Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau

Rydym yn falch o allu cynnig cyrsiau newydd a chyffrous i chi eleni a fydd yn cael eu harwain gan arbenigwyr lleol newydd, yn ogystal ag ystod eang o gyrsiau poblogaidd eraill a fydd yn cael eu harwain gan ein tîm arferol o diwtoriaid brwdfrydig sy’n meddu ar gyfoeth o brofiad a gwybodaeth am wahanol bynciau.

Mae ein cyrsiau’n agored i bawb, ac nid oes angen unrhyw wybodaeth gefndirol yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond diddordeb yn y pwnc a pharodrwydd i ddysgu.

Gweler isod restr o ddolenni ar gyfer pob un o'n cyrsiau, wedi'u categoreiddio yn ôl pwnc. Maent yn cynnwys:

« Crefft
« Hanes ac Archaeoleg
« Bywyd Gwyllt
« Arlunio a Darlunio
« Ffotograffiaeth
« Diddordebau Arbennig
« Hyfforddiant Proffesiynol

Cerdded

Porth Meudwy

NEWYDD! Llwybr Arfordirol Llŷn

26 Gorffennaf i 31 Gorffennaf 2020

Cerddwch rai o rannau mwyaf dramatig y Llwybr Arfordirol a dysgwch am y bywyd gwyllt, hanes lleol, smyglwyr, llongddrylliadau a llawer mwy yn yr ardaloedd fyddwn ni'n ymweld â nhw.

« mwy o fanylion

Rheilffordd Ffestiniog

NEWYDD! Archwilio Eryri o Reilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

14 Medi i 18 Medi 2020

Cwrs byr yn archwilio'r ardal gan ddefnyddio Rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru gan gyfuno teithiau cerdded. Bydd eich arweinydd yn rhoi cipolwg ar rywfaint o hanes, tirwedd a ffawna a fflora ar hyd y llwybrffyrdd.

« mwy o fanylion

Cader Idris o Foel Caerynwch

Cerdded ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

18 Medi i 20 Medi 2020

Pwrpas y cwrs hwn yw rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu rhywbeth am hanes yr ardal a rhywfaint o'r llên gwerin wrth ymarfer eu Cymraeg. Mae arweinydd y cwrs yn diwtor Cymraeg proffesiynol a bydd yn cymryd amser i egluro geiriau, eu hystyr a'u defnydd.

« mwy o fanylion

Crefft

Urdd y Brodwyr (© APCE)

Urdd y Brodwyr

3 Ebrill i 5 Ebrill 2020

Penwythnos o frodio gyda: Joanne Frankel – ‘Design 2 Stitch’ Amanda Clayton – ‘A Little Book of Leaves’ Jenny Pepper – ‘Spiky Vessels’ Am ragor o wybodaeth a ffurflenni archebu, cysylltwch â Shirley Williams. shirleywilliams@puffinperch.co.uk

« mwy o fanylion

Creu Gemwaith

Gwehyddu gyda Gŵydd Incl

1 Mai i 3 Mai 2020

Treuliwch y penwythnos yn creu eich gwaith gwehyddu Gŵydd Incl chi eich hun. Mae Gŵydd Incl yn ddarn rhyfeddol o gludadwy o offer gwehyddu ac mae'r amrywiaeth o blethi a bandiau sy'n bosibl bron yn ddiddiwedd. Yn ystod y penwythnos rhoddir sylw i'r agweddau canlynol ar yr ŵydd Incl - sut mae'r ŵydd Incl yn gweithio, dewis edafedd, drafftio patrymau, defnyddio'r ŵydd Incl, gwehyddu a ffyrdd o ddefnyddio'ch plethwaith. Codir tâl bach am yr edafedd a ddefnyddir. Bydd Gwyddau Incl hefyd ar gael ac ar gael i'w prynu unwaith y bydd y cwrs drosodd.

« mwy o fanylion

Spinning Wheel (© SNPA)

Nyddu gyda Gwerthyd i Ddechreuwyr

17 Gorffennaf i 19 Gorffennaf 2020

Ymunwch ag un o droellwyr gwerthyd mwyaf blaenllaw'r DU am benwythnos yn meistroli'r grefft hynafol o nyddu gwerthyd. Cewch eich tywys trwy'r camau sydd eu hangen i gynhyrchu edafedd o nyddu sengl i blei. Bydd popeth fydd ei angen arnoch yn cael ei ddarparu.

