Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Mynediad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, y Gyfraith a Rheolaeth

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs:

Dyddiad: 2 Mawrth i 6 Mawrth 2020

Pris: £715.00

Arweinydd y Cwrs:

Bydd sesiynau dan ofal siaradwyr arbenigol o sefydliadau Cenedlaethol a Lleol.

Disgrifiad:

NODAU

Dysgu a deall mwy am Fynediad a Chyfraith Hawliau Cyhoeddus ac ennill y sgiliau sy’n angenrheidiol i’w rheoli yn effeithiol.

AMCANION

Bydd aelodau’r cwrs yn gallu:

  • Deall y dyletswyddau a'r cyfrifoldebau sy'n angenrheidiol ar gyfer rheoli hawliau tramwy cyhoeddus a mynediad i gefn gwlad.
  • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth bellach o ddeddfwriaeth Mynediad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus a dod yn ymwybodol o bolisïau a chanllawiau polisi newydd a newidiadau deddfwriaethol o ran cyfraith hawliau tramwy a mynediad.
  • Manteisio ar wybodaeth bellach am weithredu rhannau 1 a 2 o Ddeddf CGaht.
  • Ystyried rhai o'r dulliau y gellir eu defnyddio wrth arolygu a rheoli hawliau tramwy presennol.
  • Deall rôl Ymchwiliadau Cyhoeddus a'u gweithdrefnau a gwerth tystiolaeth hanesyddol.
  • Deall y goblygiadau ar gyfer rheoli hawliau tramwy mewn perthynas â deddfwriaeth anabledd.
  • Deall y materion sy'n gysylltiedig â gweithredu a monitro CGHTC.
  • Datblygu'r sgiliau rheoli a'r wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer ymgynghori a delio â gwrthdaro rhwng tirfeddianwyr a deiliaid, grwpiau defnyddwyr ac awdurdodau hawl tramwy.

DULLIAU

Bydd y cwrs yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau, ymweliadau safle a gwaith grŵp.

AELODAU’R CWRS:

Staff Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddeddfwriaeth Hawliau Tramwy a'r sgiliau a'r technegau sy'n ofynnol wrth eu rheoli'n effeithiol. Mae cyfranogwyr yn debygol o gael eu cyflogi fel Swyddogion Cefn Gwlad / Prosiect, Swyddogion Hawliau Tramwy, Ceidwaid a Wardeiniaid ym maes Rheoli Mynediad a Hamdden / Cadwraeth.

RHAGLEN A SIARADWYR

Dydd Llun, Mawrth 2
17.00Cyrraedd a Chofrestru.
18.30Pryd Nos (yr un amser bob nos).
19.30Cyflwyniad i’r cwrs.
19.50Mapiau Diffiniol – pa mor ddefnyddiol a pha mor ddiffygiol: Bruce Wallace;Ymgynghorwr a Chyn Swyddog Hawliau Tramwy, Cyngor Sir Caerfyrddin.

Dydd Mawrth, Mawrth 3
08.15Brecwast (yr un amser bob bore).
Map Diffiniol/Datganiadau a Goblygiadau Deddf Crow
09.15Datblygu map diffiniol newydd: Bruce Wallace.
10.30Coffi.
10.50Diweddaru Mapiau / Arolwg Parhaus:  Bruce Wallace a Claire Goodman-Jones, Birchill Access Consultancy.
(a) Ychwanegiadau (b) Uwchraddio / Israddio  (c) Dileu.
12.30Ffyrdd Didramwy Cyfyng a’r dyddiad terfyn o 25 mlynedd a diwedd Darganfod Ffyrdd Coll.
13.00Cinio.
14.00Gweithdrefnau’r Rhybudd Llwybrau Cyhoeddus – Sesiwn dan arweiniad Bruce Wallace a Claire Goodman-Jones.
(a) Creu, (b) Gwyro / Dileu.
15.00Hawliau gweithredu/trosedd/cadwraeth.
15.15Tê.
15.30Ymarferion grŵp ac astudiaethau achos.
16.30PROW a chwiliadau cyfreithiol: Bruce Wallace.
16.50Adborth a thafodaeth.
19.30 Tystiolaeth Hanesyddol - arwyddocâd, gwerth a dehongliad:  Sian Barnes; Swyddog Hawliau Tramwy; Cyngor Sir Powys.

Dydd Mercher, Mawrth 4
09.05 Delio hefo i orchmynion dan wrthwynebiad, paratoi  
achosion, ymchwiliadau cyhoeddus:Sian Barnes.
10.30 Coffi.
10.45 Parhad.
12.15Cinio.
13.00Hanes Mynediad;Mike Taylor; Rheolwr Hawliau Tramwy;Cyngor Cheshire East.
13.45 Gorfodaeth,Pwerau,a Dyletswyddau,Protocolau a  
gweithredu;Mike Taylor.
15.30-15.45 Tê
15.45 Gorfodaeth a Chamau Diofyn i erlyn
19.30Mynediad i bawb – dyletswyddau a chyfrifoldebau dan y Deddf Gydraddoldeb 2010 a Deddf CROW a deddfwriaethau eraill : Andy Johnson, Countyside4all.

Dydd Iau, Tachwedd 29
09.15 Mynediad i bawb parhâd.
10.15Coffi.
10.30 Parhad Mynediad i bawb
11.30Ymweliad â Rhwydwaith Llwybrau.
14.30Cynnal a Gwella HTC – Sut mae’r Awdurdod Prifyrdd yn cyflawni ei ddyletswyddau ac yn gweithredu’n ymarferol yn unol â’i bwerau:David Coleman, Ymgynghorwr a Chyn Swyddog Hawliau Tramwy, Cyngor Gwynedd.
15.30 -15.45 Tê
19.30Rheoli mynediad yn Eryri:Peter Rutherford: Swyddog Mynediad,APCE.

Dydd Gwener, Tachwedd 30
09.15 Rheolaeth dros fynediad agored a deddf CROW:
Michael Smith, Uwch Swyddog (Mynediad, Hamdden a Phartneriaethau – Canolbarth Cymru), Cyfoeth Naturiol Cymru
10.45 Coffi.
11.10 Parhad y sesiwn
12.15Crynhoi a chloriannu’r cwrs.
12.30Cinio – bydd y cwrs yn gorffen ar ôl cinio.

x