Ymweld ag Eryri

Stablau Snowdonia, Waenfawr

alt=

Marchogaeth

Os ydych chi am brofi golygfeydd a thirwedd hardd Eryri, pa ffordd well o wneud hynny nag ar gefn ceffyl?

Lle gwell nag Eryri i fwynhau milltiroedd o olygfeydd trawiadol o fôr, afonydd a mynyddoedd mewn tawelwch hudol? Mae yna olygfa i bawb yn Eryri, o dirlun llwm godre'r Wyddfa, i gefn gwlad Penmachno a thawelwch dyffryn Maentwrog.

Mae gan nifer o ganolfannau marchogaeth a merlota cyfleusterau hygyrch: os ydych chi am roi cynnig ar farchogaeth yma, cysylltwch â’r canolfannau isod am ragor o wybodaeth am eu cyfleusterau.

Snowdonia Riding Stables

Snowdonia Riding Stables

Lôn Gwyrfai, Beddgelert

Dyma lwybr hamdden aml-ddefnydd a grëwyd yn arbennig ar gyfer cerddwyr, beicwyr a marchogwyr. Arweinia’r llwybr trwy amrywiaeth o dirweddau gan gynnig golygfeydd arbennig o’r ardal o gwmpas.

Lôn Gwyrfai

Sut i gyrraedd yno:
Dechreua’r llwybr gyferbyn â’r mynediad i faes parcio APCE yn Rhyd Ddu.

Cyfleusterau:

Cyfeiriad: -

Ffôn: -
Ebost: -
Gwefan: www.snowdonia.gov.wales/visiting/walking/leisurely/lon-gwyrfai

Snowdonia Riding Stables, Waenfawr

Mae Stablau Snowdonia Stables, sydd wedi eu lleoli ar gyrion y Parc Cenedlaethol, yn cynnig teithiau marchogaeth o fewn y golygfeydd anhygoel rhwng yr Wyddfa a’r môr. Mae’r Stablau wedi eu lleoli yn nyffryn yr afon Gwyrfai sy’n cynnig milltiroedd o lwybrau marchogaeth di-draffig gan sicrhau mynediad diogel i gefn gwlad hyfryd ar eu teithiau i fyny i fryniau Eryri.

Sut i gyrraedd yno:
Ar yr A4085 o Feddgelert i Waunfawr trowch i’r chwith yn syth ar ôl i chi adael pentref Waunfawr. Yna cymerwch y cyntaf ar y chwith ar hyd y ffordd fach.

Cyfleusterau: Mae’r ceffylau a’r merlod wedi’u dewis yn ofalus er mwyn darparu amrediad o ddewis o ran maint, math a natur i weddu pob math o farchogwyr. Beth bynnag fo’ch gallu gallant ddarparu ceffyl neu ferlyn y byddwch yn mwynhau ei farchogaeth. Mae teithiau marchogaeth ar gael o awr i ddiwrnod cyfan ar y mynyddoedd.

Cyfeiriad: Snowdonia Riding Stables, Weirglodd Fawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd. LL55 4PQ

Ffôn: 01286 479435
Ebost: info@snowdoniaridingstables
Gwefan: www.snowdoniaridingstables.co.uk

Fferm Bwlchgwyn, Fairbourne

Busnes sy’n cael ei redeg gan deulu yw Canolfan Farchogaeth Fferm Bwlchgwyn, a sefydlwyd yn 1957. Mae’r Ganolfan Farchogaeth yn cynnig golygfeydd anhygoel o Aber y Fawddach ac o fynyddoedd Cader Idris a gallwch fwynhau taith hyfryd i lawr i draeth euraidd Fairbourne.

Sut i gyrraedd yno:
Mae Fferm Bwlchgwyn wedi ei lleoli rhwng pentrefi Arthog a Fairbourne. O ffordd osgoi Dolgellau (A470) cymerwch y ffordd arfordirol A493 i gyfeiriad Tywyn a Fairbourne. Gyrrwch trwy bentref Arthog. Mae Fferm Bwlchgwyn wedi ei lleoli ar y chwith fel y cyrhaeddwch bentref Fairbourne.

Cyfleusterau: Mae gan Fferm Bwlchgwyn ddewis da o geffylau a merlod sy’n addas ar gyfer pobl o bob oed a gallu, ac maent yn cynnig teithiau awr neu ddwy awr bob dydd i gwrdd ag anghenion y cwsmeriaid. Mae staff profiadol, cyfeillgar a chymwys yn bresennol ar bob taith. Mae croeso i farchogwyr amhrofiadol yn ogystal â rhai profiadol gan nad oes angen profiad blaenorol.

Cyfeiriad: Canolfan Farchogaeth Fferm Bwlchgwyn, Fairbourne, Gwynedd. LL39 1BX

Ffôn: 01341 250107
Ebost: bwlchgwynfarmholidays @yahoo.co.uk
Gwefan: www.bwlchgwynfarm.co.uk

Stablau Gwydyr, Penmachno

Sefydlwyd y Ganolfan Farchogaeth yn Stablau Gwydyr (Tŷ Coch gynt) yn 1973 ac mae’n cynnig lleoliad hyfryd ar gyfer marchogaeth. Mae Stablau Gwydyr wedi’i leoli 4 milltir o Fetws y Coed ac wedi ei amgylchynu gan dir Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r Comisiwn Coedwigaeth. Oddi yma ceir golygfeydd trawiadol ar draws mynyddoedd Eryri.

Sut i gyrraedd yno:
Dilynwch yr A5 i’r dwyrain o Fetws y Coed, am 2 filltir (3km) i gyfeiriad Llangollen. Trowch i’r dde wrth gaffi Conwy Falls i gyfeiriad Penmachno (B4406). Dilynwch arwyddion Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i “Tŷ Mawr” sydd wedi ei leoli ychydig gannoedd o fetrau y tu hwnt i’r stablau.

Cyfleusterau: Darperir sesiynau ar gyfer unigolion neu grwpiau gan dîm profiadol o staff ac mae ganddynt dros 30 o geffylau sy’n amrywio o ran maint a gallu. Maent yn darparu teithiau i’r amhrofiadol yn ogystal â theithiau i’r profiadol. Mae teithiau ar gael drwy gydol y flwyddyn o hanner awr i ddiwrnod cyfan, gan gynnwys gyda’r nos yn yr haf.

Cyfeiriad: Gwydyr Stables Ltd, Tŷ Coch, Penmachno, Betws y Coed. Conwy LL25 0HJ

Ffôn: 01690 760248
Ebost: riding@horse-riding-wales.co.uk
Gwefan: www.horse-riding-wales.co.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)