Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau

Rydym yn falch o allu cynnig cyrsiau newydd a chyffrous i chi eleni a fydd yn cael eu harwain gan arbenigwyr lleol newydd, yn ogystal ag ystod eang o gyrsiau poblogaidd eraill a fydd yn cael eu harwain gan ein tîm arferol o diwtoriaid brwdfrydig sy’n meddu ar gyfoeth o brofiad a gwybodaeth am wahanol bynciau.

Mae ein cyrsiau’n agored i bawb, ac nid oes angen unrhyw wybodaeth gefndirol yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond diddordeb yn y pwnc a pharodrwydd i ddysgu.

Gweler isod restr o ddolenni ar gyfer pob un o'n cyrsiau, wedi'u categoreiddio yn ôl pwnc. Maent yn cynnwys:

« Crefft
« Hanes ac Archaeoleg
« Bywyd Gwyllt
« Arlunio a Darlunio
« Ffotograffiaeth
« Diddordebau Arbennig
« Hyfforddiant Proffesiynol

Cerdded

Porth Meudwy

NEWYDD! Llwybr Arfordirol Llŷn

26 Gorffennaf i 31 Gorffennaf 2020

Cerddwch rai o rannau mwyaf dramatig y Llwybr Arfordirol a dysgwch am y bywyd gwyllt, hanes lleol, smyglwyr, llongddrylliadau a llawer mwy yn yr ardaloedd fyddwn ni'n ymweld â nhw.

« mwy o fanylion

Crefft

Penwythnos Encil Nyddu

Gwneud Lledr

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Pwyth Croes (© APCE)

Gweithdy Pwyth Croes

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Spinning Wheel (© SNPA)

NEWYDD! Yr Hir a'r Byr

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Spinning Wheel (© SNPA)

NEWYDD! Nyddu gydag Olwyn

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Hanes ac Archaeoleg

Am y Gymraeg (© APCE)

Am y Gymraeg

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Hen Reilffyrdd (© APCE)

Rheilffyrdd Treftadaeth

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Am y Gymraeg (© APCE)

Am y Gymraeg

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Llen Gwerin (© APCE)

Llên Gwerin

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Llechi i'r Môr (© APCE)

Llechi: Cludiant

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Cantre'r Gwaelod (© APCE)

Chwedlau’r Mabinogi

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Bywyd Gwyllt

Coed (© APCE)

Golwg agosach ar Goed

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Glöyn byw (© British Wildlife)

Gloÿnnod Byw a Gwyfynod

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Pysgota Plu (© Pixabay)

Pysgota Plu

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Hydref ym Mhlas Tan y Bwlch (© APCE)

Hydref yng Ngerddi Eryri

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Cornchwiglen (© Wikimedia)

Adar y Gaeaf

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Arlunio a Darlunio

Castle

Paentio yn Eryri

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth

Diddordebau Arbennig

Lolfa (© Kristina Banholzer)

Penwythnos y Cyfeillion

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr (© Pixabay)

Cerddoriaeth Siambr

1 Ionawr i 1 Ionawr 2018

« mwy o fanylion

Rydym yn ddiolchgar dros ben am gefnogaeth barhaus ein cwsmeriaid, boed hen neu newydd, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac rydym yn gobeithio y gallwn eich croesawu ar un o’r cyrsiau sydd yn y llyfryn hwn.

Tîm Plas Tan y Bwlch

Mae’r rhan fwyaf o’r cyrsiau, ar wahân i’r rhai sydd yn amlwg yn cael eu cynnal dan do, yn cynnwys cerdded ar wahanol lefelau o ymdrech. Gall ein harweinwyr cyrsiau profiadol synhwyro gallu’r aelodau a threfnu’r gweithgaredd yn unol â hynny, gan gymryd mympwyon y tywydd ac amodau eraill i ystyriaeth. Mae rhaglen fanwl y cwrs yn dynodi’r lefel o ffitrwydd sydd ei angen.

Ein Cyrsiau

Mae’r ffi ar gyfer eich cwrs yn cynnwys y llety, yr holl brydau bwyd o ginio nos ar y diwrnod y byddwch yn cyrraedd i ginio ar y diwrnod ymadael, yr hyfforddiant a’r cludiant ar ymweliadau maes. Efallai y bydd costau ychwanegol ar ambell gwrs e.e. mynediad i atyniadau a theithiau ychwanegol; ond bydd hyn yn cael ei nodi’n glir ar raglen y cwrs unigol.

Archebu

Mae’n bosibl archebu eich lle ar-lein neu drwy lenwi’r ffurflen archebu swyddogol a’i hanfon gyda blaendal na ellir ei ddychwelyd o £50 (dylid gwneud sieciau’n daladwy i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Byddwch yn derbyn gair i gydnabod derbyn eich archeb a rhaglen y cwrs. Bydd gweddill tâl y cwrs yn daladwy chwe wythnos cyn ei ddechrau.

Ymwelwyr Dibreswyl

Mae croeso i ymwelwyr dibreswyl ymuno ag unrhyw gwrs am ran o’r dyddiau neu ddyddiau llawn os oes lle. Y ffi yw £45 y diwrnod a phrydau bwyd yn ychwanegol os dymunir - cinio £15.50, pecyn bwyd £7.15 a chinio nos £18.50.

Telerau Canslo

Os bydd angen canslo, yna fe godir y ffioedd a ganlyn:

  • Tynnu’n ôl mwy na 6 wythnos cyn y cwrs - blaendal yn unig
  • Tynnu’n ôl rhwng 6 a 4 wythnos cyn y cwrs - 60% o gost y cwrs
  • Tynnu’n ôl llai na 4 wythnos cyn y cwrs - 80% o gost y cwrs
  • Peidio â chyrraedd neu adael cyn i’r cwrs orffen – y gost lawn

Rydym yn argymell eich bod yn trefnu eich yswiriant canslo gwyliau eich hun. Os bydd rhaid i ni ganslo’r cwrs, rhoddir gwybod i chi mewn da bryd a dychwelir y ffioedd a’r blaendal yn llawn. Mae’r cyrsiau hamdden yn cynnwys T.A.W. ar y gyfradd safonol.

Gostyngiadau

Ail ymweliad - mae hwn ar gael ar eich ail ymweliad preswyl a’r rhai dilynol ar gwrs cyhoeddus.

Cyflwyno ffrind - i fod yn gymwys, dewch â ffrind sydd heb fod ar gwrs o’r blaen, ar unrhyw gwrs preswyl yn y rhaglen hon. Anfonwch ffurflen archebu eich ffrind gyda’ch un chi. I hawlio unrhyw ostyngiad, ticiwch y blwch priodol ar eich ffurflen archebu.

Mae’r gostyngiadau a ganlyn ar gael:

  • £20.00 oddi ar gyrsiau hyd at 3 diwrnod
  • £50.00 oddi ar gyrsiau o 4 diwrnod neu fwy