Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Pphilips)

alt=

Lôn Gwyrfai

Pellter:

Amser:

Gradd:

Tirwedd:

Dechrau/Diwedd:

Parcio:

Côd Post:

Map Perthnasol:

Map bras yn unig yw hwn. Dylech ddefnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o'r map Arolwg Ordnans perthnasol (gweler uchod) wrth gerdded y daith.

Manylion Llwybr

Golygfa 360 Panorama

Lôn Gwyrfai

 • Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu

  1. Dechreua’r llwybr gyferbyn â’r mynediad i faes parcio APCE yn Rhyd Ddu. Bydd rhan cyntaf y daith yn mynd â chi at Lyn y Gadair ac ar hyd y sarn a gynhaliai’r rheilffordd a gludai lechi o chwarel y Gadair Wyllt. Yr oedd y chwarel ar agor rhwng 1885 a 1920, ac am gyfnod cai gwastraff llechi ei ollwng i’r llyn!

 • Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu

  2. Mae’r llyn, ac Afon Gwyrfai sy’n llifo ohono, yn hynod o bwysig o ran ecoleg gan ei fod yn cynnal amrywiaeth eang o blanhigion a bywyd gwyllt o bwysigrwydd cenedlaethol fel y pysgodyn Torgoch yr Arctig, a’r planhigyn Llyriad-y-dŵr arnofiol. Ceir golygfeydd bendigedig o’r ardal o gwmpas oddi yma. Saif yr Wyddfa a’r Aran tua’r dwyrain, a Mynydd Mawr, Y Garn a Mynydd Drws y Coed tua’r gorllewin.

 • Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu

  3. Bydd y llwybr yna’n mynd i mewn i Goedwig Beddgelert, sef coedwig goniffer a llydanddail. Mae rhwydwaith eang o lwybrau cyhoeddus yn y goedwig felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn arwyddion cyfeirio Lôn Gwyrfai.

 • Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu

  4. Bydd y llwybr yn dod allan o’r goedwig ym Mhont Cae’r Gors am ychydig. Cymerwch ofal wrth groesi’r rheilffordd.

 • Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu

  5. Wedi dilyn y llwybr i lawr o Bont Cae’r Gors byddwch yn croesi Afon Cwm Du dros hen bont garreg o’r ddeunawfed ganrif a arferai gludo traffig coetsys a cheffylau i Gaernarfon.

 • Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu

  6. Bydd y llwybr yn dringo’n raddol tuag at Hafod Ruffydd Uchaf lle gallwch eistedd i lawr a mwynhau’r olygfa ysblennydd o’r mynyddoedd o gwmpas. O Hafod Ruffydd Uchaf byddwch yn mynd i lawr am y maes gwersylla yng Nghoedwig Beddgelert. Am sbel, bydd y llwybr yn mynd i mewn ag allan o’r goedwig gan gynnig golygfeydd bendigedig o’r ardal o gwmpas, am yn ail â naws arallfydol y goedwig.

 • Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu

  7. Daw’r llwybr allan o’r goedwig yn y diwedd ar dir ffermio agored ar odre Moel Hebog, lle ceir golygfa drawiadol o Foel y Dyniewyd, cyn disgyn yn raddol i lawr am Gwm Cloch.

 • Lôn Gwyrfai, Rhyd Ddu

  8. O Gwm Cloch mae’r llwybr yn dilyn y ffordd i lawr am Feddgelert, gan gadw i’r dde cyn bont y rheilffordd i fynd am faes parcio Beddgelert ger yr orsaf drên.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)