« mwy o fanylion

Penwythnos Encil Nyddu

Gwneud Lledr

17 Gorffennaf i 19 Gorffennaf 2020

Mae lledr yn gyfrwng rhyfeddol i weithio gydag ef a gall rhoi eich naws personol eich hun iddo fod mor eang â dychymyg unigolyn. Byddwch yn dysgu am ledr a sut i ddefnyddio'r amrywiol offer. Byddwn yn gwneud eitemau amrywiol a phrosiect o'ch dewis. Bydd detholiad o ledr, swêd a stydiau, caewyr ac ati ar gael i'w prynu.

« mwy o fanylion

Pwyth Croes (© APCE)

Gweithdy Pwyth Croes

31 Awst i 4 Medi 2020

Cyfle i ddylunio a phwytho eich croes-bwyth eich hun mewn amgylchedd ysbrydoledig. Er bod pwyslais ar ddylunio a gwreiddioldeb, mae croeso i chi ddod â phrosiectau rydych chi'n eu mwynhau nad ydyn nhw o reidrwydd yn wreiddiol. Bydd ymweliadau â selogion crefftus a medrus gyda'r nodwydd yn eu hamgylchedd eu hunain yn gwella ac yn cyfrannu at eich mwynhad, eich sgiliau a'ch gwybodaeth.

« mwy o fanylion

Spinning Wheel (© SNPA)

NEWYDD! Yr Hir a'r Byr

9 Hydref i 11 Hydref 2020

Yr hir yw Lliain / llin a'r byr yw cotwm. Mae gan bob un ei heriau a'i harddwch ei hun. Treuliwch y penwythnos yn darganfod y technegau sydd eu hangen ar gyfer paratoi a nyddu pob un. Dysgwch sut i wisgo distaff a rhoi cynnig ar nyddu charkha.

« mwy o fanylion

Hanes ac Archaeoleg

Glofa Segur, Coed y Brenin

Rheilffyrdd Treftadaeth

11 Awst i 18 Awst 2019

Cwrs hirsefydlog a chyfeillgar sy’n cynnig cyfle i dreulio wythnos yn teithio ac yn archwilio rheilffyrdd cadwedig Gogledd a Chanolbarth Cymru.

« mwy o fanylion

Dosbarth Meistroli Canu Unawd

Llechi: O’r Dechreuad

16 Chwefror i 21 Chwefror 2020

Golwg ar y chwareli llechi cynharaf yn amrywiol ardaloedd llechi Gogledd Cymru.

« mwy o fanylion

Tales of the Mabinogion

Chwedlau'r Mabinogion

13 Mawrth i 15 Mawrth 2020

Mae Chwedlau’r Mabinogion ymhlith mytholeg bwysicaf Ewrop cynnar.

« mwy o fanylion

‘More Darwin in North Wales’

24 Ebrill i 26 Ebrill 2020

Yn ystod plentyndod, ei ddyddiau fel myfyriwr ac fel gwyddonydd blaenllaw treuliodd Charles Darwin amser yma yn ein rhan ni o'r byd. Fe wnaeth 'entomologeiddio' a 'daearegeiddio'. Byddwn yn ymweld â rhai o'r lleoliadau allweddol a ddylanwadodd ar ei feddwl.

« mwy o fanylion

Castell Penrhyn, 1880

NEWYDD! Thomas Telford a'i Ffordd

1 Mai i 3 Mai 2020

Ffordd bost Thomas Telford oedd un o lwyddiannau peirianneg mwyaf dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a rhoddodd Eryri ar y map. Adeiladwyd ei bontydd o haearn gyr a haearn bwrw yn ogystal â cherrig, ac roedd yn ymgorffori llawer o feddwl cyfoes am adeiladu ffyrdd. Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad i'w hanes a'i beirianneg. Bydd ymweliadau safle yn ein galluogi i archwilio rhai o'i nodweddion rhyfeddol niferus, a bydd sgyrsiau darluniadol yn darparu'r cyd-destun gwleidyddol a thechnegol i ddatblygiad y ffordd.

