Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Tai Fforddiadwy

Mae prinder tai fforddiadwy yn fater cenedlaethol ac yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu nifer o gymunedau yn Eryri.

Tai Fforddiadwy, Maes y Waen, Penmachno

Tai Fforddiadwy, Maes y Waen, Penmachno (© APCE)

Felly pam nad ydym yn adeiladu mwy o dai?

Nid yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n adeiladu tai, ac nid yw ychwaith yn awdurdod tai.  Serch hynny, fel yr Awdurdod sy’n gyfrifol am gynllunio ym Mharc Cenedlaethol Eryri, rydym yn ceisio sicrhau bod adeiladau newydd neu drosiadau o fath sy’n angenrheidiol i bobl sy’n byw ac yn gweithio’n lleol.

Rydym yn gwneud hyn drwy:

Beth a olygir â thai fforddiadwy i fodloni angen lleol?

Mae tai fforddiadwy’n cynnwys tai rhent cymdeithasol, tai rhent fforddiadwy a thai canolradd, sy’n cael eu darparu i aelwydydd cymwys ag angen o ran tai. Rhaid i ddarpar feddianwyr tai fforddiadwy hefyd fodloni’r meini prawf person lleol. Mae’r diffiniad o ‘angen o ran tai’ a ‘pherson lleol’ yn ymddangos ar dudalen 75 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri.

I gael esboniad o ddiffiniadau tai fforddiadwy Llywodraeth Cymru yr ydym ni’n eu defnyddio, edrychwch ar Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy Llywodraeth Cymru.

Rydym yn defnyddio cytundebau cyfreithiol, a elwir yn Gytundebau Adran 106, i sicrhau bod tai’n parhau i fod yn fforddiadwy i berson lleol, nid yn unig ar gyfer y preswylydd cyntaf, ond hefyd ar gyfer trigolion eraill yn y dyfodol.

Rwy’n dymuno adeiladu tŷ neu ddatblygiad newydd. Beth ddylwn i wybod?

Rydym wedi paratoi rhestr wirio ar gyfer ymgeiswyr sy’n bwriadu cyflwyno cais cynllunio am dŷ fforddiadwy i fodloni anghenion lleol.

Rhestr Wirio ar gyfer Ymgeiswyr sy’n cyflwyno cais cynllunio am Dai Fforddiadwy.

Dogfennau defnyddiol eraill:

Cynllun Datblygu Lleol Eryri: Polisi Strategol G: Tai, a Pholisi Datblygu 11: Tai Fforddiadwy ar Safleoedd Eithriedig (tudalen 74 – 77)

Canllaw Cynllunio Atodol ar Dai Fforddiadwy

Mae copi o gytundeb cyfreithiol Adran 106 ar gael gan Adran Gyfreithiol yr Awdurdod.

Cliciwch yma am wybodaeth bellach ynglŷn â sut i gael cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio.

Mae Tai Teg yn gofrestr o bobl gyda diddordeb mewn perchnogi tŷ lle nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu fforddio prynu ar y farchnad agored. Dilynwch y ddolen gyswllt i’w gwefan ar gyfer ymholiadau neu er mwyn cofrestru eich manylion.

Am gyngor pellach, gallwch gysylltu â’n Swyddogion Cynllunio ar 01766 770274 neu anfonwch neges e-bost at cynllunio@eryri-npa.gov.uk.