Ymweld ag Eryri

Coed y Brenin (© Aneurin Pphilips)

alt=

Beicio a Beicio Mynydd

Eryri yw un o'r mannau mwyaf poblogaidd ym Mhrydain ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Mae pobl yn ymweld ag Eryri o bedwar ban byd i grwydro'r ardal ddramatig a hyfryd hon.

Mae Eryri yn enwog am y cyfleoedd di-ri sydd ar gael i fynd i gerdded a dringo, ond y mae yma hefyd rai o'r cyfleusterau beicio mynydd gorau yn y byd! Gyda'r arfordir a'r holl lynnoedd ac afonydd nid yw'n syndod fod chwaraeon dŵr a physgota yn boblogaidd iawn yma! Mae rhwydwaith eang o lwybrau ceffyl o fewn y Parc Cenedlaethol ar gyfer y rhai hynny sy'n mwynhau crwydro ar gefn ceffyl, ac mae yma glybiau golff o safon byd-eang. Ar ddiwrnod gwlyb, beth am fynd am dro i un o'r Canolfannau Hamdden i fwynhau'r amrywiaeth o gyfleusterau sydd ar gael ynddynt?!

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau awyr agored Eryri ewch i wefan Eryri Bywiol.

Llwybr Mawddach Trail

Llwybr Mawddach (© APCE)

Marin Trail, Gwydir

Mae Llwybr Marin yn llwybr beicio mynydd go iawn ym mhob ystyr. Mae dringfeydd anhygoel, disgyniadau anghredadwy, llwybr sengl gwych a golygfeydd godidog yn ei wneud yn llwybr bythgofiadwy. Mae'r rhan fwyaf o'r dringfeydd, ond nid pob un, ar ffyrdd a lonydd coedwig sy'n rhoi amser i chi edmygu mynyddoedd Eryri, ac mae'r holl ddisgyniadau ar lwybr sengl. Mae hwn yn amrywio o rannau tyn, technegol a chreigiog i rannau agored sy'n llifo o goedwig dywyll i gribau agored.

Pellter: 15.5 milltir / 25km

Amser: Tua 3 awr

« mwy o fanylion
Llwybr Mawddach

Darn 9 milltir o hen drac rheilffordd yw Llwybr Mawddach sy'n dilyn yr afon o Morfa Mawddach (ar ochr ddeheuol pont rheilffordd Abermaw) i fyny i Ddolgellau. Caiff ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri fel llwybr hamdden i gerddwyr a beicwyr, ac mae'n rhan o Lwybr Beicio Cymru Sustrans - Rhif 8.

Pellter: 9 milltir o Ddolgellau i Abermaw (un ffordd).

Amser: Tua 2 awr (un ffordd), heb aros am gyfnodau hir.

« mwy o fanylion
Beddgelert Forest

Mwynhewch olygfeydd hyfryd o'r Wyddfa i'r dwyrain ar hyd llwybrau beicio Coedwig Beddgelert. Mae dwy ddolen yno sef Llwybr Melyn sy'n 9.5km a Llwybr Gwyrdd sy'n 4km.

Pellter: Amrywriol

Amser: Amrywriol

« mwy o fanylion
Penmachno Forest

Mae llwybrau beicio Coedwig Penmachno yn rhai heriol gyda dringfeydd graddol a chyda golygfeydd gwych. Mae’r llwybrau’n cael eu cynnal a’u cadw gan Fenter Bro Machno. Mae dwy ddolen beicio yno sef Dolen Machno (Dolen 1) sy'n 19km a Dolen Eryri (Dolen 2) sy'n 11km. Mae Llwybr Penmachno sy'n gyfuniad o Ddolen 1 a Dolen 2 yn 30km.

Pellter: Amrywriol

Amser: Amrywriol

« mwy o fanylion
Lôn Gwyrfai

Dyma lwybr hamdden aml-ddefnydd a grëwyd yn arbennig ar gyfer cerddwyr, beicwyr a marchogwyr. Arweinia’r llwybr trwy amrywiaeth o dirweddau gan gynnig golygfeydd arbennig o’r ardal o gwmpas.

Pellter: Tua 4½ milltir / 7 cilometr

Amser: Tua 1 awr (un ffordd), heb aros am gyfnodau hir.

« mwy o fanylion
Coed y Brenin

Mae Coed y Brenin, sydd ym meddiant y Comisiwn Coedwigaeth, wedi’i leoli i’r gogledd o Ddolgellau ac yn gartref i rwydwaith ardderchog o lwybrau sengl pob tywydd wedi'u hadeiladu â llaw. Unai gwynebwch yr her o fynd ar rai o'r llwybrau beicio mynydd gorau ym Mhrydain neu dilynwch y llwybr beicio teuluol ar hyd yr afon Mawddach - mae rhywbeth yma ar gyfer pawb! Gallwch hefyd ymlacio yng Nghanolfan Ymwelwyr Coed y Brenin a mwynhau bwyd cartref ardderchog. Mae 7 llwybr i gyd yn amrywio o lwybrau “gwyrdd” hawdd i lwybrau “du” caled. Gellir prynu mapiau o’r llwybrau yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Pellter: Amrywriol

Amser: Amrywriol

« mwy o fanylion

Mynediad

Mae'n bwysig cofio bod y rhan fwyaf o’r tir ym Mharc Cenedlaethol Eryri dan berchenogaeth breifat ac yn cael ei ffermio’n breifat, ac mai dim ond trwy hawl Tramwy Cyhoeddus y ceir mynediad.

Yr Hawliau Tramwy ar gyfer beicwyr oddi ar y ffordd yw:

  • Llwybrau Ceffyl - Rhaid i feicwyr roi blaenoriaeth i gerddwyr a'r rhai sy'n marchogaeth.
  • RUPPS - (Ffyrdd a ddefnyddir fel Llwybrau Cyhoeddus) Fel rheol mae’r rhain ar gael yn gyfreithlon i feicwyr.
  • Ffyrdd Gwledig Annosbarthedig - Dangosir y rhain fel ffyrdd gwyn ar Fapiau Arolwg Ordnans, ond, gan fod ffyrdd preifat hefyd yn cael eu dangos yn y ffordd hon, cynghorir beicwyr i wirio eu statws ar y mapiau swyddogol a gedwir gan yr Awdurdod Priffyrdd.

Mae'n bwysig nodi:

  • Bod Llwybrau Cyhoeddus ar gyfer cerddwyr yn unig.
  • Nad oes hawl mynediad ar Dir Agored heb ganiatâd y tirfeddiannwr, ag eithrio lle mae llwybr ceffyl neu RUPP yn croesi'r tir.

Cadwch at Hawliau Tramwy os gwelwch yn dda.
Byddwch yn amharu llai ar ffermwyr a'u hanifeiliaid, anifeiliaid gwyllt, adar a phlanhigion.

Cofiwch ddilyn Rheolau Llwybr yr IMBA.
www.ridenorthwales.co.uk

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)