« mwy o fanylion

Rheilffordd Ffestiniog

Arwyddo'r Rheilffyrdd Cul II

8 Mai i 10 Mai 2020

Dyma'r cwrs poblogaidd hwn yn ei ôl unwaith eto a byddwn yn edrych ar y signalau ar Reilffordd Talyllyn. Bydd o ddiddordeb i'r rhai ohonoch sy’n chwilfrydig ynghylch sut mae rheilffyrdd cul yn cael eu rheoli ac fe fyddwn yn canolbwyntio'n benodol ar Reilffordd Talyllyn. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol - dim ond diddordeb mewn rheilffyrdd. Bydd aelodau'r cwrs yn cael golwg y tu ôl i'r llen ar sut mae'n gweithio.

« mwy o fanylion

Quarry 3

Archeoleg Ddiwydiannol Ymarferol

21 Mehefin i 27 Mehefin 2020

Mae llawer i'w ddysgu o hyd am y diwydiant llechi holl bwysig, sydd bellach wedi'i enwebu i gael statws Treftadaeth y Byd.

« mwy o fanylion

Castell Harlech

NEWYDD! Lleoedd Cysegredig yn Eryri

10 Gorffennaf i 12 Gorffennaf 2020

O fegalithau cynhanesyddol i gapeli ac eglwysi bydd ein harchwiliad o'r gofodau crefyddol a defodol hyn yn cynnwys ymweliadau ag Ardudwy hynafol a'r clwstwr o fannau addoli Cristnogol eithriadol yn nyffryn Conwy.

« mwy o fanylion

Am y Gymraeg (© APCE)

Am y Gymraeg

24 Gorffennaf i 26 Gorffennaf 2020

Ydych chi'n chwilio am borth i'r Gymraeg, llenyddiaeth a chân o'r amseroedd cynharaf hyd heddiw? Bydd y cwrs hwn yn archwilio hynodrwydd y Gymraeg a’i llenyddiaeth mewn ffordd hwyliog a hygyrch. Mae'n addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o'r Gymraeg, ond mae hefyd yn anelu at roi mewnolwg newydd i siaradwyr Cymraeg ar bob lefel.

« mwy o fanylion

Hen Reilffyrdd (© APCE)

Rheilffyrdd Treftadaeth

9 Awst i 15 Awst 2020

Cwrs hir sefydlog a chyfeillgar, sy'n cynnig cyfle i dreulio wythnos yn teithio ac archwilio rheilffyrdd cadwedig Gogledd a Chanolbarth Cymru. Cynhelir ymweliadau â'r rheilffyrdd ynghyd ag ymweliad y tu ôl i'r llenni â'r gweithdai. Bydd y cwrs yn edrych ar ddatblygiadau cyfredol ac arfaethedig y rheilffyrdd, sydd wedi'u lleoli mewn golygfeydd ysblennydd. Bydd sgyrsiau gyda'r nos hefyd ar bynciau perthnasol i reilffyrdd.

« mwy o fanylion

Crëyr Glas

NEWYDD! Ôl troed Robert Graves

4 Medi i 6 Medi 2020

Mae gan R. von Ranke Graves (1895 - 1985), bardd a nofelydd hanesyddol, dringwr creigiau a swyddog y Fyddin gysylltiadau cryf ag Eryri. Treuliodd ei deulu eu gwyliau yn Harlech. Crwydrodd odre'r Rhinogydd a dringo yn Eryri. Byddwn yn ymweld â rhai o'i 'leoedd arbennig o' a byddwn yn archwilio presenoldeb y dirwedd hon yn ei fywyd cynnar.

« mwy o fanylion

Llechi i'r Môr (© APCE)

NEWYDD! Diwydiant Llechi Gwynedd

11 Medi i 13 Medi 2020

Mae diwydiant llechi Gwynedd bellach yn cael ei ystyried gan UNESCO am statws Treftadaeth y Byd. Mae'r cwrs hwn yn archwilio sut y mae ei dirweddau pwerus a thrawiadol a'i phobl gwydn wedi cael eu darlunio mewn paentiadau, engrafiadau, ffotograffiaeth, ffilm a chyfryngau gweledol eraill, a sut y gwnaethant wneud y traddodiad artistig brodorol cryf a adlewyrchir yn y cerfiadau llechi ac mewn ffurfiau artistig modern yn bosib.

