Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Ffotograffiaeth Tirlun

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K1006

Dyddiad: 21 Hydref i 25 Hydref 2019

Pris: £429-£469

Arweinydd y Cwrs:

Philip Evans

Disgrifiad:

Mae unrhyw dirwedd yn cyflwyno wyneb gwahanol i'r ffotograffydd drwy gydol yr amser. Tymhorau'r flwyddyn, gwawrio a machlud yr haul, y tywydd yn newid yn gyflym, mae hyd yn oed hwyl yr arsylwr yn dylanwadu ar yr wyneb hwnnw. Amser - mae hynny yn dylanwadu ar bopeth. Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r grefft o ffotograffiaeth tirwedd wrth i ni ymweld â mannau o Eryri sydd wedi gadael olion traed, rhai yn wan iawn, o'r gorffennol. Yn aml, mae hud gweledol yn yr olion ac adfeilion o’r oes o’r blaen. Dyma ein pwnc. (Sylwch fod hwn yn parhau i fod yn gwrs ar ffotograffiaeth ac nid hanes. Mae ein diddordeb yn oddrychol a gweledol.) Bydd y sesiynau dan do yn ymwneud â'r ffordd y mae'r ffotograffydd yn llunio'r llun ac yn defnyddio’r camera yn y maes. Rydym yn archwilio'r broses drwy'r ffotograffydd, y camera a'r elfennau hanfodol o brosesu delweddau. Paratowch yn drylwyr. Mae dillad ac esgidiau cynnes, gwrth-ddŵr yn hanfodol. Yr un mor bwysig yw digon o bŵer batri a chardiau cyfrwng. Nid yw nwyddau ar gael yn rhwydd yn lleol.

Bydd pob diwrnod yn dechrau gyda sesiwn dan do i osod cyfeiriad ar gyfer y diwrnod, wedyn byddwn yn mynd allan i dynnu lluniau. Tua chanol / diwedd y pnawn byddwn yn dod yn ôl i’r Plas i brosesu ein delweddau ar gyfer y sesiwn gyda’r nos. Mae'r amser gyda'r nos wedi'i neilltuo i edrych ar y delweddau a dynnwyd yn ystod y dydd. Ond mae peth amser wedi'i neilltuo ar gyfer edrych ar waith sydd heb ei gynhyrchu ar y cwrs. Mae croeso hefyd i brintiau ond cadwch y nifer o ddelweddau yn y ddau achos i ddim mwy na deg, a rhaid iddynt fod yn gysylltiedig â gwaith yn y tirlun. Mae'r rhaglen ganlynol yn ddibynnol iawn ar y tywydd ond byddwn yn ymdrin â'r holl bynciau dyddiol.

Rhaglen

Dydd Llun
16.30 Cyrraedd  ac ymgartrefu.
18.30 Cinio nos.
19.45 Croeso a chyflwyniad i’r Awditoriwm

Dydd Mawrth
08.15 Brecwast
09.30 Sesiwn dan do.  CARTREF CYNNAR DYNOLRYW
10.30 Awyr agored. Ymweld â'r gorffennol pell
16.30 Dychwelyd i'r Plas i brosesu delweddau.
19.40 Edrych ar ein delweddau

Dydd Mercher
Mae ein hamserlen yn aros yr un fath, ond ein thema ar gyfer y dydd yw CANOL OESOEDD GRYM. Gyda’r nos, unwaith eto byddwn yn adolygu y delweddau a grewyd yn ystod y dydd.

Dydd Iau
Bydd amseriad y diwrnod yn parhau i fod yr un fath, ond ein thema ar gyfer y diwrnod fydd Y RHAI A SYMUDODD FYNYDDOEDD. Bydd gweithgareddau gyda'r nos yn cynnwys cyflwyniad o'r enw "Carreg".

Dydd Gwener
Yn anffodus, hwn yw’r diwrnod pan fyddwn yn 'troi tuag adref'. Heddiw, cawn ginio tua 12.30 yn y Plas a byddwn yn gorffen y cwrs am 16.00. Rhwng hynny, yn ddibynnol ar y tywydd, byddwn yn ymweld â rhai ardaloedd sy'n edrych yn wych mewn lluniau yn agos at y Plas.

x