Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau

Cerdded

Porth Meudwy

NEWYDD! Llwybr Arfordirol Llŷn

26 Gorffennaf i 31 Gorffennaf 2020

Cerddwch rai o rannau mwyaf dramatig y Llwybr Arfordirol a dysgwch am y bywyd gwyllt, hanes lleol, smyglwyr, llongddrylliadau a llawer mwy yn yr ardaloedd fyddwn ni'n ymweld â nhw.

« mwy o fanylion

Rheilffordd Ffestiniog

NEWYDD! Archwilio Eryri o Reilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

14 Medi i 18 Medi 2020

Cwrs byr yn archwilio'r ardal gan ddefnyddio Rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru gan gyfuno teithiau cerdded. Bydd eich arweinydd yn rhoi cipolwg ar rywfaint o hanes, tirwedd a ffawna a fflora ar hyd y llwybrffyrdd.

« mwy o fanylion

Cader Idris o Foel Caerynwch

Cerdded ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

18 Medi i 20 Medi 2020

Pwrpas y cwrs hwn yw rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu rhywbeth am hanes yr ardal a rhywfaint o'r llên gwerin wrth ymarfer eu Cymraeg. Mae arweinydd y cwrs yn diwtor Cymraeg proffesiynol a bydd yn cymryd amser i egluro geiriau, eu hystyr a'u defnydd.

« mwy o fanylion

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd

8 Ionawr i 12 Ionawr 2021

Ffordd dda o losgi braster y Nadolig a mwynhau golygfeydd hyfryd Eryri yn y gaeaf. Teithiau cerdded amrywiol gyda chyfeiriadau helaeth at hanes lleol a hanes yr amgylchedd prydferth hwn.

« mwy o fanylion

Crefft

Spinning Wheel (© SNPA)

Nyddu gyda Gwerthyd i Ddechreuwyr

17 Gorffennaf i 19 Gorffennaf 2020

Ymunwch ag un o droellwyr gwerthyd mwyaf blaenllaw'r DU am benwythnos yn meistroli'r grefft hynafol o nyddu gwerthyd. Cewch eich tywys trwy'r camau sydd eu hangen i gynhyrchu edafedd o nyddu sengl i blei. Bydd popeth fydd ei angen arnoch yn cael ei ddarparu.

« mwy o fanylion

Penwythnos Encil Nyddu

Gwneud Lledr

17 Gorffennaf i 19 Gorffennaf 2020

Mae lledr yn gyfrwng rhyfeddol i weithio gydag ef a gall rhoi eich naws personol eich hun iddo fod mor eang â dychymyg unigolyn. Byddwch yn dysgu am ledr a sut i ddefnyddio'r amrywiol offer. Byddwn yn gwneud eitemau amrywiol a phrosiect o'ch dewis. Bydd detholiad o ledr, swêd a stydiau, caewyr ac ati ar gael i'w prynu.

« mwy o fanylion

Pwyth Croes (© APCE)

Gweithdy Pwyth Croes

31 Awst i 4 Medi 2020

Cyfle i ddylunio a phwytho eich croes-bwyth eich hun mewn amgylchedd ysbrydoledig. Er bod pwyslais ar ddylunio a gwreiddioldeb, mae croeso i chi ddod â phrosiectau rydych chi'n eu mwynhau nad ydyn nhw o reidrwydd yn wreiddiol. Bydd ymweliadau â selogion crefftus a medrus gyda'r nodwydd yn eu hamgylchedd eu hunain yn gwella ac yn cyfrannu at eich mwynhad, eich sgiliau a'ch gwybodaeth.

« mwy o fanylion

Spinning Wheel (© SNPA)

NEWYDD! Yr Hir a'r Byr

9 Hydref i 11 Hydref 2020

Yr hir yw Lliain / llin a'r byr yw cotwm. Mae gan bob un ei heriau a'i harddwch ei hun. Treuliwch y penwythnos yn darganfod y technegau sydd eu hangen ar gyfer paratoi a nyddu pob un. Dysgwch sut i wisgo distaff a rhoi cynnig ar nyddu charkha.