« mwy o fanylion

Am y Gymraeg (© APCE)

Am y Gymraeg

9 Hydref i 11 Hydref 2020

Ydych chi'n chwilio am borth i'r Gymraeg, llenyddiaeth a chân o'r amseroedd cynharaf hyd heddiw? Bydd y cwrs hwn yn archwilio hynodrwydd y Gymraeg a’i llenyddiaeth mewn ffordd hwyliog a hygyrch. Mae'n addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o'r Gymraeg, ond mae hefyd yn anelu at roi mewnolwg newydd i siaradwyr Cymraeg ar bob lefel.

« mwy o fanylion

Bywyd Gwyllt

Gwanwyn ym Mhlas Tan y Bwlch (© APCE)

Y Gwanwyn yng Ngerddi Eryri

30 Mawrth i 3 Ebrill 2020

Cwrs hynod ddiddorol yn ystod y gwanwyn ar erddi Eryri a Gogledd Cymru dan arweiniad yr arbenigwr gerddi Tony Russell. Dewisir gerddi yr ymwelir â hwy o'r rhai a ganlyn, yn dibynnu ar y tymor, yr adeg blodeuo a'r tywydd. Bodnant, Planhigion Fferm Crug, Castell Penrhyn, Plas Brondanw, Plas Cadnant, Plas Newydd, Plas Tan y Bwlch, Plas Yn Rhiw a Phortmeirion.

« mwy o fanylion

Mêl o Blas Tan y Bwlch (© SNPA)

NEWYDD! Bywyd Gwyllt ym mis Mehefin

1 Mehefin i 5 Mehefin 2020

Cyfres o deithiau cerdded mewn gwahanol gynefinoedd, arfordirol, coetiroedd a mynydd, ar adeg gorau'r flwyddyn o ran bywyd gwyllt. Bydd cyfoeth o amrywiaeth, gyda chyfeiriadau helaeth at hanes a llên gwerin am yr hyn a welwn.

« mwy o fanylion

Coed (© APCE)

Golwg agosach ar Goed

10 Gorffennaf i 12 Gorffennaf 2020

Dyma gyflwyniad addysgiadol, hwyliog a difyr i fyd coed. Wedi'i anelu at bobl nad ydynt yn weithwyr proffesiynol, bydd yn cynnwys coed brodorol, bythwyrdd, coed collddail, coed gardd addurnol a chonwydd.

« mwy o fanylion

Glöyn byw (© British Wildlife)

Gloÿnnod Byw a Gwyfynod

20 Gorffennaf i 24 Gorffennaf 2020

Mwynhewch y cyfle hwn i weld llawer o loÿnnod byw ar ddiwedd yr haf ar y Gogarth, Llandudno gan gynnwys y Lasiommata megera, y Grothell, y ‘Brown Argus’ a bydd siawns o weld y Glesyn Serennog a'r Glöyn Tywyll Brithwyrdd. Bydd goleuadau arsylwi trydan yn cael eu gweithredu ar y tiroedd yn y Plas yn y gobaith o ddenu cyfoeth amrywiol o Loÿnnod Byw a Gwyfynod. Mae dros 100 o rywogaethau o wyfynod yn cael eu cofnodi'n aml ar gyrsiau yn y Plas.

« mwy o fanylion

Pysgota Plu (© Pixabay)

Pysgota Plu

9 Awst i 14 Awst 2020

Beth am ymuno â’r Pencampwr Byd Castio Plu a’r cyflwynydd teledu Hywel Morgan yn ystod y profiad pysgota gwych hwn yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Arlunio a Darlunio

Spring Painting Experience!

Spring Painting Experience!

13 Mawrth i 17 Mawrth 2020

Cwrs / gweithdy paentio a fydd yn eich galluogi i ymlacio a mwynhau pum diwrnod yn archwilio amrywiaeth o bynciau a chyfryngau paentio.

« mwy o fanylion

Celf Botanegol (© APCE)

Cwrs Diploma Cymdeithas yr Artistiaid Botanegol

3 Mai i 8 Mai 2020

Bydd y cwrs hwn yn rhoi canllaw i'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer paentio botanegol o hanfodion defnyddio llyfr braslunio a gweithio yn y maes i dechnegau lluniadu gwaith celf terfynol, lliw a phaent. Bydd dau diwtor yn darparu arddangosiadau ac arweiniad ymarferol Simon Williams SBA GM a Claire Ward SBA. Mae'r cwrs yn agored i'r rhai nad ydynt yn ymgymryd â'r Diploma SBA.

