Snowdonia National Park strapline

Allrwyd Staff

Plas Tan y Bwlch

alt=

Mewngofnodi i Allrwyd Staff ac Aelodau APCE

Mewngofnodwch er mwyn cael mynediad i'r adran hon o wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.Cwestiynau Cyffredin - Ddogfen Ymgynghori

Cwestiynau a godwyd mewn perthynas â Chynllunio (Paragraff 4.3.2 o'r ddogfen ymgynghori)

Nid oes sôn am y tîm gorfodaeth / cydymffurfiaeth - neu a ydynt wedi'u cynnwys dan y teitl Rheoli Datblygu?
Ydy, mae'r tîm gorfodi / cydymffurfio wedi cael ei gynnwys o dan RhD.

Beth yw'r meysydd y gwasanaeth nad ydynt yn 'wydn' ar hyn o bryd, sydd angen eu gwella?
Gallai nifer o agweddau ar y gwasanaeth wynebu'r broblem o beidio â bod yn wydn. Mae nifer cymharol isel o Swyddogion Polisi Cynllunio, Swyddogion RhD, Pensaer Cadwraeth, Swyddogion Gorfodi a Thechnegwyr - gallai salwch 1 neu 2 o bobl yn unrhyw un o'r is-feysydd hyn achosi problemau i wydnwch yr adran. Nod y cynnig yw lliniaru rhag y tebygolrwydd o beidio â bod yn wydn.

Sut fydd yr uno yn effeithio ar staff?
Bydd staff yn cyfrannu at amcanion cyffredinol yr adran Gynllunio gyfan, yn hytrach nag yn benodol at RhD / Gorfodaeth neu'r adran Bolisi neu Dreftadaeth Adeiledig ac ati. Ac eithrio'r effaith ar y gwasanaeth presennol ni fydd y newidiadau yn sylweddol. Yn anochel, bydd derbyn y cais am ddiswyddiad gwirfoddol gan un o'r technegwyr yn cael effaith ar drefniadau gweithio staff.

A fydd hyn yn golygu bod yr adran yn cael ei chyfuno ac yn gweithredu o dan un pennaeth gwasanaeth?
Ydy, rhagwelir mai un pennaeth gwasanaeth fydd yna.

Os felly, a fydd hyn yn golygu bod un swydd pennaeth gwasanaeth yn destun diswyddiad?
Byddem yn rhagweld y deuir o hyd i swydd addas arall i'r pennaeth gwasanaeth arall (gydag unrhyw warchodaeth cyflog yn unol â'r hyn a nodwyd yn y polisïau perthnasol) neu, pe na bai hynny'n bosibl, byddai'n sefyllfa diswyddo.

Pa swyddogion cynllunio fydd gan swydd ddisgrifiadau safonol? - a fydd hyn yn golygu bod swyddogion cynllunio yn swyddogion RhD a Pholisi ac yn ymdrin â'r ddau wasanaeth?
Ydy, rhagwelir y gallai swyddogion gyfrannu at bob adran o fewn yr adran (gan gynnwys Polisi, RhD, Gorfodaeth). Fodd bynnag, byddai'r newid gwirioneddol yn dibynnu ar flaenoriaethau'r Pennaeth Adran.

A fyddwn i gyd yn eistedd mewn un ystafell?
Mae hyn yn ansicr - bydd angen edrych ar hyn o ystyried ad-drefnu'r Awdurdod yn ehangach.

Pa gymorth 'arbenigol' arall a gyfeirir ato?
Gallai hyn gynnwys ecoleg, coedlannau / coed, adeiladau rhestredig, meysydd cadwraeth ond rydym yn hapus i holi barn ar hyn fel rhan o'r ymgynghoriad.