Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Poblogaeth ac Aelwydydd

Dosrannu Amcanestyniadau Rhanbarthol Gogledd Cymru o’r Boblogaeth, Aelwydydd ac Anheddau.

Mae polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru yn adnabod amcanestyniadau aelwydydd cenedlaethol ac is-genedlaethol diweddaraf y Cynulliad fel y man cychwyn ar gyfer asesu’r angen am dai. Mae’r polisi yn nodi y dylai awdurdodau cynllunio lleol weithio ar y cyd, a gyda rhanddeiliaid priodol i bennu i bob awdurdod amcanestyniadau aelwydydd Llywodraeth y Cynulliad, neu gytuno ar eu hamcanestyniadau eu hunain yn seiliedig ar bolisïau.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi eu hamcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd (seiliedig ar 2003) ar gyfer rhanbarth Gogledd Cymru ar gyfer 2003-2026.

Ar gyfer proses y Cynllun Datblygu Lleol mae’n angenrheidiol ystyried effaith yr amcanestyniadau ar lefel lleol. Yn 2007 fe wnaeth awdurdodau cynllunio Gogledd Cymru ystyried effaith posib y cynnydd yn amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd ar gyfer pob awdurdod cynllunio lleol.

Fel rhan o’r gwaith yma cynhyrchwyd papur sydd yn rhoi manylion y fethodoleg a ddefnyddiwyd.

Ym mis Mai 2007 daeth amrywiaeth o randdeiliaid allweddol yn cynrychioli buddiannau economaidd ac amgylcheddol o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol at ei gilydd i drafod materion a goblygiadau'r papur. Mae’r allbwn o’r digwyddiad rhanbarthol wedi cael ei goladu i mewn i adroddiad a ellir ei ddarllen trwy gwelir isod.