Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Pysgota Plu

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0804

Dyddiad: 18 Awst i 23 Awst 2019

Pris: £578-£628

Arweinydd y Cwrs:

Tiwtoriaid y cwrs yw neb llai na Phencampwr y Byd mewn Castio Plu Hywel Morgan ac aelod o dîm Cymanwlad Cymru Trevor Jones.

Disgrifiad:

Bydd y cwrs yn eich tywys i rai o’r mannau prydferthaf, a bydd yn ymdrin â phob agwedd ar bysgota plu o ddyfroedd llonydd bach, cronfeydd mawr a physgota afon am frithyll gwyllt a’r penllwyd. Bydd hyn i gyd, yn ogystal â mynyddoedd hardd Eryri, yn sicrhau y byddwch yn mynd adref gydag atgofion bythgofiadwy.

Eryri, a golygfeydd hardd Gogledd Cymru yn lleoliad delfrydol ar gyfer y cwrs pysgota unigryw hwn.  Mae’r cwrs wedi ei anelu at bysgotwyr o bob safon a chyda Pencampwr Castio Plu y Byd, Hywel Morgan a Trevor Jones, Pysgotwr Rhyngwladol Cymraeg fel tiwtoriaid mae’n argoeli i fod yn wythnos bleserus ac addysgiadol.

Bydd y cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau yn amrywio o bysgota ar gyrsiau dwr bychain hyd at bysgota mewn cychod ar afonydd ac ar gronfeydd dwr mawr.  Ymdrinnir hefyd â’r gelfyddyd o glymu plu ac ar ddiwedd y cwrs, y gobaith yw y bydd brithyll yn cael eu dal gyda’r plu hynny.

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

RHAGLEN DROS DRO

Dydd Sul
16.30  Cyrraedd a chofrestru
18.30  Cinio min nos (yr un amser bob nos)
19.30  Sgwrs i’ch croesawu ac amlinelliad o’r cwrs  

Dydd Llun
08.15  Brecwast (yr un amser bob dydd) Treulir y diwrnod cyntaf mewn pysgodfa fechan sy’n cadw digon o bysgod a fydd yn ei gwneud yn bosibl i ymdrin â thechnegau castio a physgota a gobeithio y bydd ychydig o bysgod yn cael eu dal.

Dydd Mawrth
Byddwn yn pysgota mewn pysgodfa gwbl wyllt ger chwareli llechi Blaenau Ffestiniog.  Mae hon yn bysgodfa sy’n cynnwys pysgod afon gwyllt ffantastig ac mae fel camu yn ôl mewn amser a phrofi pysgota fel ag yr oedd yn y dyddiau a fu.

Dydd Mercher
Mae pysgota mewn cychod wedi dod yn boblogaidd iawn dros y deng mlynedd ddiwethaf ac mae’n ffordd wych ac ymlaciol o bysgota.  Treulir y diwrnod yn dysgu’r holl dechnegau newydd sy’n angenrheidiol i roi cynnig ar bysgota mewn cronfa ddwr fawr.

Dydd Iau
Mae afon Dyfrdwy wedi dod yn Feca i bysgota am grothellau ers i bencampwriaethau pysgota â phluen y byd gael eu cynnal yno yn gynnar yn yr 1990au.  Byddwn yn edrych ar yr holl dactegau afon a physgota gyda phlu gwlyb a sych a thechneg ‘Chez. nymphing’ sydd bob amser yn boblogaidd. (Cyn belled ag y bydd lefel yr afon yn caniatáu).

Dydd Gwener
Wedi taith lwyddiannus y llynedd i afon Dyfrdwy, unwaith eto byddwn yn dychwelyd i’r afon wych hon i orffen y cwrs mewn steil.

Yn ystod y min nos bydd darlithoedd yn ymdrin â’r pynciau canlynol: clymu plu, castio plu, pysgota mewn llynnoedd mawr a bach, tactegau afon gan gynnwys y ‘rolling nymph’, nymffio i fyny’r afon ac Arddull Bysgota Seland Newydd.

x