« mwy o fanylion

Celf Fotanegol mewn Pensil Lliw

Celf Botanegol mewn Pensil Lliw: Ffefrynnau Hwyr y Gwanwyn

8 Mai i 10 Mai 2020

Cyfle i bortreadu rhai o'r planhigion ar yr adeg hon pan fo'r trawsnewid yn digwydd o fylbiau i flodau'r gwanwyn i'r ffrwydriad o liw ddechrau'r haf.

« mwy o fanylion

Teras Plas (© APCE)

Adeiladau a Gerddi mewn Pen a Golch

5 Mehefin i 7 Mehefin 2020

Nod y cwrs paentio hwn yw archwilio technegau gyda dyfrlliwiau ac inc.

« mwy o fanylion

Howard Coles

NEWYDD! Paentio Tirwedd yn Greadigol

10 Mehefin i 14 Mehefin 2020

Cwrs byr pleserus sy'n darparu cyfleoedd i baentio agweddau o’r dirwedd ar adeg hyfryd o'r flwyddyn. Cewch eich hannog i weithio gyda hyder ac arddull mewn unrhyw gyfryngau a chydag agwedd amrywiol a dychmygus tuag at gyfarwyddyd, arddangosiadau a’r ymarfer ei hun, a'r nod yw bod myfyrwyr o bob gallu yn gweld y cyfuniad o hyfforddiant a'r dirwedd fel elfennau gwerth chweil a phleserus.

« mwy o fanylion

Darlunio, Arlunio a Braslunio

Arlunio a Phaentio mewn Pen, inc a dyfrlliw

10 Gorffennaf i 12 Gorffennaf 2020

Mae cyfuniad hyfryd o olchiadau lliw du amlinellol a thryloyw, gwaith pen yn rhoi cryfder ychwanegol i lun ac yn miniogi manylion a gweadau. Gellir llwytho nib dur gyda dyfrlliw yn ogystal ag inc. Mae pen a dyfrlliw yn gyfuniad rhagorol.

« mwy o fanylion

Paentio Fflora a Ffawna - Planhigion a Pheillwyr

26 Gorffennaf i 31 Gorffennaf 2020

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfuno celf fotaneg â hanes natur a phaentio bywyd gwyllt, yna dyma'r cwrs i chi. Yn ôl unwaith eto am ei fod mor boblogaidd, bydd Simon yn rhoi cwrs ymarferol yn dangos technegau paentio mewn gouache (a ffefrir ar gyfer bywyd gwyllt) a dyfrlliw.

« mwy o fanylion

Cyfrwng Cymysg

Trawsnewid Eich Celf “Y Tu Allan i'r Blwch”

2 Awst i 7 Awst 2020

This workshop is a creative approach for students who feel their painting needs the vitality and verve demonstrated in contemporary art including abstraction.

« mwy o fanylion

Castle

Paentio yn Eryri

31 Awst i 4 Medi 2020

Cwrs o baentio a thynnu lluniau yn yr awyr agored yn nhirwedd amrywiol Eryri, gyda'r pwyslais ar y tywydd yn Eryri - o dawelwch heulog i ddrama llawn cymylau. Cyfle i chi ddod o hyd i ymateb artistig i amgylchedd newidiol yn natur y bryniau, ar yr arfordir, ar hyd aberoedd a glannau afonydd. Bydd astudiaethau awyr agored yn ysbrydoliaeth ar gyfer cyfansoddiadau stiwdio ac i waith arbrofol.

« mwy o fanylion

Pin & Golch (© APCE)

Arlunio a Phaentio mewn Cyfryngau Cymysg

18 Medi i 20 Medi 2020

Bydd y pwyslais ar olygfeydd lliwgar yr hydref. Gyda choetiroedd, llynnoedd a gerddi o'n cwmpas, mae llawer i ddenu'r artist mewnol. Gweithiwch gydag unrhyw gyfryngau yr ydych yn eu hoffi, boed hynny’n ddyfrlliw, pen ac inc, acrylig, pastel, olewau, collage, chi biau'r dewis a gallwch gyfuno cyfryngau amrywiol hefyd. Byddwn yn gweithio mewn amgylchedd hyfryd. Magwch hyder a sgil gyda hyfforddiant un i un.