« mwy o fanylion

Spinning Wheel (© SNPA)

NEWYDD! Nyddu gydag Olwyn

12 Chwefror i 14 Chwefror 2021

Dyma benwythnos ar gyfer gwella a pherffeithio'ch technegau. Er enghraifft - a hoffech chi feistroli'r hyn a adwaenir fel 'Long Draw' neu 'Navajo Plying?' Bydd y penwythnos hwn yn eich galluogi i ymgolli yn eich crefft a rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ar faes o'ch dewis.

« mwy o fanylion

Hanes ac Archaeoleg

Quarry 3

Archeoleg Ddiwydiannol Ymarferol

21 Mehefin i 27 Mehefin 2020

Mae llawer i'w ddysgu o hyd am y diwydiant llechi holl bwysig, sydd bellach wedi'i enwebu i gael statws Treftadaeth y Byd.

« mwy o fanylion

Castell Harlech

NEWYDD! Lleoedd Cysegredig yn Eryri

10 Gorffennaf i 12 Gorffennaf 2020

O fegalithau cynhanesyddol i gapeli ac eglwysi bydd ein harchwiliad o'r gofodau crefyddol a defodol hyn yn cynnwys ymweliadau ag Ardudwy hynafol a'r clwstwr o fannau addoli Cristnogol eithriadol yn nyffryn Conwy.

« mwy o fanylion

Am y Gymraeg (© APCE)

Am y Gymraeg

24 Gorffennaf i 26 Gorffennaf 2020

Ydych chi'n chwilio am borth i'r Gymraeg, llenyddiaeth a chân o'r amseroedd cynharaf hyd heddiw? Bydd y cwrs hwn yn archwilio hynodrwydd y Gymraeg a’i llenyddiaeth mewn ffordd hwyliog a hygyrch. Mae'n addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o'r Gymraeg, ond mae hefyd yn anelu at roi mewnolwg newydd i siaradwyr Cymraeg ar bob lefel.

« mwy o fanylion

Hen Reilffyrdd (© APCE)

Rheilffyrdd Treftadaeth

9 Awst i 15 Awst 2020

Cwrs hir sefydlog a chyfeillgar, sy'n cynnig cyfle i dreulio wythnos yn teithio ac archwilio rheilffyrdd cadwedig Gogledd a Chanolbarth Cymru. Cynhelir ymweliadau â'r rheilffyrdd ynghyd ag ymweliad y tu ôl i'r llenni â'r gweithdai. Bydd y cwrs yn edrych ar ddatblygiadau cyfredol ac arfaethedig y rheilffyrdd, sydd wedi'u lleoli mewn golygfeydd ysblennydd. Bydd sgyrsiau gyda'r nos hefyd ar bynciau perthnasol i reilffyrdd.

« mwy o fanylion

Crëyr Glas

NEWYDD! Ôl troed Robert Graves

4 Medi i 6 Medi 2020

Mae gan R. von Ranke Graves (1895 - 1985), bardd a nofelydd hanesyddol, dringwr creigiau a swyddog y Fyddin gysylltiadau cryf ag Eryri. Treuliodd ei deulu eu gwyliau yn Harlech. Crwydrodd odre'r Rhinogydd a dringo yn Eryri. Byddwn yn ymweld â rhai o'i 'leoedd arbennig o' a byddwn yn archwilio presenoldeb y dirwedd hon yn ei fywyd cynnar.

« mwy o fanylion

Llechi i'r Môr (© APCE)

NEWYDD! Diwydiant Llechi Gwynedd

11 Medi i 13 Medi 2020

Mae diwydiant llechi Gwynedd bellach yn cael ei ystyried gan UNESCO am statws Treftadaeth y Byd. Mae'r cwrs hwn yn archwilio sut y mae ei dirweddau pwerus a thrawiadol a'i phobl gwydn wedi cael eu darlunio mewn paentiadau, engrafiadau, ffotograffiaeth, ffilm a chyfryngau gweledol eraill, a sut y gwnaethant wneud y traddodiad artistig brodorol cryf a adlewyrchir yn y cerfiadau llechi ac mewn ffurfiau artistig modern yn bosib.

