Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Cynllunio a'r Iaith Gymraeg

Y ffordd ymlaen

Dyma grynodeb o’r gwaith a wnaed gan gonsortiwm o sefydliadau yn cynnwys awdurdodau lleol, Bwrdd yr Iaith, Ffederasiwn yr Adeiladwyr Tai a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r papur hwn yn grynhoad o gydymdrechion yr holl bartneriaid sydd â budd mewn ennill gwell dealltwriaeth o’r berthynas rhwng cynllunio defnydd tir a’r iaith Gymraeg er mwyn hybu lles yr iaith a chymeriad diwylliannol cymunedau lleol. Nid yw’n bolisi gan unrhyw un o’r cyrff sy’n cymryd rhan.

Mae'n cyflwyno:

  • Y cefndir cyffredinol;
  • Y cyd-destun ar gyfer yr astudiaeth;
  • Nodau ac amcanion yr astudiaeth;
  • Trosolwg o waith yr ymgynghorwyr;
  • Casgliadau;
  • Argymhellion.