Ymweld ag Eryri

Cader Idris o Foel Caerynwch

alt=

Cystadleuaeth creu poster!

Yn dilyn sawl achos o gŵn yn ymosod ar ddefaid yn ddiweddar, rydym yn awyddus i godi ymwybyddiaeth ynghylch pwysigrwydd sicrhau nad yw cŵn yn aflonyddu ar ddefaid, gwartheg a bywyd gwyllt pan fyddant allan gyda’u perchnogion yng nghefn gwlad.

Yn ogystal ag anafu neu beri gofid i ddefaid, a bod yn fygythiad i wartheg (yn enwedig os ydynt ȃ llo bach), gall cŵn darfu ar adar sy’n nythu ar y ddaear hefyd. Trwy greu a rhannu’r posteri ar y cyfryngau cymdeithasol, y gobaith yw y bydd y neges yn cael ei chlywed ymhell ac agos.

Er mwyn eich helpu i greu’r poster, dyma 5 peth y dylid gwybod cyn mynd ȃ chi allan am dro yng nghefn gwlad Cymru:

  1. Pan yn agos i anifeiliaid fferm dylai ci fod ar dennyn. A chofiwch, ar Dir Mynediad Agored mae’n bosib y bydd defaid o’r golwg felly gwell bod yn ofalus.
  2. Ar Dir Mynediad Agored, hyd yn oed os nad oes yna anifeiliaid fferm, mae’n rhaid cadw ci ar dennyn rhwng y 1af o Fawrth a Gorffennaf y 31ain er mwyn gwarchod bywyd gwyllt ac adar sy’n nythu ar y ddaear.
  3. Ar Lwybr Cyhoeddus pan nad oes anifeiliaid fferm i’w gweld rhaid cadw ci ‘dan reolaeth glos’ – sy’n golygu yn agos i’r cerddwr, ac yn gallu dod yn ôl ar alwad. Os bydd cerddwyr yn gwyro oddi ar y llwybr yna rhaid rhoi ci ar dennyn.
  4. Mae gan ffermwyr hawl saethu cŵn sy’n gofidio, neu ar fin gofidio, anifeiliaid fferm. Mewn achos fel hyn nid oes disgwyl iddynt ddigolledu perchennog y ci chwaith.
  5. Mae yna achlysuron arbennig pan gaiff tirberchenog wahardd cŵn oddi ar eu tir e.e. yn ystod y tymor wyna, felly dylid cymryd sylw o unrhyw arwyddion.

Sut i gymryd rhan?

Ewch ati i ddylunio poster trawiadol ar orweddiad tirlun (landscape)

Anfonwch gopi electronig trwy ‘Messenger’ ar ein cyfrif Facebook, neu ei e-bostio i parc@eryri.llyw.cymru <mailto:parc@eryri.llyw.cymru>. Dylech ddarparu enw cyntaf y plentyn, oed, pentref agosaf i’ch cartref a rhif ffôn a/neu gyfeiriad e-bost (ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth gydag unrhyw un). Os hoffech anfon copi papur anfonwch ef i’n cyfeiriad rhadbost isod:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Rhadbost NWW3814A

Penrhyndeudraeth

Gwynedd

LL48 6LF

Dylid anfon eich posteri atom erbyn dydd Mercher, 22ain o Fai 2019.

Amodau a Thelerau

Bydd yr holl bosteri yn cael eu cyhoeddi ar gyfrif Facebook Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gyda’r poster sydd wedi ei ‘Hoffi’ fwyaf erbyn hanner dydd ar ddydd Llun y 3ydd o Fehefin yn derbyn gwobr arbennig, sef tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) i Barc Coedwig Gelli Gyffwrdd.

Mae’r gystadleuaeth ar agor i blant rhwng 5 ac 11 oed sy’n byw yn, neu o fewn 10 milltir i ffin Parc Cenedlaethol Eryri. Yn anffodus, nid yw’r gystadleuaeth ar agor i blant staff Awudrod Parc Cenedlaethol Eryri.

Trwy gyflwyno arlunwaith rydych yn cytuno i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddefnyddio’r arlunwaith at ddibenion Ymgysylltu di-fasnach.

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)