« mwy o fanylion

Paentio Botanegol (© APCE)

Cwrs Diploma Cymdeithas yr Artistiaid

4 Hydref i 9 Hydref 2020

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â thechnegau lluniadu a phaentio botanegol. Mae sgiliau arsylwi yn rhan bwysig iawn o gelf fotanegol felly anogir myfyrwyr i weithio 'o fywyd' trwy wneud astudiaethau manwl o enghreifftiau o blanhigion, dail, ffrwythau neu lysiau. Bydd trefnydd y cwrs Simon Williams yn tiwtora ar sail ymarferol un i un gan roi arweiniad ar arsylwadau, yn cynnig awgrymiadau ar liwiau a sut i baentio o gotiau sylfaen cychwynnol i dechnegau mwy rheoledig wrth rendro gweadau, diffiniadau cyfuchlin a thrawsnewidiadau lliw. Gellir defnyddio cyfryngau dyfrlliw a gouache ar y cwrs hwn. Mae croeso i chi wneud y mwyaf o'r cyfle hwn p'un a ydych chi'n fyfyriwr Diploma SBA cyfredol, yn gyn-fyfyriwr neu'n arlunydd uchelgeisiol nad yw'n rhan o'r cwrs Diploma ac yn awyddus i ddysgu technegau newydd.

« mwy o fanylion

Celf Botanegol (© APCE)

Celf Fotanegol mewn Pensil Lliw: Ffefrynnau Natur

9 Hydref i 11 Hydref 2020

Cyfle i astudio strwythurau a phatrymau planhigion a adewir yn yr hydref trwy arsylwi ar sgerbydau blodeuog blodau a dail neu'r amrywiaeth o gnau, codennau hadau, hadau neu ganghennau wedi'u gorchuddio â chen.

« mwy o fanylion

Cyfrwng Cymysg (© APCE)

Archwilio gyda Chyfryngau Cymysg

16 Hydref i 18 Hydref 2020

Mae'r cwrs cyffrous hwn ar gyfer peintwyr sy'n barod i archwilio syniadau newydd ac arbrofi gydag amrywiaeth o gyfryngau. Gan weithio ar bapur a chynfas a thrwy gyfuno paent, papurau crefft, papurau meinwe, inciau, acryligau, deunyddiau gweadog a deunyddiau organig, gellir sicrhau canlyniadau diddorol a chyffrous. Mae tirweddau, blodau a bywyd llonydd yn bynciau a fydd yn cael sylw. Mae cyfansoddiad, cynllunio tôn a lliw, sgiliau a thechnegau paentio i gyd yn feysydd a fydd yn cael eu harddangos a'u hymarfer trwy gydol y cwrs hwn.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth

Cader Idris

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol

13 Mawrth i 15 Mawrth 2020

Dewch â’ch camera gyda chi wrth grwydro tirlun godidog Eryri, â’r gwyrddni cynnar a golau clir y gwanwyn.

« mwy o fanylion

Nikon D3s

Camera yn Eryri

27 Ebrill i 1 Mai 2020

Nod y cwrs gwanwyn hwn yw cipio sawl agwedd ar Eryri gyda chamera. Mae mynyddoedd, arfordiroedd, coedwigoedd ac afonydd i gyd yn elfennau gweledol cyffrous o'r Parc Cenedlaethol hardd hwn. Dewch i wella'ch ffotograffiaeth a dod ychydig yn agosach at harddwch Eryri.

« mwy o fanylion

Diddordebau Arbennig

Caligraffi

NEWYDD! Trenau Teganau a Rheilffyrdd Model

7 Awst i 9 Awst 2020

Mae chwarae gyda threnau tegan ac adeiladu rheilffyrdd enghreifftiol wedi bod yn weithgareddau poblogaidd ers bron i ddau gan mlynedd. Mae llawer o reilffyrdd enghreifftiol wedi'u hysbrydoli gan dirwedd Eryri a chan ei diwydiant llechi. Mae'r cwrs hwn yn cymryd golwg ddifrifol heb sentiment ar gael hwyl a dysgu am reilffyrdd trwy fersiynau bach ohonynt, a bydd yn archwilio rhywedd, plentyndod a thyfu i fyny - gyda diwydiant sy'n aml wedi bod yn ddidrugaredd!

