Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Maes y Waen, Penmachno

Beddgelert

Apeliadau

Os byddwn yn gwrthod rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer eich cais, fe fyddwch bob amser yn cael esboniad ysgrifenedig o’n rhesymau dros wneud hynny.

Os yw’r rhesymau hynny’n aneglur yn eich barn chi, mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod y mater. Ar ôl trafod y materion sy’n codi, efallai y gwelwch ei bod yn bosibl addasu eich cais gwreiddiol a’i ailgyflwyno. Cewch wneud hynny cyn pen blwyddyn o ddyddiad gwrthod y cais, ac yn y mwyafrif o achosion ni fydd yn golygu talu ffi ychwanegol.

Fy hawl i gyflwyno apêl

Os gwrthodir eich cais cynllunio neu os caniateir y cais gydag amodau sy’n amhriodol yn eich barn chi, gallwch gyflwyno apêl i’r Arolygiaeth Gynllunio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Bydd gennych chwe mis o ddyddiad y rhybudd penderfynu a anfonwyd atoch i wneud hynny.

Beth ddylwn i ei ystyried?

Wrth benderfynu a ydych am wneud apêl ai peidio, fe ddylech gofio bod y tebygolrwydd o lwyddo mewn apêl yn dibynnu ar rinweddau eich cais a sut mae’n cyd-fynd â pholisïau lleol a chenedlaethol. Nid yw’n debygol yr ystyrir bod eich amgylchiadau personol yn bwysicach nag unrhyw ystyriaethau cynllunio sylweddol.

Seilir ein penderfyniadau cynllunio ar bolisïau Cynllun Lleol Eryri yn bennaf, sef y cynllun datblygu ar gyfer y Parc Cenedlaethol cyfan. Un ffactor pwysig y bydd yr Arolygiaeth Gynllunio yn ei ystyried yw p’un ai yw eich cais yn groes i bolisïau’r Cynllun hwnnw ai peidio.

Mae yna hefyd polisiau a weithredir yn genedlaethol. Byddir hefyd yn ystyried p’un a yw eich cais yn cydymffurfio â’r rheiny.

Sut allaf wneud apêl?

Gallwch apelio drwy ddilyn y ddolen isod ac ymweld a'r gwefan Porth Cynllunio, yno mae gwybodaeth ar sut i ddefnyddio'r Gwasanaeth Cynllunio Gwaith Achos ac apelio ar-lein. Dim ond yr ymgeisydd sydd a hawl i apelio yn erbyn penderfyniad.

Gallwch hefyd Apelio os yw'n ymwneud a'r canlynol:

 • Apêl Deilydd Ty
 • Apêl Cynllunio
 • Apêl o Orfodaeth
 • Adeilad Rhestredig
 • Apêl Adeilad Rhestredig mewn Ardal Gadwraeth
 • Apêl o Orfodaeth mewn Ardal Gadwraeth
 • Apêl Tystysgrifau Datblygiad Cyfreithlon
 • Apêl Hysbysiad

« Gwneud Apêl (agor ffenestr newydd)

Gallwch hefyd apelio trwy ddefnyddio ffurflen swyddogol sydd ar gael gan Yr Arolygaeth Gynllunio, Adeilad Crown, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

Sut fydd yr apêl yn cael ei gynnal?

Ymdrinnir ag oddeutu 80% o apeliadau o dan y weithdrefn ysgrifenedig. Penderfynir ar y cais ar sail yr wybodaeth a gyfnewidir yn ysgrifenedig rhyngom ni a chi. Dyma’r ffordd gyflymaf a rhataf o gyflwyno apêl.

Ymdrinnir â nifer fach o apeliadau mewn gwrandawiad neu ymchwiliad. Bydd cynnal ymchwiliad yn golygu treulio mwy o amser ac arian ar yr achos, ond bydd yn gyfle i chi herio unrhyw dystiolaeth wyneb yn wyneb.

Am ragor o wybodaeth i’ch helpu i benderfynu p’un a yw cyflwyno apêl yn briodol ai peidio, gweler llyfryn yr Arolygiaeth Gynllunio ‘Gwneud eich apêl gynllunio’, sydd ar gael yn nerbynfa ein pencadlys. Mae’r llyfryn yn esbonio’r broses lawn yn fanwl.

Edrych ar apêl cynllunio neu orfodaeth

Er mwyn gweld achosion sydd wedi, neu ar fin cael eu penderfynu gan yr Arolygaeth Gynllunio sydd yn cael ei ddiweddaru'n ddyddiol, ewch i'r Porth Cynllunio drwy ddefnyddio'r ddolen 'Chwilio am Apêl' isod.

 1. Rhowch Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn y blwch Awdurdod Cynllunio Lleol.
 2. Ychwanegwch unrhyw fanylion eraill.
 3. Dewisiwch 'chwilio am achos'. Mi fydd tudalen ganlyniadau yn ymddangos.

« Chwilio am Apêl (agor ffenestr newydd)

Beth ddylwn ei wneud os wyf yn dymuno cwyno am y gwasanaeth a gefais?

Mae gennym drefn gwyno fewnol y gallwch ei defnyddio. Nid oes rhaid i chi ddisgwyl i benderfyniad gael ei wneud ar eich cais cyn cwyno, mae’n bosibl i chi wneud hynny ar unrhyw adeg.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.