Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)

Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Eryri diwygiedig

Cafodd y Cynllun Datblygu Lleol Eryri diwygiedig (2016-2031) ei fabwysiadu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar 6ed Chwefror, 2019.

Datganiad Mabwysiadu

Hysbysiad Mabwysiadu

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau Cynllunio. Bydd y Cynllun Datblygu Lleol Eryri diwygiedig (2016-2031) yn disodli Cynllun Datblygu Lleol Eryri (2007-2022).

Mae Cynllun Datblygu Lleol Eryri diwygiedig yn cynnwys Datganiad Ysgrifenedig, Mapiau Cynigion a Manwl ac ar y cyd â’r Polisi Cynllunio Cenedlaethol bydd yn rhoi arweiniad i benderfyniadau ar geisiadau cynllunio ar yr holl ddatblygiadau a chynllunio defnydd tir yn y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol.

Betws y Coed

Betws y Coed (© Kevin Richardson)

Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 diwygiedig (Fersiwn Cyn-gyhoeddi) - datganiad ysgrifenedig

Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 diwygiedig Mapiau o'r Cynigion 1-10

Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 diwygiedig Mapiau o'r Cynigion 11-20

Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 diwygiedig Mapiau Manwl

Bwriedir i'r fersiwn cyn-gyhoeddi hwn gynorthwyo partïon sydd â diddordeb cyn cyhoeddi'r ddogfen CDLl diwygiedig a'r cynlluniau cysylltiedig. Nodir y gall fersiwn derfynol y CDLl diwygiedig newid. Wrth ddefnyddio'r fersiwn hon, cynghorir partïon i wirio Adroddiad yr Arolygydd a'r Atodlenni sy'n cyd-fynd.

Mae copïau o'r fersiwn cyn-gyhoeddi Cynllun Datblygu Lleol Eryri diwygiedig, gan gynnwys ei Fapiau Cynigion a Manwl ar gael i’w harchwilio’n rhad ac am ddim yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, mewn llyfrgelloedd cyhoeddus yn Abermaw, Bethesda, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau, Penygroes, Tywyn, Porthmadog, Y Bala, Cerrigydrudion, Llanrwst, Llanfairfechan, Penmaenmawr, Conwy ac yng Nghanolfan Croeso’r Awdurdod ym Metws y Coed yn ystod oriau agor arferol.

Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae'r Awdurdod bellach yn paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol newydd ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig. Bydd rhagor o wybodaeth am y broses hon ar gael ar wefan yr Awdurdod yn y dyfodol agos.