« mwy o fanylion

Am y Gymraeg (© APCE)

Am y Gymraeg

9 Hydref i 11 Hydref 2020

Ydych chi'n chwilio am borth i'r Gymraeg, llenyddiaeth a chân o'r amseroedd cynharaf hyd heddiw? Bydd y cwrs hwn yn archwilio hynodrwydd y Gymraeg a’i llenyddiaeth mewn ffordd hwyliog a hygyrch. Mae'n addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o'r Gymraeg, ond mae hefyd yn anelu at roi mewnolwg newydd i siaradwyr Cymraeg ar bob lefel.

« mwy o fanylion

Pont Scethin (© APCE)

NEWYDD! Porthmyn a Ffyrdd y Porthmyn

18 Hydref i 23 Hydref 2020

Cyfle i gerdded ffyrdd hyfryd y porthmyn drwy dirwedd ddramatig Eryri a dysgu am hanes cymdeithasol, logisteg a pheryglon lladron pen ffordd a wynebwyd gan borthmyn wrth fynd ag anifeiliaid i farchnadoedd pell yn y cyfnod cyn y rheilffyrdd.

« mwy o fanylion

Dau Frenin, Harlech

Bryngaerau a Chestyll Cymru

30 Hydref i 1 Tachwedd 2020

Cerdded ar odre bryniau Eryri yn darganfod bryn gaerau a chestyll Tywysogion Cymru. Dan arweiniad Catrin Roberts bydd cyfranogwyr yn clywed peth o hanes a llên gwerin cestyll a bryngaerau'r ardal.

« mwy o fanylion

Dau Frenin, Harlech

NEWYDD! Ystâd Tan y Bwlch a'r Teuluoedd a aeth ati i’w hadeiladu

30 Hydref i 1 Tachwedd 2020

Treuliwch benwythnos yn y Plas yn dysgu am yr hanes o amgylch ystâd Tan y Bwlch. O ble ddaeth eu harian a sut wnaethon nhw ei wario? Bydd darlithoedd am y teuluoedd a adeiladodd yr ystâd ac ymweliadau safle i weld peth o'u gwaith.

« mwy o fanylion

Llen Gwerin (© APCE)

Llên Gwerin

5 Chwefror i 7 Chwefror 2021

Mae'r cwrs hwn wedi cael ei redeg ers dros 40 mlynedd yn y Plas ac mae'r confensiwn blynyddol poblogaidd wedi tanio diddordeb pobl ymhob agwedd o lên gwerin Cymru. Rhedir y cwrs ar y cyd â’r Gymdeithas Llafar Gwlad.

« mwy o fanylion

Llechi i'r Môr (© APCE)

Llechi: Cludiant

14 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Roedd cludo llechi, y tu mewn a'r tu allan i'r chwarel, yn rhan hanfodol o gynhyrchu a gwerthu llechi toi yn llwyddiannus. Bydd y cwrs yn ceisio ymchwilio i'r agwedd bwysig hon ar y diwydiant llechi ac fe fydd yna ddarlithoedd ac ymweliadau safle perthnasol.

« mwy o fanylion

Cantre'r Gwaelod (© APCE)

Chwedlau’r Mabinogi

12 Mawrth i 14 Mawrth 2021

Mae cylch straeon Cymru am y Mabinogi ymhlith ‘y gorau o lenyddiaeth Ganoloesol Ewrop’. Mae llawer o'r safleoedd a enwir yn rhai o'r chwedlau hyn o fewn tafliad carreg i'r Plas, a byddwn yn ymweld â nhw.

« mwy o fanylion

Bywyd Gwyllt

Mêl o Blas Tan y Bwlch (© SNPA)

NEWYDD! Bywyd Gwyllt ym mis Mehefin

1 Mehefin i 5 Mehefin 2020

Cyfres o deithiau cerdded mewn gwahanol gynefinoedd, arfordirol, coetiroedd a mynydd, ar adeg gorau'r flwyddyn o ran bywyd gwyllt. Bydd cyfoeth o amrywiaeth, gyda chyfeiriadau helaeth at hanes a llên gwerin am yr hyn a welwn.

