Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD! Trawsnewid yr Artist - 'Y tu allan i'r bocs'

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0801

Dyddiad: 4 Awst i 9 Awst 2019

Pris: £533-£583

Arweinydd y Cwrs:

Howard Coles RCA

Disgrifiad:

Dyma un ateb parod i'r rhai nad ydynt yn gwybod ble i ddechrau neu ar gyfer y rheiny nad yw eu hymdrechion wedi gwneud argraff mor dda yn y gorffennol. Mae arddangosiadau, technegau, cyfansoddiad a llu o syniadau yn galluogi gwreiddioldeb. Mae'n darparu cyfarwyddyd i helpu i symud tuag at gyfeiriad llacach, llai confensiynol a mwy ysgogol. Sylwer: mae hwn yn gwrs poblogaidd, cynghorir chi i archebu eich lle yn gynnar.

Mae'r gweithdy hwn yn ddull creadigol ar gyfer myfyrwyr sy'n teimlo bod eu paentiadau / lluniau angen y bywiogrwydd a'r brwdfrydedd sy'n cael ei arddangos mewn celf gyfoes, gan gynnwys haniaeth. Ateb parod i'r rhai nad ydynt yn gwybod ble i ddechrau neu ar gyfer y rheini sydd heb lwyddo i wneud argraff.

Yn gyffredinol, mae paentwyr yn dod yn ymwybodol bod eu gwaith presennol yn dynwared gwaith cynharach, gyda dim ond ychydig o'r 'sbarc’ a oedd unwaith yn dod â bywyd i'w paentiadau ac yn dyrchafu eu creadigaeth dychmygus a'u mwynhad. Mae hwn yn gwrs lle bydd llawer o'r sgyrsiau / dulliau, pynciau, arddulliau ac ymagweddau tuag at eich paentiad yn cael eu cyfnewid am rywbeth gwahanol. Mae pwyslais ar wreiddioldeb, gweledigaeth, a'r targedau personol sydd eu hangen i symud tuag at gyfeiriad mwy rhydd, anghonfensiynol (ac o bosib) ysgogol. Os ydych chi'n barod i addasu neu fabwysiadu ffyrdd eraill o beintio, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, nod y cwrs yw agor drysau i ddechreuadau anghonfensiynol a rhyddhau eich hun rhag y rhagfarn sy'n cyfyngu eich agenda artistig.

Paratowch eich hun ar gyfer gweithdai ac arddangosiadau creadigol, ac ymarferion a fydd yn ymestyn y meddwl a phrosesau. Meddyliwch eto am eich dull o baentio 'Y Tu Allan i'r Bocs'. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i helpu artistiaid uchelfrydig i edrych ar a gweld eu gwaith o onglau newydd ac i dynnu ar eu dychymyg heb iddo gael ei gyfyngu i un dull, cyfrwng neu wrthrych sydd wedi'i orweithio.

Gellir cyfnewid confensiynau am rywbeth mwy chwareus, heriol a hyd yn oed anghonfensiynol – dyna i chi her!

Mae’r arddangosiadau, technegau, a’r cyfansoddi yn gymysg â llu o syniadau’n ennyn gwreiddioldeb. Cewch gyfarwyddyd i symud o'r confensiwn tuag at gyfeiriad mwy ysgogol.

Rhaglen

Dydd Sul
16:30 Cyrraedd a chasglu goriad i’ch ystafell.
18:30 Cinio nos
19:40 Strategaeth y cwrs ar ffurf darluniau - Ble ydw i ar hyn o bryd? Ble ddylwn i fod?

Dydd Llun i Ddydd Gwener
08:15 Brecwast
09:15 I ffwrdd a ni! ‘Ble ydw i ar hyn o bryd? Be’ ydw i ei angen? Sut ydw i'n dechrau?’
Bob dydd byddwn yn dechrau gyda thrafodaeth fer ar y posibiliadau sy'n cronni trwy ddulliau 'canfod ac ymateb' gwahanol, ynghyd â 'sesiwn gynhesu ymarferol'
Mae sesiynau gyda'r nos yn cynnwys arfarniad cyffredinol / unigol o waith y dydd. Darlith / gweledigaeth a phaentio ymarferol.

DEUNYDDIAU:

Dewch ag un neu ddau o'ch paentiadau llwyddiannus diweddar ac un neu ddau sydd angen eu hatgyfodi. Gallai hyn gynnwys syniadau, deunydd sydd gennych ar gyfer paentiadau y gallech eu defnyddio neu eu haddasu ar y cwrs hwn. Eich cyfrwng peintio.Taflenni o bapur maint A3 ac A2, eich llyfr braslunio neu'ch dyddlyfr. Pritt Stick neu gludydd papur, tâp masgio. Siswrn, rholeri, marcwyr du, hambwrdd pobi rhad fflat.

Nifer o'r bocsys bach sydd fel arfer yn dal tabledi meddyginiaeth tua 4" x 2" x 5" neu debyg Gwnewch a dewch ag ychydig o fasgiau siâp L, os gwelwch yn dda. Unrhyw ddarluniau, cardiau, lyfrau neu enghreifftiau o waith artistiaid sy'n apelio ac unrhyw waith cefndirol sy'n ymwneud â phwnc rydych chi'n gobeithio ei ddefnyddio ar y cwrs hwn.

ARCHEBION

Mae’n bosibl archebu eich lle ar-lein neu drwy lenwi’r ffurflen archebu a’i hanfon gyda blaen-dâl na ellir ei ddychwelyd o £50.00 y pen unai wrth gyrru siec yn daladwy i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, neu hefo cerdyn dros ffôn 01766 772 600.  Byddwch yn derbyn gair i gydnabod eich archeb a rhaglen y cwrs pan yn barod. Bydd gweddill tâl y cwrs yn daladwy chwe wythnos cyn ei ddechrau. Mae’r manylion llawn telerau canslo yn y pamffled cyrsiau.  Rydym yn argymell eich bod yn trefnu eich Yswiriant Canslo Gwyliau eich hunan.  Os bydd angen i ni ganslo’r cwrs, byddwn yn rhoi gwybod ichi ac yn talu’r ffi lawn a’r blaen-dâl yn ôl.  Mae croeso i Ymwelwyr Dibreswyl ymuno ag unrhyw gwrs am rhan o’r dyddiadau neu ddyddiau llawn. Y ffi yw £20.00 am sesiwn bore neu prynhawn a £5.00 am sesiwn nôs, a phrydau bwyd yn ychwanegol os dymunir – cinio £15.50, pecyn bwyd £7.50 a chinio nos £19.50 y pen.  Mae’r dderbynfa ar agor bob dydd rhwng 08.00 a 10.30. Dylech geisio cofrestru ar ddiwrnod cyntaf eich cwrs erbyn 16.30.

x