgaredd ar y llyn gan y gall Warden y Llyn ofyn am ei weld ar unrhyw amser. Gellir prynu trwyddedau yng Nghanolfan Wardeiniaid y Llyn neu o’r peiriannau talu ac arddangos yn y maes parcio ger y llyn.

Cyfleusterau
Yn ogystal â Chanolfan Wardeiniaid y Llyn a maes parcio talu ac arddangos mae cyfleusterau Llyn Tegid yn cynnwys toiledau, cawodydd ac ystafell newid.

Cychod
Ni chaniateir cychod pŵer (ag eithrio cychod ag injan drydan), na chychod sy’n hirach nag 19tr (5.8metr) ar y llyn.

Nofio
Gall dŵr y llyn fod yn oer iawn ac mae’r ymylon yn ddwfn mewn mannau. Y blaendraeth yw’r lle mwyaf diogel i nofio, ond ni chaniateir nofio oddi ar gwch ar y llyn. Dylai plant sy’n nofio neu chwarae yn y llyn fod dan oruchwyliaeth glos trwy’r amser.

Byddwch gystal â nodi nad yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n darparu gwasanaeth achub, ac mai’r unigolion sy’n gyfrifol am eu diogelwch eu hunain wrth gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd ar y llyn.

Sut i gyrraedd yno:
Gorwedda Llyn Tegid i’r de orllewin o dref y Bala, rhwng mynyddoedd y Berwyn, yr Aran a’r Arenig. Yn bron i 4 milltir o hyd a hyd at ¾ milltir o led, hwn yw llyn naturiol mwyaf Cymru. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yw perchennog y llyn sy’n ei reoli fel adnodd hamdden, ond hefyd yn gwarchod y llyn a’i fioamrywiaeth arbennig. Mae’n leoliad ardderchog ar gyfer hwylio, canŵio a hwylfyrddio.

Cyfeiriad: Bala Adventure & Watersports Centre, Llyn Tegid Foreshore, Pensarn Rd, Bala, Gwynedd. LL23 7SR

Ffôn: 01678 521 059
Ebost: info@balawatersports.com
Gwefan: www.balawatersports.com

Nant Gwynant

Llyn naturiol yn Nant Gwynant, i’r de o’r Wyddfa, yw Llyn Gwynant ac mae’n leoliad hynod boblogaidd ar gyfer caiacio a chanŵio. Hefyd mi fedrwch chi badlo ar hyd Afon Glaslyn sy’n llifo i mewn ac allan o Lyn Gwynant. Gallwch ddod â’ch caiac/canŵ eich hunain, neu mi fedrwch eu llogi o safle gwersylla Llyn Gwynant sydd i’r gogledd o’r llyn yn ystod tymor yr haf.

Sut i gyrraedd yno:
Mae Llyn Gwynant ar yr A498 o Feddgelert i Benygwryd. Mae’r safle gwersylla wedi ei lleoli’n union i’r gogledd o’r llyn.

Cyfeiriad: Llyn Gwynant Campsite, Nant Gwynant, Caernarfon, Gwynedd. LL55 4NW

Ffôn: 01766 890340
Ebost: -
Gwefan: www.gwynant.com

Plas y Brenin, Capel Curig

Yng Nghanolfan Fynydda Genedlaethol Plas y Brenin yng Nghapel Curig gallwch gymryd rhan mewn caiacio neu ganŵio boed ar Lynnau Mymbyr neu ar hyd yr afonydd lleol. Mae’r Ganolfan mewn lleoliad anhygoel gyda golygfeydd dramatig tuag at Bedol yr Wyddfa. Os hoffech ddysgu sut i badlo, gwella eich techneg yn gyflym, neu gael unrhyw esgus i fwynhau rhai o’r dyfroedd gorau ym Mhrydain, cysylltwch â Phlas y Brenin.

Sut i gyrraedd yno:
Mae Plas y Brenin lai na chwarter milltir i’r de-orllewin o ganol pentref Capel Curig ar yr A4086 i gyfeiriad Llanberis.

Cyfeiriad: Plas y Brenin, Y Ganolfan Fynydda Genedlaethol, Capel Curig, Conwy. LL24 OET

Ffôn: 01690 720214
Ebost: info@pyb.co.uk
Gwefan: www.pyb.co.uk

Llyn Padarn, Llanberis

Mae Llyn Padarn yn lyn poblogaidd ar gyfer chwaraeon dŵr yn Eryri. Mae’n hawdd cael mynediad at y dŵr, ac mae sawl bae cysgodol i’w cael sy’n leoliadau da ar gyfer hyfforddi os yw lleoliadau eraill yn rhy wyntog. Mae meysydd parcio ar gael.

Mae Canolfan Chwaraeon Dŵr Padarn, a gaiff ei rhedeg gan Boulder Adventures, mewn lleoliad gwledig bendigedig ym Mharc Gwledig Padarn yn Llanberis ar gyrion y Parc Cenedlaethol. Yma cewch fwynhau chwaraeon dŵr fel canŵio, caiacio ac adeiladu rafftiau.

Mae Boulder Adventures yn annog pobl yn gryf i archebu ymlaen llaw i osgoi unrhyw siom.

Sut i gyrraedd yno:
Mae Canolfan Chwaraeon Dŵr Padarn wedi ei lleoli ym Mharc Gwledig Padarn yn Llanberis nid ymhell o’r Amgueddfa Lechi Genedlaethol.

Cyfeiriad: Boulder Adventures, Bryn Du Mountain Centre, Tŷ Du Road, Llanberis, Gwynedd. LL55 4HE

Ffôn: 01286 870556
Ebost: info@boulderadventures.co.uk
Gwefan: www.boulderadventures.co.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)