« mwy o fanylion

Wild Garlic

NEWYDD! Planhigion a'r defnydd y gellir ei wneud ohonynt

5 Mehefin i 7 Mehefin 2020

Ymunwch â ni ar benwythnos o ddysgu mwy am greu cynhyrchion ar gyfer y corff gan ddefnyddio planhigion o'r ardal leol. Byddwn yn mwynhau cerdded trwy gaeau, coetiroedd a gerddi yn casglu planhigion perthnasol cyn dysgu sut i wneud balmau, eli a sgwrwyr sy'n fuddiol i'r corff.

« mwy o fanylion

Coed (© APCE)

Golwg agosach ar Goed

10 Gorffennaf i 12 Gorffennaf 2020

Dyma gyflwyniad addysgiadol, hwyliog a difyr i fyd coed. Wedi'i anelu at bobl nad ydynt yn weithwyr proffesiynol, bydd yn cynnwys coed brodorol, bythwyrdd, coed collddail, coed gardd addurnol a chonwydd.

« mwy o fanylion

Glöyn byw (© British Wildlife)

Gloÿnnod Byw a Gwyfynod

20 Gorffennaf i 24 Gorffennaf 2020

Mwynhewch y cyfle hwn i weld llawer o loÿnnod byw ar ddiwedd yr haf ar y Gogarth, Llandudno gan gynnwys y Lasiommata megera, y Grothell, y ‘Brown Argus’ a bydd siawns o weld y Glesyn Serennog a'r Glöyn Tywyll Brithwyrdd. Bydd goleuadau arsylwi trydan yn cael eu gweithredu ar y tiroedd yn y Plas yn y gobaith o ddenu cyfoeth amrywiol o Loÿnnod Byw a Gwyfynod. Mae dros 100 o rywogaethau o wyfynod yn cael eu cofnodi'n aml ar gyrsiau yn y Plas.

« mwy o fanylion

Pysgota Plu (© Pixabay)

Pysgota Plu

9 Awst i 14 Awst 2020

Beth am ymuno â’r Pencampwr Byd Castio Plu a’r cyflwynydd teledu Hywel Morgan yn ystod y profiad pysgota gwych hwn yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Hydref ym Mhlas Tan y Bwlch (© APCE)

Hydref yng Ngerddi Eryri

26 Hydref i 30 Hydref 2020

Cwrs hydrefol hynod ddiddorol ar erddi Eryri a Gogledd Cymru dan arweiniad yr arbenigwr gerddi Tony Russell.

« mwy o fanylion

Cornchwiglen (© Wikimedia)

Adar y Gaeaf

15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Erbyn hyn bydd poblogaeth adar y gaeaf ar ei anterth. O'r Plas cawn fynediad hawdd at sawl aber dda, clogwyni arfordirol cain a llynnoedd mewndirol a gwlypdiroedd.

« mwy o fanylion

Arlunio a Darlunio

Teras Plas (© APCE)

Adeiladau a Gerddi mewn Pen a Golch

5 Mehefin i 7 Mehefin 2020

Nod y cwrs paentio hwn yw archwilio technegau gyda dyfrlliwiau ac inc.

« mwy o fanylion

Howard Coles

NEWYDD! Paentio Tirwedd yn Greadigol

10 Mehefin i 14 Mehefin 2020

Cwrs byr pleserus sy'n darparu cyfleoedd i baentio agweddau o’r dirwedd ar adeg hyfryd o'r flwyddyn. Cewch eich hannog i weithio gyda hyder ac arddull mewn unrhyw gyfryngau a chydag agwedd amrywiol a dychmygus tuag at gyfarwyddyd, arddangosiadau a’r ymarfer ei hun, a'r nod yw bod myfyrwyr o bob gallu yn gweld y cyfuniad o hyfforddiant a'r dirwedd fel elfennau gwerth chweil a phleserus.

« mwy o fanylion

Darlunio, Arlunio a Braslunio

Arlunio a Phaentio mewn Pen, inc a dyfrlliw

10 Gorffennaf i 12 Gorffennaf 2020

Mae cyfuniad hyfryd o olchiadau lliw du amlinellol a thryloyw, gwaith pen yn rhoi cryfder ychwanegol i lun ac yn miniogi manylion a gweadau. Gellir llwytho nib dur gyda dyfrlliw yn ogystal ag inc. Mae pen a dyfrlliw yn gyfuniad rhagorol.