« mwy o fanylion

Lolfa (© Kristina Banholzer)

Penwythnos y Cyfeillion

2 Hydref i 4 Hydref 2020

Dros y penwythnos, bydd dewis o weithgareddau: cyfle i ymlacio, adloniant a chyfle i ddal i fyny gyda hen gyfeillion, yn ogystal â'r CCB.

« mwy o fanylion

Hyfforddiant Proffesiynol

Mynediad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, y Gyfraith a Rheolaeth

2 Mawrth i 6 Mawrth 2020

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg

« mwy o fanylion

Rydym yn ddiolchgar dros ben am gefnogaeth barhaus ein cwsmeriaid, boed hen neu newydd, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac rydym yn gobeithio y gallwn eich croesawu ar un o’r cyrsiau sydd yn y llyfryn hwn.

Tîm Plas Tan y Bwlch

Mae’r rhan fwyaf o’r cyrsiau, ar wahân i’r rhai sydd yn amlwg yn cael eu cynnal dan do, yn cynnwys cerdded ar wahanol lefelau o ymdrech. Gall ein harweinwyr cyrsiau profiadol synhwyro gallu’r aelodau a threfnu’r gweithgaredd yn unol â hynny, gan gymryd mympwyon y tywydd ac amodau eraill i ystyriaeth. Mae rhaglen fanwl y cwrs yn dynodi’r lefel o ffitrwydd sydd ei angen.

Ein Cyrsiau

Mae’r ffi ar gyfer eich cwrs yn cynnwys y llety, yr holl brydau bwyd o ginio nos ar y diwrnod y byddwch yn cyrraedd i ginio ar y diwrnod ymadael, yr hyfforddiant a’r cludiant ar ymweliadau maes. Efallai y bydd costau ychwanegol ar ambell gwrs e.e. mynediad i atyniadau a theithiau ychwanegol; ond bydd hyn yn cael ei nodi’n glir ar raglen y cwrs unigol.

Archebu

Mae’n bosibl archebu eich lle ar-lein neu drwy lenwi’r ffurflen archebu swyddogol a’i hanfon gyda blaendal na ellir ei ddychwelyd o £50 (dylid gwneud sieciau’n daladwy i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Byddwch yn derbyn gair i gydnabod derbyn eich archeb a rhaglen y cwrs. Bydd gweddill tâl y cwrs yn daladwy chwe wythnos cyn ei ddechrau.

Ymwelwyr Dibreswyl

Mae croeso i ymwelwyr dibreswyl ymuno ag unrhyw gwrs am ran o’r dyddiau neu ddyddiau llawn os oes lle. Y ffi yw £45 y diwrnod a phrydau bwyd yn ychwanegol os dymunir - cinio £15.50, pecyn bwyd £7.15 a chinio nos £18.50.

Telerau Canslo

Os bydd angen canslo, yna fe godir y ffioedd a ganlyn:

  • Tynnu’n ôl mwy na 6 wythnos cyn y cwrs - blaendal yn unig
  • Tynnu’n ôl rhwng 6 a 4 wythnos cyn y cwrs - 60% o gost y cwrs
  • Tynnu’n ôl llai na 4 wythnos cyn y cwrs - 80% o gost y cwrs
  • Peidio â chyrraedd neu adael cyn i’r cwrs orffen – y gost lawn

Rydym yn argymell eich bod yn trefnu eich yswiriant canslo gwyliau eich hun. Os bydd rhaid i ni ganslo’r cwrs, rhoddir gwybod i chi mewn da bryd a dychwelir y ffioedd a’r blaendal yn llawn. Mae’r cyrsiau hamdden yn cynnwys T.A.W. ar y gyfradd safonol.

Gostyngiadau

Ail ymweliad - mae hwn ar gael ar eich ail ymweliad preswyl a’r rhai dilynol ar gwrs cyhoeddus.

Cyflwyno ffrind - i fod yn gymwys, dewch â ffrind sydd heb fod ar gwrs o’r blaen, ar unrhyw gwrs preswyl yn y rhaglen hon. Anfonwch ffurflen archebu eich ffrind gyda’ch un chi. I hawlio unrhyw ostyngiad, ticiwch y blwch priodol ar eich ffurflen archebu.

Mae’r gostyngiadau a ganlyn ar gael:

  • £20.00 oddi ar gyrsiau hyd at 3 diwrnod
  • £50.00 oddi ar gyrsiau o 4 diwrnod neu fwy