Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Tai Fforddiadwy

Mae prinder tai fforddiadwy yn fater cenedlaethol ac yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu nifer o gymunedau yn Eryri.

Tai Fforddiadwy, Maes y Waen, Penmachno

Tai Fforddiadwy, Maes y Waen, Penmachno (© APCE)

Felly pam nad ydym yn adeiladu mwy o dai?

Nid yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n adeiladu tai, ac nid yw ychwaith yn awdurdod tai.  Serch hynny, fel yr Awdurdod sy’n gyfrifol am gynllunio ym Mharc Cenedlaethol Eryri, rydym yn ceisio sicrhau bod adeiladau newydd neu drosiadau o fath sy’n angenrheidiol i bobl sy’n byw ac yn gweithio’n lleol.

Rydym yn gwneud hyn drwy:

  • ein polisïau yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri ac ein Canllaw Cynllunio Atodol ar Dai Fforddiadwy
  • cefnogi gwaith y ddau Hwyluswyr Tai Gwledig sy’n gweithio ar ran y cymunedau lleol i gynnal arolygon ar anghenion o ran tai, a dod o hyd i atebion wedi’u teilwra i fodloni anghenion tai lleol a bennwyd. Mae Hwyluswyr Tai Gwledig ar gyfer y rhannau hynny o’r Parc Cenedlaethol sydd yng Ngwynedd ac yng Nghonwy.
  • gweithio’n agos ag Awdurdod Tai Lleol Gwynedd ac Awdurdod Tai Lleol Conwy.
  • gweithio’n agos â’r cymdeithasau tai sy’n gweithredu ym Mharc Cenedlaethol Eryri, sef Grwp Cynefin, Adra a Cartrefi Conwy. Mae gan y cymdeithasau hyn eiddo i’w rhentu neu i brynu cyfran ohonynt, neu gallwch gofrestru eich diddordeb mewn perchenogaeth Cartref Fforddiadwy gyda hwy.

Beth a olygir â thai fforddiadwy i fodloni angen lleol?

Mae tai fforddiadwy’n cynnwys tai rhent cymdeithasol, tai rhent fforddiadwy a thai canolradd, sy’n cael eu darparu i aelwydydd cymwys ag angen o ran tai. Rhaid i ddarpar feddianwyr tai fforddiadwy hefyd fodloni’r meini prawf person lleol. Mae’r diffiniad o ‘angen ty’ a ‘lleol’ yn ymddangos ar dudalennau 80-81 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri.

I gael esboniad o ddiffiniadau tai fforddiadwy Llywodraeth Cymru yr ydym ni’n eu defnyddio, edrychwch ar Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy Llywodraeth Cymru.

Rydym yn defnyddio cytundebau cyfreithiol, a elwir yn Gytundebau Adran 106, i sicrhau bod tai’n parhau i fod yn fforddiadwy i berson lleol, nid yn unig ar gyfer y preswylydd cyntaf, ond hefyd ar gyfer trigolion eraill yn y dyfodol.

Rwy’n dymuno adeiladu tŷ neu ddatblygiad newydd. Beth ddylwn i wybod?

Rydym wedi paratoi nodyn canllaw ar gyfer ymgeiswyr sy’n bwriadu cyflwyno cais cynllunio am dŷ fforddiadwy i fodloni anghenion lleol.

Gwybodaeth ar gyfer Ymgeiswyr sy’n cyflwyno cais cynllunio am Dai Fforddiadwy.

Dogfennau defnyddiol eraill:

Cynllun Datblygu Lleol Eryri (tud. 76-82 ar gyfer polisiau perthnasol a restrir isod)

  • Polisi Strategol G: Tai
  • Polisi Datblygu 30: Tai Fforddiadwy
  • Polisi Datblygu 11: Tai Fforddiadwy ar Safleoedd Eithriedig

Canllaw Cynllunio Atodol ar Dai Fforddiadwy

Mae copi o gytundeb cyfreithiol Adran 106 ar gael gan Adran Gyfreithiol yr Awdurdod.

Mae Tai Teg yn gofrestr o bobl gyda diddordeb mewn perchnogi tŷ lle nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu fforddio prynu ar y farchnad agored. Dilynwch y ddolen gyswllt i’w gwefan ar gyfer ymholiadau neu er mwyn cofrestru eich manylion.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach ynglŷn â sut i gael cyngor cyn cyflwyno cais Cynllunio.

Am gyngor pellach, gallwch gysylltu â’n Swyddogion Cynllunio ar 01766 770274 neu anfonwch neges e-bost at cynllunio@eryri.llyw.cymru