« mwy o fanylion

Paentio Fflora a Ffawna - Planhigion a Pheillwyr

26 Gorffennaf i 31 Gorffennaf 2020

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfuno celf fotaneg â hanes natur a phaentio bywyd gwyllt, yna dyma'r cwrs i chi. Yn ôl unwaith eto am ei fod mor boblogaidd, bydd Simon yn rhoi cwrs ymarferol yn dangos technegau paentio mewn gouache (a ffefrir ar gyfer bywyd gwyllt) a dyfrlliw.

« mwy o fanylion

Cyfrwng Cymysg

Trawsnewid Eich Celf “Y Tu Allan i'r Blwch”

2 Awst i 7 Awst 2020

This workshop is a creative approach for students who feel their painting needs the vitality and verve demonstrated in contemporary art including abstraction.

« mwy o fanylion

Castle

Paentio yn Eryri

31 Awst i 4 Medi 2020

Cwrs o baentio a thynnu lluniau yn yr awyr agored yn nhirwedd amrywiol Eryri, gyda'r pwyslais ar y tywydd yn Eryri - o dawelwch heulog i ddrama llawn cymylau. Cyfle i chi ddod o hyd i ymateb artistig i amgylchedd newidiol yn natur y bryniau, ar yr arfordir, ar hyd aberoedd a glannau afonydd. Bydd astudiaethau awyr agored yn ysbrydoliaeth ar gyfer cyfansoddiadau stiwdio ac i waith arbrofol.

« mwy o fanylion

Pin & Golch (© APCE)

Arlunio a Phaentio mewn Cyfryngau Cymysg

18 Medi i 20 Medi 2020

Bydd y pwyslais ar olygfeydd lliwgar yr hydref. Gyda choetiroedd, llynnoedd a gerddi o'n cwmpas, mae llawer i ddenu'r artist mewnol. Gweithiwch gydag unrhyw gyfryngau yr ydych yn eu hoffi, boed hynny’n ddyfrlliw, pen ac inc, acrylig, pastel, olewau, collage, chi biau'r dewis a gallwch gyfuno cyfryngau amrywiol hefyd. Byddwn yn gweithio mewn amgylchedd hyfryd. Magwch hyder a sgil gyda hyfforddiant un i un.

« mwy o fanylion

Paentio Botanegol (© APCE)

Cwrs Diploma Cymdeithas yr Artistiaid

4 Hydref i 9 Hydref 2020

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â thechnegau lluniadu a phaentio botanegol. Mae sgiliau arsylwi yn rhan bwysig iawn o gelf fotanegol felly anogir myfyrwyr i weithio 'o fywyd' trwy wneud astudiaethau manwl o enghreifftiau o blanhigion, dail, ffrwythau neu lysiau. Bydd trefnydd y cwrs Simon Williams yn tiwtora ar sail ymarferol un i un gan roi arweiniad ar arsylwadau, yn cynnig awgrymiadau ar liwiau a sut i baentio o gotiau sylfaen cychwynnol i dechnegau mwy rheoledig wrth rendro gweadau, diffiniadau cyfuchlin a thrawsnewidiadau lliw. Gellir defnyddio cyfryngau dyfrlliw a gouache ar y cwrs hwn. Mae croeso i chi wneud y mwyaf o'r cyfle hwn p'un a ydych chi'n fyfyriwr Diploma SBA cyfredol, yn gyn-fyfyriwr neu'n arlunydd uchelgeisiol nad yw'n rhan o'r cwrs Diploma ac yn awyddus i ddysgu technegau newydd.

« mwy o fanylion

Celf Botanegol (© APCE)

Celf Fotanegol mewn Pensil Lliw: Ffefrynnau Natur

9 Hydref i 11 Hydref 2020

Cyfle i astudio strwythurau a phatrymau planhigion a adewir yn yr hydref trwy arsylwi ar sgerbydau blodeuog blodau a dail neu'r amrywiaeth o gnau, codennau hadau, hadau neu ganghennau wedi'u gorchuddio â chen.

