Snowdonia National Park strapline

Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Dogfennau Cyflwyno

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol Eryri (2016-2031) diwygiedig bellach wedi'i fabwysiadu. I weld y Cynllun Datblygu Lleol (2016-2031) Mabwysiedig yr Awdurdod, cliciwch yma. Nid yw'r tudalen isod bellach yn gyfredol, mae ar gyfer dibenion cyfeirio yn unig.

Mae Cynllun Datblygu Lleol Eryri diwygiedig (2016-2031) wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w Archwilio o dan adran 64(1) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 ar y 25ain Ionawr 2018. Cliciwch yma i weld copi o'r Ddatganiad Cyflwyno.

Bydd yr Archwiliad yn cael ei gynnal gan Arolygydd Annibynnol a benodir gan yr Arolygaeth Gynllunio.

Dogfennau Cyflwyno'r CDLl

Dogfennau Cefnogol

(DC15) Papur Cefndir 1 – Amaeth, Arallgyfeirio Amaethyddol ac Economi Wledig

(DC16) Papur Cefndir 2 – Arfordirol a Morol

(DC17) Papur Cefndir 3 – Amgylchedd Hanesyddol

(DC18) Papur Cefndir 4 – Asesiad o Dir Cyflogaeth

(DC19) Papur Cefndir 5 – Ynni

(DC20) Papur Cefndir 6 – Lletemau Gwyrdd

(DC21) Papur Cefndir 7 – Tai

(DC22) Papur Cefndir 7a – Tai

(DC23) Papur Cefndir 8 – Tirwedd

(DC24) Papur Cefndir 9 – Mwynau

(DC25) Papur Cefndir 10 – Mannau Agored, Rhan 1, Rhan 2, Rhan 3, Rhan 4

(DC26) Papur Cefndir 11 – Hamdden a Mynediad

(DC27) Papur Cefndir 12 – Asesiad Mân-werthu

(DC28) Papur Cefndir 13 – Astudiaeth Maint Anheddau

(DC29) Papur Cefndir 14 – Strategaeth Datblygu Gofodol

Papur Cefndir 15  - Adroddiad Cyflwr y Parc

(DC30) Papur Cefndir 16 – Twristiaeth

(DC31) Papur Cefndir 17 –  Cludiant & Rhwydweithiau

(DC32) Papur Cefndir 18 -   Astudiaeth Tai Fforddiadwy

(DC33) Papur Cefndir 19 –  Gwastraff

(DC34) Papur Cefndir 20 – Yr Iaith Gymraeg

(DC35) Papur Cefndir 21 – Parthau Dylanwad

(DC36) Papur Cefndir 22 – Asesiad Ynni Adnewyddadwy

(DC37) Papur Cefndir  23 – Papur yn amlinellu’r berthynas rhwng y Cynllun Datblygu Lleol a’r  Nodau Llesiant

(DC38) Papur Cefndir 24 – Asesiad Effaith Ieithyddol yr Iaith Gymraeg

(DC39) Papur Cefndir 25 -  Asesiad Effaith Cydraddoldeb

(DC40) Papur Cefndir 26 – Asesiad Effaith Iechyd

Y Camau Nesaf

Disgwylir y bydd yr Archwiliad Annibynnol yn cael ei gynnal rywbryd yn Haf 2018. Bydd y Swyddog Rhaglen yn ysgrifennu atoch ar wahân i roi gwybod i chi am y dyddiadau a’r amserlen yn y dyfodol ynglŷn â Chynllun Datblygu Lleol Eryri.