« mwy o fanylion

Cyfrwng Cymysg (© APCE)

Archwilio gyda Chyfryngau Cymysg

16 Hydref i 18 Hydref 2020

Mae'r cwrs cyffrous hwn ar gyfer peintwyr sy'n barod i archwilio syniadau newydd ac arbrofi gydag amrywiaeth o gyfryngau. Gan weithio ar bapur a chynfas a thrwy gyfuno paent, papurau crefft, papurau meinwe, inciau, acryligau, deunyddiau gweadog a deunyddiau organig, gellir sicrhau canlyniadau diddorol a chyffrous. Mae tirweddau, blodau a bywyd llonydd yn bynciau a fydd yn cael sylw. Mae cyfansoddiad, cynllunio tôn a lliw, sgiliau a thechnegau paentio i gyd yn feysydd a fydd yn cael eu harddangos a'u hymarfer trwy gydol y cwrs hwn.

« mwy o fanylion

Paentio'r Gwanwyn (© APCE)

Profiad Paentio yn y Gwanwyn!

12 Mawrth i 16 Mawrth 2021

Cwrs / gweithdy paentio, a fydd yn eich galluogi i ymlacio a mwynhau ychydig ddyddiau gan archwilio amrywiaeth o bynciau a chyfryngau paentio. Rhoddir cyfarwyddyd ac arweiniad trwy gydol y cwrs ar ffurf arddangosiadau a hyfforddiant un i un, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich gwaith celf ar eich cyflymder eich hun. Mae cyfansoddi, cynllunio'ch gwaith, sgiliau lluniadu a phaentio, theori lliw tôn i gyd yn feysydd sy'n cael sylw. Dyma gyfle gwych i ddatblygu ac ymarfer eich sgiliau, arbrofi ac archwilio syniadau a chyfrwng newydd gyda phobl o'r un anian ac o dan arweiniad tiwtor profiadol ac amyneddgar.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth

Landscape

NEWYDD! Golau Naturiol yn Eryri

19 Hydref i 23 Hydref 2020

Dyma'r adeg o'r flwyddyn sydd fwyaf cysylltiedig â lliw, ysblander yn y coed a'r machlud dros y môr. Mae'r cwrs hwn yn eich gwahodd i ddod i archwilio cyfansoddyn sylfaenol byd y ffotograffydd. Rhannwch eich meddyliau a gweithredu gyda'r rhai o'r un anian. Darganfyddwch yr agweddau niferus o olau sydd mor aml yn llawn rhwystredigaeth a llawenydd!

« mwy o fanylion

Diddordebau Arbennig

Caligraffi

NEWYDD! Trenau Teganau a Rheilffyrdd Model

7 Awst i 9 Awst 2020

Mae chwarae gyda threnau tegan ac adeiladu rheilffyrdd enghreifftiol wedi bod yn weithgareddau poblogaidd ers bron i ddau gan mlynedd. Mae llawer o reilffyrdd enghreifftiol wedi'u hysbrydoli gan dirwedd Eryri a chan ei diwydiant llechi. Mae'r cwrs hwn yn cymryd golwg ddifrifol heb sentiment ar gael hwyl a dysgu am reilffyrdd trwy fersiynau bach ohonynt, a bydd yn archwilio rhywedd, plentyndod a thyfu i fyny - gyda diwydiant sy'n aml wedi bod yn ddidrugaredd!

« mwy o fanylion

Lolfa (© Kristina Banholzer)

Penwythnos y Cyfeillion

2 Hydref i 4 Hydref 2020

Dros y penwythnos, bydd dewis o weithgareddau: cyfle i ymlacio, adloniant a chyfle i ddal i fyny gyda hen gyfeillion, yn ogystal â'r CCB.

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr (© Pixabay)

Cerddoriaeth Siambr

23 Hydref i 25 Hydref 2020

Yn dilyn tri chwrs cerddorfa linynnol hynod lwyddiannus, bydd y penwythnos cerddorol hwn unwaith eto yn cael ei gynnal a'i diwtora gan Louise Latham o Fanceinion.

« mwy o fanylion

Map a Chwmpawd

Hwyl wrth Chwarae Drymiau!

9 Ebrill i 11 Ebrill 2021

Mae drymio yn llawer o hwyl, mae'n ffordd dda o ganolbwyntio ac mae'n ffordd bwerus o greu cerddoriaeth gyda phobl eraill.

« mwy o fanylion